F1 SPOREN 2

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | 1 Comment

F1 SPOREN 1

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | 1 Comment

Snelheid

For Close Up:
Snelheid 1
Snelheid 2
Snelheid 3
Snelheid 4
Snelheid 5
Snelheid 6
Snelheid 7
Snelheid 8
Snelheid 9

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto’s Pascale, januari en februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Snelheid 9

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Snelheid 8

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | 1 Comment

Snelheid 7

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | 1 Comment

Snelheid 6

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Snelheid 5

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Snelheid 4

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, februari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Snelheid 3

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, januari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment