Tag Archives: egypte

Vloeiend van melk en honing

Het gebeurde ook na vierhonderddertig jaar Het was juist op die dag Dat alle tot-leger-gevormde troepen van de Eeuwige Uit het land Egypte trokken Het was een nacht van waken en wachten voor de Eeuwige Om ze uit Egypte te … Continue reading

Posted in @Work, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ongegiste koeken

Far’o stond ’s nachts op Hij, al zijn dienaren en heel Egypte En er was luid geweeklaag in Egypte Want er was geen huis waarin geen dode was Hij ontbood Moshé en Aharon in de nacht en zei: Vooruit trek … Continue reading

Posted in @Work, Liefde gaat door de maag, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tot in de eeuwigheid

De Eeuwige vervolgde: De eerste dag is een oproep tot bijzondere wijding Evenals de zevende dag Een oproep die tot bijzondere wijding voor jullie moet zijn Generlei werk mag daarop verricht worden Slechts wat door een ieder gegeten kan worden … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd: Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier Spreek toch ten aanhoren van het volk … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geen hoef blijft achter

De sprinkhanen kwamen opzetten Over heel het land Egypte En streken neer op het hele grondgebied van Egypte Heel erg was het Zoals deze was er nog nooit een sprinkhanenplaag geweest Noch zou zoiets daarna voorkomen Zij bedekten de gehele … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Rivier van bloed

Zo spreekt de Eeuwige: Hierdoor zult u weten dat Ik de Eeuwige ben Zie, Ik sla met de staf Die Ik in mijn hand heb op het water in de Nijl En het zal veranderen in bloed De vissen in … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Witte Nacht

Toen de broers van Joséf Zich er rekenschap van gaven Dat hun vader gestorven was Zeiden ze: Misschien zal Joséf ons vijandig gezind worden En gaat hij ons al het kwaad Dat wij hem hebben aangedaan vergelden Dus gaven ze … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dit zijn de namen

Jisraël ging op reis met alles wat hij had Kwam aan in Beër-Sjewa’ En bracht daar offers aan de God van zijn vader Jitschak En God had een gesprek met Jisraël In een nachtelijk visioen Hij zei: Ja’akov, Ja’akov En … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Moge je woorden waar zijn

Joséf zette zijn broers drie dagen tezamen In verzekerde bewaring En op de derde dag zei Joséf tegen hen: Doe dit Opdat jullie in leven blijven Ik vrees God Als jullie eerlijke mensen zijn Blijft één van jullie broers gevangen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Die laat vergeten

Joséf was dertig jaar toen hij voor Far’o stond De koning van Egypte En Joséf ging heen van Far’o En trok het hele land Egypte door Het land bracht in de zeven jaren van overvloed Bij handen vol voort Hij … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment