Verkrachter Verliefd

Dinah, Leah’s dochter die ze Ja’akov had geschonken
Ging eens uit om een kijkje te nemen bij de meisjes van het land
Shechem, de zoon van Chamor, de Chivviet, vorst van het land
Zag haar, nam haar mee, ging bij haar liggen en verkrachtte haar
Hij hechtte zich innig aan Dinah, de dochter van Ja’akov
Hij hield van het meisje en sprak haar teder toe
En Shechem zei tegen Chamor zijn vader:
Neem dit meisje tot vrouw voor mij
Ja’akov had wel gehoord dat hij Dinah, zijn dochter, onteerd had
Maar zijn zonen waren met zijn kudden het veld in
Dus zweeg Ja’akov tot hun terugkomst
En Chamor, Shechems vader
Begaf zich naar Ja’akov om met hem te spreken
De zonen van Ja’akov kwamen uit het veld
Zodra zij het hoorden
De mannen waren verontwaardigd en zeer gebelgd
Want schande had hij Jisraël aangedaan
Door met de dochter van Ja’akov gemeenschap te hebben
Zoiets had niet mogen gebeuren!
Chamor sprak met hen:
Shechem, mijn zoon, zijn hele wezen verlangt naar uw dochter
Geef haar hem tot vrouw
En laat ons onderling nauwere familierelaties aanknopen
Geef ons uw dochters en onze dochters kunt u voor u nemen
Blijf bij ons wonen, het land zal voor uw open staan
Blijf en trek erin rond en verwerf u er bezit
En Shechem zei tegen haar vader en haar broers:
Moge ik toch goedgunstig door u bejegend worden
Wat u me zult zeggen zal ik u geven
U kunt te mijnen laste de bruidsschat en de bruidsgeschenken zoveel verhogen als u maar wilt
En wat u me zeggen zult, zal ik u geven, maar geef me het meisje tot vrouw
De zonen van Ja’akov gaven Shechem en zijn vader Chamor een bedrieglijk antwoord
Omdat hij hun zuster Dinah onteerd had zeiden ze tegen hen:
Wij kunnen dit niet doen
Want onze zuster aan een man met een voorhuid geven
Zou een schande voor ons zijn
Slechts op deze voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn:
Als u wilt worden, zoals wij zijn, door alle mannen bij u te laten besnijden
Dan zullen we onze dochters aan u geven
En uw dochters zullen wij voor ons nemen
Wij vestigen ons bij u en wij zullen tot één volk worden
Maar als u, wat het besnijden betreft, niet naar ons luistert
Dan nemen we onze zuster mee en gaan weg
Hun woorden vielen in goede aarde bij Chamor en Shechem
En de jongeman aarzelde niet om dit ten uitvoer te brengen
Want hij was verliefd op Ja’akovs dochter
En hij was de aanzienlijkste in de gehele familie van zijn vader

Een vrouw was haar eer niet zeker in die tijd
Nieuwsgierig naar haar omgeving
Verkracht op klaarlichte dag
Hoe beledigend dat de verkrachter zegt verliefd te zijn
Hij moet van haar afblijven

Wat jammer dat het zulk ellendig weer is
Ik verlang er naar mijn omgeving te verkennen
Vandaag wel op de fiets naar de markt geweest
Maar het was guur en waaide hard
Dan is het plezier snel voorbij

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ditjes-en-datjes-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Verdrietig

‘Esav, zei:
Laten we optrekken en verder gaan
En ik zal mij daarbij aan jou aanpassen
Hierop antwoordde Ja’akov:
Mijn heer weet
Dat deze kinderen zwak zijn
En dat ik voor het zogende klein- en rundvee moet zorgen
Zou men ze één dag opjagen
Dan gaat al het vee dood
Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uitgaan
Terwijl ik langzaam aan wil voorttrekken
Aangepast aan het vee dat vóór me is
En aangepast aan de kinderen
Totdat ik naar mijn heer
Naar Se’ir kom
Toen zei ‘Esav:
Laat me dan enkele van de manschappen
Die bij mij zijn bij je achterlaten
Waarop hij zei:
Waarom moet dit?
Moge ik toch een vriendelijk onthaal van mijn heer blijven ondervinden
Op die dag keerde ‘Esav weer terug
Op weg naar Se’ir
En Ja’akov trok naar Soekoth
En bouwde zich een huis
Voor zijn kudde maakte hij hutten
Daarom noemt men de plaats Soekoth; hutten
Ja’akov kwam behouden aan in de stad Shechem
Die in het land Kena’an ligt
Bij zijn terugkomst in Paddan-Aram
Sloeg hij zijn tenten op tegenover de stad
En hij kocht het stuk land waarop hij zijn tenten had opgeslagen
Van de zonen van Chamor
De vader van Shechem, voor honderd kesita’s
Daar richtte hij een altaar op en noemde het
God is de God van Jisraël

Mijn vader raakte ontroerd toen hij mijn werk zag
Klein deel
Alleen de tekeningen
En de Hidden Mother Series
Tranen
Zonder elkaar verwijten te maken, zegt hij
Hoe kon hij niet geweten hebben dat
Het is pijnlijk
En geen vraag waar ik antwoord op kan geven
Ik ben niet van de verwijten, zeg ik
Daar zijn we te oud voor
Misschien moet hij zelf over die vraag nadenken
Ik werd nooit zo goed gezien
Zeg ik zachtjes
Nog steeds niet
Een leven lang ongezien
Hoe treurig
Wat ik doe wordt weggewimpeld
Klein gemaakt
Onbeduidend
En op een bepaalde manier
Ben ik daar ook zelf schuldig aan
Dat het meest verdrietig

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, I-am-nobody-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met warme hand

Ja’akov sloeg zijn ogen op en keek
Daar ziet hij ‘Esav aankomen
En met hem vierhonderd man
Hij verdeelde de kinderen onder Leah, Rachél en de beide slavinnen
De slavinnen met haar kinderen plaatste hij vooraan
En Leah en haar kinderen daarachter
En Rachél en Joséf als laatsten
Hij zelf ging voor hen uit en boog zich zeven maal
Tot op de grond
Totdat hij zijn broer genaderd was
‘Esav snelde hem tegemoet
Omarmde hem
Viel hem om de hals
En kuste hem
En zij huilden
Toen hij zijn ogen ophief
En de vrouwen en kinderen zag
Zei hij:
Wie heb je daar?
En hij antwoordde:
De kinderen waarmee God uw dienaar begunstigd heeft
Toen kwamen de slavinnen naar voren
Zij met haar kinderen en bogen zich neer
Ook Leah kwam dichterbij met haar kinderen
Terwijl zij zich neerbogen
En daarna naderde Joséf met Rachél
Die zich ook ter aarde wierpen
Waartoe dient dat hele leger van jou
Dat ik ben tegengekomen?
Dat dient om bij mijn heer een goed onthaal te vinden
Maar ‘Esav zei:
Ik heb in overvloed, mijn broeder
Houd toch zelf, wat van jou is
Waarop Ja’akov zei:
O nee, indien ik inderdaad bij u een vriendelijk onthaal heb gevonden
Neem dan het geschenk van mij aan
Want nu ik eenmaal de uitdrukking van uw gezicht heb gezien
Zoals men Gods aanschijn ziet
En u me vriendelijk gezind bent
Neem dan het begroetingsgeschenk
Dat voor u is meegebracht
Want God is mij goedgunstig geweest
En ik heb alles
En toen hij bij hem aandrong
Nam hij het aan

Mijn moeder zegt confronterende dingen
Volgende keer dat ik bij hen ben
Moet ik maar kijken wat ik mee wil nemen
Misschien kan ik iets gebruiken?
Want wat gebeurt er als ze er niet meer zijn?
Ze geeft liever met warme hand
Dan met koude hand
Ik wist niet dat mijn moeder zo poëtisch was

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, met-warme-hand-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mank gaan

En ook de tweede, de derde kudde
En alle die achter de kudden gingen
Gaf Ja’akov opdracht het volgende tegen ‘Esav te zeggen:
Juist achter ons aan komt ook uw dienaar Ja’akov
Want hij dacht:
Laat ik ‘Esav verzoenen met het geschenk
Dat ik voor mij uit laat gaan
Daarna pas wil ik hem onder ogen komen
Misschien zal hij mij dan in genade aannemen
Zo ging het geschenk voor hem uit
Terwijl hijzelf in het legerkamp overnachtte
Diezelfde nacht stond hij op
Nam twee vrouwen
Zijn twee slavinnen en zijn elf zonen
En trok de doorwaadbare plaats Jabbok over
Hij nam hen mee en zette ze over de beek
En bracht ook alles wat hij bezat aan de overkant
Ja’akov bleef alleen achter
En een man worstelde met hem
Tot het ochtend was geworden
Toen deze man zag dat hij hem niet aan kon
Greep hij hem bij het heupgewricht
Zodat Ja’akovs heup ontwricht werd
Toen hij met hem worstelde
En hij zei:
Laat me gaan
Want de ochtend is aangebroken
Maar hij zei:
Neen, ik laat u niet gaan
Of u moet mij zegenen
Hij vroeg hem:
Hoe heet u?
En hij zei: Ja’akov
En hij zei:
Voortaan zult u niet meer Ja’akov genoemd worden
Maar Jisraël;
Strijder voor God
Want u hebt met God
En met mensen gestreden
En hebt overwonnen
Toen vroeg Ja’akov:
Vertel me toch hoe u heet
En hij antwoordde:
Waarom vraagt u toch naar mijn naam?
En hij zegende hem
Ja’akov noemde de plaats Pnieël;
Gods gezicht:
Want ik heb God gezien zoals twee elkaar aankijken
En toch is mijn leven gered
En de zon bescheen hem
Toen hij voorbij Pnieël was
Hij hinkte, mank aan zijn heup
Daarom eten de kinderen van Jisraël
Tot op de dag van heden
De verwrongen vaatzenuwstreng niet
Die over het heupgewricht loopt
Want hij had Ja’akov bij het heupgewricht getroffen
Bij de verwrongen vaatzenuwstreng

Dit verhaal heeft altijd tot mijn verbeelding gesproken
Orthodoxe joden eten geen vlees van de achterbout
Geen ossenhaas
Waaruit de heupspier en de achillespees niet zijn verwijderd
Omdat Ja’akov met een engel van God heeft gevochten
Een hele nacht lang
Dat lijkt mij intiem
Je pakt elkaar
Je werpt de ander neer
En grijpt opnieuw
Ja’akov heeft in het gezicht van God gekeken
Zijn naam is veranderd

Het is zorgwekkend mis in het land van mijn hart
Elke dag vallen er doden
Ik wou dat een engel van God
Bij het ochtendgloren
De Israëliërs mank laat gaan

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-zorgen-story


Posted in kunst, Land van mijn Hart, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Warme Mantel

Vandaag lukt het me niet
Uit de torah te lezen
Wat zonde
International Holocaust Day
Ik had ode moeten brengen
Aan de traditie
Maar vandaag kwamen mijn ouders
In mijn nieuwe huis
En ik liet ze mijn kunst zien
Hidden Mother Series
En het raakte
Wat ik maakte
Borduurwerk op papier
Opgelapt aan de achterkant
Met gaasjes voor mijn ogen
Want je kunt niet borduren op papier
De ondergedoken moeder
Zij kwam boven
En mijn vader begreep niet
Waarom hij niet heeft geweten
Wat ik aan het maken ben
Het was pijnlijk
Het was warm
Het was heel intiem
Mijn moeder noemde het later in haar eigen huis
Toen ze me vertelde dat ze veilig thuis was gekomen
Alsof er een warme mantel om haar heen werd geslagen
Wat een fijn idee
Dat ze warm en gekoesterd werd
In mijn huis

That’s all folks

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, honoring-your-parents-especially-on-shabbat-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Hoopvol

Vroeg in de morgen kuste Lawan zijn zoons en dochters
En zegende hen
Hij begaf zich op weg
En keerde naar zijn woonplaats terug
Ook Ja’akov ging zijns weegs
En engelen van God hadden een ontmoeting met hem
Toen Ja’akov ze zag zei hij:
Dit is een leger van God
Hij noemde de plaats Machanajim; dubbel leger
Ja’akov zond afgezanten voor zich uit naar zijn broer ‘Esav
Naar het land Se’ir, het gebied van Edom
Hij gaf ze de volgende opdracht:
Zo moeten jullie het zeggen tegen mijn heer, tegen ‘Esav:
Zo zegt uw dienaar Ja’akov:
Bij Lawan heb ik als vreemdeling gewoond
En ik ben daar tot nu toe gebleven
Ik heb runderen verworven, ezels en schapen
Slaven en slavinnen en nu stuur ik een mededeling aan mijn broer
Om uw sympathie te verwerven
De afgezanten kwamen terug bij Ja’akov en zeiden:
Wij zijn bij uw broer, bij ‘Esav, gekomen
En hij trekt u reeds tegemoet met vierhonderd man bij zich
Ja’akov werd zeer bang
Hij kreeg het benauwd
En hij deelde het volk dat hij bij zich had
En ook het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen
Want hij dacht:
Als ‘Esav op de ene groep afkomt en die verslaat
Dan kan de andere groep die overblijft nog ontkomen
Toen zei Ja’akov:
God van mijn vader Awraham
En God van mijn vader Jitschak, Eeuwige die mij gezegd heeft:
Keer terug naar je land, naar je geboortegrond
En Ik zal het je goed laten gaan
Te gering ben ik voor alle bewijzen van liefde en trouw
Die U uw dienaar bewezen hebt
Met alleen maar mijn stok ben ik de Jordaan overgestoken
En nu ben ik tot twee groepen geworden
Red me toch uit de hand van mijn broer
Uit de hand van ‘Esav
Want ik ben bang voor hem
Misschien komt hij mij, met moeders en kinderen, neerslaan
U hebt toch gezegd:
Veel weldaden zal Ik je bewijzen
En je nakomelingen maken als het zand van de zee
Zoveel, dat je het niet kunt tellen
Ja’akov bleef daar overnachten
Toen nam hij van hetgeen in zijn bezit was gekomen
Een geschenk voor ‘Esav zijn broer
Tweehonderd geiten, twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen
Dertig zogende kamelen met hun veulens
Veertig koeien en tien stieren, twintig ezelinnen met tien jonge ezels
Hij gaf ze aan zijn knechten
Iedere kudde apart en zei tegen zijn knechten:
Trekt voor mij uit
En laat ruimte tussen de ene kudde en de andere
Aan de eerste gaf hij de volgende opdracht:
Wanneer mijn broer ‘Esav je ontmoet en je vraagt:
Van wie ben je en waar ga je naar toe en van wie zijn deze, daar vóór je?
Zeg dan:
Van uw dienaar Ja’akov
Een geschenk is het, gezonden aan ‘Esav mijn heer
En juist achter ons aan komt hij zelf ook

Het huis is gepoetst
Bereid wat ik kon voorbereiden
Morgen komen mijn ouders lunchen
Gemberkoek gebakken om mee naar huis te nemen
Soep getrokken, salades gemaakt
Morgen krijg ik wellicht sleutel van extra berging
Dan kan de kunst weer terugkomen
Dan kan ik het bij elkaar houden
Wat een verrukkelijk idee
Dan kunnen de stukgesneden werken onder mijn bed
En alles wat ik 3D achter de bank heb weggefrommeld
Gewoon beneden staan
Dan kan ik er af en toe naar kijken
En aan werken, misschien kan ik het herstellen?
Hoopvol

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, there-is-a-place-for-us-West-Side-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Door en verder

Toen werd Ja’akov zeer boos
En kreeg een woordenstrijd met Lawan
Als antwoord zei Ja’akov:
Wat is mijn misdaad
Wat is mijn zonde
Dat u me zo verwoed achtervolgd hebt?
Nu u al mijn goederen hebt doorzocht
Wat hebt u van uw huisraad gevonden?
Leg het hier neer ten overstaan van mijn
En van uw bloedverwanten
Zodat zij een beslissing kunnen nemen tussen ons beiden
In al die twintig jaren dat ik bij u ben
Hebben uw schapen en uw geiten niet misgeworpen
en heb ik van de rammen van uw kleinvee niet gegeten
Als er iets verscheurd was
Heb ik het niet bij u gebracht
Ik moest het zelf vergoeden
Van mijn bezit hebt u het teruggevorderd
Zowel wat overdag als wat ’s nachts werd gestolen
Zo is het mij vergaan:
Overdag sloopte mij de hitte
En de koude bij nacht
Zodat de slaap van mijn ogen week
Het is nu twintig jaar
Dat ik in uw huis ben geweest
Veertien jaar heb ik gediend voor uw twee dochters
En zes jaar voor uw kleinvee
En tientallen keren hebt u mijn loon veranderd
Ware niet de God van mijn vader
De God van Awraham
En de door Jitschak Geëerbiedigde met mij geweest
Dan had u mij nu met lege handen weg laten gaan
Mijn ellende en wat ik met eigen handen bereikt heb
Heeft God gezien
En gisternacht heeft Hij de beslissing genomen
In antwoord hierop zei Lawan:
De dochters zijn mijn dochters
De kinderen zijn mijn kinderen
Het kleinvee is mijn kleinvee
En alles wat je ziet is van mij
Maar wat zal ik vandaag mijn eigen dochters
Of de kinderen die zij gekregen hebben aandoen?
Kom laten wij een verbond sluiten
Ik en jij en laat iets getuige zijn tussen mij en jou
Ja’akov nam een steen en richtte die op als gedenkteken
En tot zijn bloedverwanten zei Ja’akov:
Verzamelt stenen
En zij namen stenen
Maakten een berg
En aten daar op die steenhoop
Lawan noemde die Jegar-Sahadoethah
Steenhoop der getuigenis
En Ja’akov noemde die Gal’ed
De steenhoop is getuige
Lawan zei:
Deze steenhoop is heden getuige tussen jou en mij
Daarom noemt men hem Gal’ed
En ook Mitspah, wachtpost
Daar hij zei:
De Eeuwige moge de wacht houden tussen mij en jou
Als wij uit elkanders gezichtskring verdwenen zijn
Als je mijn dochters zou mishandelen
Of buiten mijn dochters andere vrouwen zou nemen
Al is er dan niemand bij ons
Ja, dan is God getuige tussen mij en jou
Verder zei Lawan tegen Ja’akov:
Zie deze steenhoop
En zie deze gedenksteen die ik heb opgericht tussen mij en jou
Getuige is deze steenhoop
En getuige is deze gedenksteen
Dat ik niet jouw richting deze steenhoop
En dat jij niet mijn richting deze steenhoop
En deze gedenksteen zult passeren met kwade bedoelingen
De God van Awaraham
En de God van Nachor
De God van hun vader
Moge rechtspreken tussen ons
En Ja’akov legde een eed af bij de door zijn vader Jitschak Geëerbiedigde
Daarop slachtte Ja’akov een stuk vee op de berg
En nodigde zijn bloedverwanten uit om te komen eten
Ze kwamen eten en brachten de nacht door op de berg

Lawan heeft het over ik en jij, mij en jou
Altijd zichzelf op de eerste plaats stellend
Maar Ja’akov weet de vrede te bewaren
Over een maaltijd komen ze bij elkaar

De boodschappen zijn binnen
Ook nog op de fiets laatste dingen gehaald
Helft van het huis gepoetst
Soep getrokken van schenkel
Mijn lichaam doet pijn
Ik vrees dat de ziekte die in mijn genen ligt
Voor de liefhebbers die het willen opzoeken
Ik bezit het HLA-B27 gen
Het begint op te spelen
Onderrug, heupen, knieën
Ik heb een huisarts nodig
Die er nog steeds niet is
We gaan door en verder

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, met-het-krakkemikkige-lijf-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Met pauk en harp

Toen Lawan was weggegaan om zijn kleinvee te scheren
Stal Rachél de Terafim van haar vader (afgodsbeeldjes)
Ja’akov misleidde Lawan de Arameër
Door hem niet mede te delen dat hij op de vlucht ging
Zo vluchtte hij met alles wat hij had
Maakte zich gereed
Trok de rivier over en ging in de richting van het gebergte Gil’ad
Op de derde dag werd Lawan verteld dat Ja’akov gevlucht was
Hij nam zijn bloedverwanten mee
En achtervolgde hem over een afstand van zeven dagreizen
En haalde hem in bij het gebergte Gil’ad
En God kwam in een nachtelijke droom tot Lawan de Arameër
En zei tegen hem:
Pas op dat je met Ja’akov noch goed noch kwaad spreekt
Toen Lawan Ja’akov bereikte
Had deze zijn tenten opgeslagen in het gebergte
Ook Lawan kampeerde met zijn bloedverwanten in het gebergte Gil’ad
En Lawan zei tegen Ja’akov:
Wat heb je me gedaan
Dat je me misleid hebt
En mijn dochters als krijgsgevangenen hebt weggevoerd?
Waarom ben je zo heimelijk gevlucht
En heb je me misleid en het mij niet verteld?
Want ik zou je met vreugde en gezang
Met pauk en harp uitgeleide hebben gedaan
Niet eens heb je me in de gelegenheid gesteld mijn zonen en dochters te kussen
Je hebt het toch wel dom aangelegd
Als ik het zou willen zou ik je kwaad kunnen doen
Maar de God van je vader heeft mij gisternacht gezegd:
Pas op met Ja’akov goed noch kwaad te spreken
Welnu, weggegaan ben je
Omdat je zo’n sterk verlangen naar het huis van je vader had
Maar waarom heb je mijn goden gestolen?
Als antwoord zei Ja’akov tegen Lawan:
Omdat ik bang was en dacht
Misschien zou u mij van uw dochters beroven
Maar, degene bij wie u uw goden vindt
Die zal niet in leven blijven
Ten overstaan van onze bloedve rwanten kunt u zich nu er van overtuigen
Wat ik van u bij me heb
Neem dat
Ja’akov wist immers niet dat Rachél ze gestolen had
Lawan ging de tent van Ja’akov binnen en de tent van Leah
En de tent van de twee slavinnen, maar vond niets
Toen hij uit de tent van Leah kwam ging hij de tent van Rachél binnen
Rachél had de Terafim weggenomen
En ze in het kameelzadel verstopt
Ze zat erop
Lawan doorzocht de hele tent maar vond niets
Ze zei tegen haar vader:
Moge mijn heer het mij niet kwalijk nemen
Dat ik niet voor hem kan opstaan
Want ik ben ongesteld.
Hij zocht nauwgezet
Maar vond de Terafim niet

De plannen waren groots
Er kwam niet veel van terecht
Ik zou dit
En ik zou dat
Er gebeurde weinig
Morgen beter

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, sommige-dagen-story
Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Vaderland

Ja’akov hoorde de gesprekken van de zonen van Lawan:
Hij heeft al wat van onze vader was weggenomen
En van al wat onze vader toebehoort heeft Ja’akov zich deze rijkdom verworven
Ook zag hij aan het gezicht van Lawan
Dat deze hem niet meer zo gezind was als voorheen
En de Eeuwige zei tegen Ja’akov:
Keer terug naar het land van je vaderen
En naar je geboorteplaats
En Ik zal met je zijn
Toen liet Ja’acov Rachél en Leah naar het veld bij zijn kleinvee roepen
En hij zei tegen hen:
Ik zie aan het gezicht van jullie vader
Dat hij niet meer met mij is als voorheen
Maar de God van mijn vader was met mij
Jullie weten toch dat ik jullie vader met alle kracht die in mij is gediend heb
Maar jullie vader heeft me voor de gek gehouden
En mijn loon tientallen keren veranderd
Toch liet God niet toe dat hij mij kwaad zou doen
Wanneer hij zei:
Gespikkelden zullen je loon zijn
Dan wierp de hele kudde gespikkelden
En wanneer hij aldus sprak:
Getekenden zullen je loon zijn
Dan kreeg de hele kudde getekenden
Zo nam God het vee van jullie vader weg en gaf het mij
Eens in de bronsttijd van het kleinvee sloeg ik mijn ogen op en zag in de droom
Dat de bokken die het kleinvee besprongen gestreept, gespikkeld en gevlekt waren
Een engel van God zei tegen mij in de droom:
Ja’akov
En ik zei:
Hier ben ik
Hij zei:
Sla je ogen op en zie al de bokken die het kleinvee bespringen zijn getekend, gespikkeld en gevlekt
Want Ik heb gezien al hetgeen Lawan je aandoet
Ik ben de God van Beth-El
Waar je een gedenksteen gezalfd hebt
Waar je voor Mij een gelofte hebt gedaan
Maak je dan nu gereed en vertrek uit dit land
En keer terug naar je geboorteland
Toen antwoordden Rachél en Leah en zeiden tegen hem:
Is het niet zo dat wij part noch deel meer hebben aan het erf van onze vader?
Heeft hij ons niet als vreemden beschouwd?
Hij heeft ons immers verkocht en ook van ons geld volop genoten
Want alle rijkdom die God van onze vader heeft weggenomen is van ons
En is van onze kinderen:
Welnu, doe dan alles wat God je gezegd heeft
Ja’akov maakte zich gereed en zette zijn kinderen en vrouwen op de kamelen
En voerde al het vee en zijn gehele bezit dat hij zich verworven had
Het vee dat zijn eigendom was
Dat hij in Padan-Aram verkregen had
Met zich mede om naar Jitschak zijn vader te gaan naar het land Kena’an

De longen zijn oké
Vrij stabiel met vier jaar geleden
Klein wonder
Afgelopen zomer had ik nog 6 weken longontsteking
Maar verhuizen heeft mijn conditie misschien weer op peil gebracht
Honderden keren heb ik die eindeloze trappen vier verdiepingen op en neer gelopen
Vrijdag komen mijn ouders
Lunchen in mijn nieuwe huis
Nu ben ik de oven als een razende aan het uitproberen
Soep gegratineerd met room dat er een goudbruin korstje op zit, check
Kippenkluifjes precies gaar en knapperig, check
Maar die geef ik ze niet
Dat was een test voor de gemberkoek die ik voor mijn vader ga bakken
Kijken hoe accuraat de graden zijn, een thermometer heb ik natuurlijk niet
Ik kook op gevoel
Bestelling bij AH gedaan, dan hoef ik die zware toestanden niet zelf te sjouwen
Morgen naar de markt kijken hoe vers de artisjokken zijn
Anders weet ik nog een adresje
Ik begin de buurt beter door te krijgen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, for-the-love-of-thy-parents-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Nieuw leven

Op die dag verwijderde Lawan alle gestreepte bokken
En alle gespikkelde en gestreepte geiten
Alles, waar maar iets wits aan was
En al het donkerkleurige onder de schapen
En gaf het zijn zoons in handen
En een afstand van drie dagen gaans
Bepaalde hij tussen zich en Ja’akov
Het overgebleven kleinvee van Lawan weidde Ja’akov
Toen nam Ja’akov jonge takken van de witte populier, hazelaar en plantaan
En schilde die streepsgewijs af
Zodat het witte aan de stokken bloot kwam
Hij plaatste de takken die hij had afgeschild in de goten
In de drinkwaterbakken waar de wijfjes van het kleinvee kwamen drinken
Juist tegenover de mannetjes
En ze werden bronstig als ze kwamen drinken
Was het kleinvee bij de stokken bronstig geworden
Dan wierpen zij gestreepten, gestippelden en gevlekten
En de schapen zonderde Ja’akov af
En richtte het kleinvee met de blik naar het getekende
En al het donkerkleurige onder Lawans kleinvee
Zo zette hij kuddes voor zichzelf apart
En zette ze niet bij Lawans kleinvee
En telkens als de sterke dieren bronstig werden
Plaatste Ja’akov de stokken voor het kleinvee
In de goten om de bronst te versterken door de stokken
En als het vee zwak was plaatste hij ze niet
De zwakken waren van Lawan en de sterken van Ja’akov
Zo ging het de man zeer voorspoedig
Hij kreeg veel kleinvee
Slavinnen en knechten, kamelen en ezels

Het bedrog gaat gewoon door in de torah
Lawan bedriegt Ja’akov
Ja’akov Lawan want het is natuurlijk niet eerlijk
Beter voor je eigen kudde te zorgen dan die van een ander
Bronstig maakt krachtig
Nieuw leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bronstig-maakt-krachtig-story
Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment