Lockdown 9

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown 8

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown 7

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown 6

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown 5

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown 4

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown 3

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown 2

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | 1 Comment

Lockdown 1

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | 1 Comment

Horizon

For Close Up:
Horizon 1
Horizon 2
Horizon 3
Horizon 4
Horizon 5
Horizon 6
Horizon 7
Horizon 8
Horizon 9

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto’s: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment