Vuurpannen van de zondaren

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Zeg tegen El’azar
Zoon van Aharon
De priester
Dat hij de vuurpannen
Uit het vuur moet weghalen
Want die hebben wijding gekregen
Werp het vuur er uit
Makken jullie van deze vuurpannen
Van de zondaren
Die daardoor hun leven lieten
Dun geslagen platen
Als bedekking voor het altaar
Want omdat ze ze vóór de Eeuwige
Hebben gebracht
Hebben ze wijding gekregen
En zullen nu
Als een waarschuwingsteken blijven
Voor de kinderen van Jisraël
De priester El’azar
Nam de koperen vuurpannen
Die zij die verbrand waren
Naar voren hadden gebracht
En men plette ze tot bedekking
Van het altaar
Een aandenken
Voor de kinderen van Jisraël
Dat een onbevoegde
Iemand die niet
Tot het geslacht van Aharon behoort
Niet naar voren zal komen
Om wierook te ontsteken
Vóór de Eeuwige
Opdat het hem niet zal vergaan
Als Korach en zijn aanhang
Zoals de Eeuwige hem dat
Door Moshé
Had aangekondigd
De volgende dag
Mopperde heel de gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
Tegen Moshé
En tegen Aharon:
Jullie hebben het volk
Van de Eeuwige
De dood ingedreven!
Toen de volksmenigte samenschoolde
Tegen Moshé
En tegen Aharon
En de richting
Van de tent-der-samenkomsten insloeg
Kwam daar de wolk overheen
En verscheen
De glorie van de Eeuwige
Moshé en Aharon kwamen naar voren
Tot aan de tent-der-samenkomsten
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Trekken jullie je terug
Uit deze gemeenschap
En Ik zal ze in één ogenblik vernietigen
Toen vielen ze biddend neer
En Moshé zei tegen Aharon:
Neem de vuurpan
Doe er van het altaar gehaald vuur in
Leg er wierook op
En breng dat zo vlug mogelijk
Naar de gemeenschap
En bewerk verzoening voor hen
Want de woede van de Eeuwige
Is al uitgebarsten
De sterfte is begonnen
Aharon nam het
Zoals Moshé het geboden had
En begaf zich met spoed
Midden onder de gemeente
Waar inderdaad de sterfte
Onder het volk
Reeds een aanvang had genomen
Hij deed het wierookoffer
In een pan op het altaar
En bewerkte verzoening
Voor het volk
Terwijl hij tussen de doden
En de levenden stond
Toen werd de sterfte
Tot stilstand gebracht
Er hadden ten gevolge van de sterfte
Veertienduizendzevenhonderd
De dood gevonden
Behalve die
Door de schuld
Van Korach waren gedood

Het blijft hommeles
In de woestijn
De wildernis
De complete families
Van Korach, Dathan en Awieram
Waren vernietigd
Met daarbij 250 van hun aanhang
Ook uitgemoord
En ze blijven Moshé en Aharon
Lastigvallen en bedreigen
Maar Moshé en Aharon
Blijven stoïcijns
Verzoening voor hen vragen
De Eeuwige smeken
Deze zondaars te sparen
Voor 14.700 man was het laat
Oi wat een aantal
Zoveel lichamen die geborgen
Moeten worden
Binnen 24 uur

De Hoge Feestdagen beginnen vanavond
Net als in de Torah
Op het punt waar ik beland ben
Gaat het om leven en dood
Shana Tova
Moge het een zoet nieuwjaar zijn

Ik vraag mijn vader
Over zijn jeugd
Ik weet zo weinig van hem
Waar was hij bijvoorbeeld
Tijdens de oorlog
Ging hij naar school
Was hij thuis
Had hij honger
En hij vertelt over het bombardement
Van de Bors van Waverenstraat
In Amstelveen
De straat waarin hij woonde
In het voorste gedeelte
Hij heeft over de ruïnes gelopen
Van de huizen die verwoest waren
In het achterste gedeelte
Dat moet veel indruk gemaakt hebben, zeg ik
Ja, zegt hij, veel meegemaakt
Ik kan er wel een boek over schrijven
Mijn moeder onderbreekt hem
Ze heeft van haar medium
Oi va voi ik mag het niet zeggen
Die gelukkig niet meer leeft
Van haar waarzegster heeft ze vernomen
Dat zij een boek over haar leven moet schrijven
Ik zeg dat ik dat misschien wel doe
Ik weet veel van haar leven
Maar zo weinig over dat
Van mijn vader
En dat boek
Misschien maak ik het al
De kunst niet te vergeten

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder


Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Die alle levende wezens kent

En Korach bracht
De hele gemeenschap
Tegen hen bijeen
Bij de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
Toen verscheen
De glorie van de Eeuwige
Aan heel de gemeenschap
En de Eeuwige sprak
Tot Moshé en tot Aharon:
Houden jullie je verre
Van deze gemeenschap
Dan zal Ik hen
In één ogenblik vernietigen
Toen wierpen ze zich neer
En zeiden:
Oh God
De God
Die de geest van alle
Levende wezens kent
Eén man zondigt
En op de hele gemeenschap
Wilt U Uw woede koelen?
Toen sprak de Eeuwige tot Moshé:
Spreek als volgt
Tegen de gemeenschap:
Trekken jullie je terug
Uit de omgeving van de woning
Van Korach, Dathan en Awieram!
Moshé stond op
En ging naar Dathan en Awieram
En de oudsten van Jisraël volgden hem
Hij sprak tot de gemeenschap:
Ga toch weg van de tenten
Van deze slechte mannen
En raak helemaal niets aan
Wat van hen is
Anders zouden jullie omkomen
Door al hun zonden
En ze trokken zich terug
Uit de omgeving
Van de woning
Van Korach, Dathan en Awieram
Dathan en Awieram
Waren naar buiten gegaan
En stonden uitdagend
Aan de ingang van hun tenten
Met hun vrouwen
Hun grote
En hun kleine kinderen
Toen zei Moshé:
Hierdoor zullen jullie weten
Dat de Eeuwige mij stuurt
Om dit alles te doen
En dat het niet van mij uitgaat
Als deze een natuurlijke dood
Zullen sterven
En het lot van ieder mens
Hun deel zal zijn
Dan is het niet de Eeuwige
Die mij gestuurd heeft
Maar als de Eeuwige
Een nieuwe scheppingsdaad verricht
Doordat de aarde zijn muil open spert
En hen met alles
Wat hun toebehoort opslokt
Zodat ze levend
In het dodenrijk wegzinken
Weet dan dat deze lieden
De Eeuwige gehoond hebben
Nauwelijks had hij
Al deze woorden uitgesproken
Of de grond onder hen spleet
De aarde opende zijn muil
En slokte hen op
Met hun huisgezinnen
En met alle mensen
Die zich bij Korach
Hadden aangesloten
Met al hun bezit
Zij en al wat van hen was
Zonken levend weg
In het dodenrijk
De aarde overdekte hen
En ze waren verdwenen
Uit de gemeente
Heel Jisraël dat erom heen stond
Vluchtte weg
Op hun gekerm
Want ze dachten
Anders slokt de aarde
Ons ook op!
Toen kwam er een vuur
Van de Eeuwige
Dat de tweehonderdvijftig man
Die de wierook offerden verteerde

De eerste georganiseerde opstand
Onder de kinderen van Jisraël
Wordt met harde hand
Door de Eeuwige neergeslagen
Je ziet het beeld voor je
Dathan en Awieram staan
Met hun hele gezin
Alle kinderen en aanhang
Voor hun tent
Armen over elkaar
Als er een soort aardbeving plaatsvindt

Mijn moeder houdt erg
Van de slagroomtompoezen
Van de Bijenkorf
Ze wordt heel blij van
Die harde stukjes suiker
Die erover heen gestrooid zijn
Nu heb ik zelf Nougatine gemaakt
Volgens het recept van Cees Holtkamp
Bestrooid met verse hazelnootjes
Die ik zelf geraapt heb
In stukjes gebroken in een weckpot
En ik heb appeltjes voor mijn ouders
Met een potje honing
Dat hun nieuwe jaar zoet mag zijn
Vrijdag als ik er niet bij ben

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story
Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Is het te weinig

Korach zoon van Jitshar
Zoon van Kehath
Zoon van Levie
Nam het initiatief
En met Dathan
En Awieram
Zonen van Èlieaw
En On
Zoon van Peleth
Afstammelingen van Reoewén
Namen zij stelling
Tegen Moshé
Met tweehonderdvijftig mannen
Uit de kinderen van Jisraël
Leiders van de gemeenschap
Die benoemd waren in de raad
Mannen van reputatie
Ze schoolden samen
Tegen Moshé
En tegen Aharon
En zeiden tegen hen:
Jullie gaan te ver!
Want de hele gemeenschap
Zij allen
Zijn gewijd
En in hun midden
Is de Eeuwige
Waarom verheffen jullie je
Dan boven de gemeenschap
Van de Eeuwige?
Toen Moshé dit hoorde
Viel hij neer
Hij sprak tot Korach
En heel zijn aanhang:
Morgenvroeg zal de Eeuwige
Bekend maken wie de Zijne is
En wie de speciaal-gewijde
Die Hij in Zijn nabijheid laat komen
Degene die Hij uit zal kiezen
Die zal Hij
In Zijn nabijheid laten komen
Dit hebben jullie te doen:
Jullie
Korach met alle volgelingen
Nemen jullie vuurpannen
Doe daar morgen vuur in
En leg er wierook op
Vóór de Eeuwige
Dan zal diegene
Die de Eeuwige uitkiest
De speciaal-gewijde zijn
Jullie zijn te ver gegaan
Zonen van Levie!
Tegen Korach zei Moshé:
Luister toch
Zonen van Levie!
Vinden jullie het te weinig
Dat de God van Jisraël
Jullie heeft onderscheiden
Meer dan de gemeenschap
Van Jisraël
Door jullie nader tot Hem te brengen
Om de dienst voor de ‘Woning’
Van de Eeuwige te verrichten
En vóór de gemeenschap te mogen staan
Om voor hen diensten te verrichten
En nu Hij jou
En al je familieleden
De zonen van Levie met jou
Zo dicht naar Zich toe liet komen
Eisen jullie ook het priesterschap op
Om die reden ben jij het
Met heel je aanhang
Die samenspannen
Tegen de Eeuwige
Maar wat kan Aharon hier aan doen
Dat jullie tegen hem te keer gaan?
Moshé liet Dathan
En Awieram
De zoons van Èlieaw roepen
Maar zij zeiden:
We komen niet
Is het soms te weinig
Dat je ons hebt weggevoerd
Uit een land dat overvloeide
Van melk en honing
Om ons te laten sterven
In de woestijn
Dat je je nu ook nog als heerser
Over ons wilt opwerpen?
Ook heb je ons niet gebracht
Naar een land overvloeiend
Van melk en honing
Evenmin heb je ons velden
En wijnbergen
In erfelijk bezit gegeven
Denk je de ogen
Van deze lieden
Te kunnen verblinden?
Neen
We komen niet!
Hierover was Moshé
Buitengewoon verstoord
En hij zei tegen de Eeuwige:
Schenk geen aandacht
Aan hùn offergave
Niet de ezel van één van hen
Heb ik weggenomen
En niet één van hen
Heb ik verkeerd behandeld
Moshé zei tegen Korach:
Jij en heel je aanhang
Hebben morgen aanwezig te zijn
Vóór de Eeuwige
Jij en zij en Aharon
Laat ieder zijn vuurpan nemen
En daar wierook
Op leggen
En brengen jullie
Dan ieder z’n vuurpan
Vóór de Eeuwige
Tweehonderdvijftig vuurpannen
En ook jij en Aharon
Ieder zijn vuurpan
Ieder van hen
Nam zijn vuurpan
Ze deden er vuur op
En legden er wierook op
En gingen aan de ingang
Van de tent-der-samenkomsten staan
Met Moshé en Aharon

Oi, oi, oi
Het is weer goed hommeles
In de woestijn, de wildernis
De notabelen beginnen te morrelen
Aan het hoger gezag
Moshé weet dat dit mis zal gaan
Hij werpt zich op de grond
Zoals hij eerder
Bij een volksopstand deed
En het slecht afliep
Met de kinderen van Jisraël
Veertig jaar door de woestijn
Optrekken als wilde beesten in kuddes
Was hun straf
Nog niet zo lang geleden

Het zijn de dagen van slichot
De dagen voor
De Hoge Feestdagen beginnen
Vrijdagavond begint
Rosh Hashana
Joods nieuwjaar
We wensen elkaar een zoet nieuwjaar
En dat we goed
Mogen worden opgeschreven
In het boek van leven
Nu zijn de dagen dat we
Ruzies bijleggen
Excuses aanbieden
En vriendschappelijk
Met elkaar verder gaan
In gedachten ga ik het rijtje af
Maar er zijn mensen bij
Die ik niet kan vergeven
Niet om wat ze gedaan hebben
Maar om wat ze zeiden
Die lelijke woorden
Draaien, draaien, draaien
Niet zo goed van mij
Tijd begint te dringen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ontzagwekkende-dagen-story
Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Om God voor jullie te zijn

Eens
Toen de kinderen van Jisraël
In de woestijn waren
Trof men een man aan
Die op de Shabbat-dag
Aan het hout sprokkelen was
Zij die hem
Bij het hout sprokkelen aantroffen
Brachten hem voor
Moshé en Aharon
En voor heel de volksvergadering
Men stelde hem in verzekerde bewaring
Want het was niet duidelijk bepaald
Wat er met hem gebeuren moest
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé:
De man moet ter dood gebracht worden
Laat heel de volksvergadering
Hem buiten het legerkamp stenigen
Heel de vergadering
Bracht hem buiten het legerkamp
En stenigde hem
Zodat hij stierf
Zoals de Eeuwige het
Moshé geboden had
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hun
Dat zij Tsietsieth
Franjeachtige draden maken
Aan de hoeken van hun kleren
Hetgeen ook
Voor hun verdere geslachten geldt
En bij die franjeachtige draden
Aan de hoek
Moeten ze één draad
Van hemelsblauwe wol aanbrengen
Dit zal voor jullie
Het voorschrift van de Tsietsieth zijn
En wanneer jullie die zien
Zullen jullie denken
Aan alle geboden van de Eeuwige
En ze ook volbrengen
Waardoor jullie niet
Naar andere wegen omkijken
Geleid door jullie hart
En jullie ogen
Die door hen te volgen
Jullie afvallig zouden maken
Zodat jullie je al Mijn geboden
Weer zullen herinneren
En die zullen volbrengen
En jullie gewijd zullen blijven
Aan jullie God
Ik, de Eeuwige
Ben jullie God
Die jullie uit het land Egypte
Heeft gevoerd
Om God voor jullie te zijn
Ik de Eeuwige
Jullie God

Tietsiet zijn de draden
Aan de hoeken van het gebedskleed
De talliet
De draden en de in aangebrachte knopen
Zijn er 613
Precies zoveel geboden
Als de Eeuwige
De kinderen van Jisraël gegeven heeft
Voor meer informatie over tsietsiet en talliet

Het is vechten tegen de bierkaai
Tijd is niet mijn vriend
Donderdag mijn vaders verjaardag vieren
Ze komen naar mij
Daarna gaan we naar Zandvoort
Mijn moeder heeft al laten weten
Dat ze best wat van die gepelde hazelnoten
Wil hebben
Zelf heeft ze er geen zin in
Ik heb gezegd
Dat het ondoenlijk is
Maar ben nu behalve aan het rapen
Drogen
Met kapotte handen
Ook een weckpotje vol
Met nootjes voor mijn moeder
Aan het kraken
Het huis moet nog gepoetst
Verjaardagskaart geschreven
Kaart voor het Joods Nieuwjaar
Gemaakt worden
Cadeautjes ingepakt
Gemberkoek gebakken
Last minute boodschappen
Artisjokken halen
En oi va voi hoe ga ik dat allemaal
Voor elkaar krijgen
En door

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, hazelnuts-my-life-story

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Leave a comment

Eerste van het deeg

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hun:
Als jullie in het land zijn gekomen
Waarheen Ik jullie breng
En als jullie dan eten van het brood
Dat het land voortbrengt
Dan moeten jullie daar
Een gewijde gave
Van afzonderen
Voor de Eeuwige
Van het eerste van het deeg
Uit jullie bakkerstrog
Moeten jullie een koekvormig brood
Als gewijde gave afzonderen
Zoals bij de gewijde gave
Van het koren
Uit de schuur
Zo moeten jullie
Ook dit afzonderen
Ook in jullie verdere geslachten
Moeten jullie
Een gewijde gave
Van jullie eerste deeg
Uit de bakkerstroggen geven
Ter ere van de Eeuwige
Wanneer jullie bij vergissing
Totaal zullen nalaten
Die geboden
Die de Eeuwige
Moshé heeft opgedragen
Alles wat de Eeuwige jullie
Door Moshé geboden heeft
Van de dag af
Dat de Eeuwige geboden
Heeft uitgevaardigd
Tot daarna
In jullie verste geslachten
En het blijkt
Dat dit onopzettelijk gebeurd is
Omdat het aan de gezichtskring
Van de gemeenschap onttrokken was
Dan moet heel de gemeenschap
Een jonge stier
Als in-vlammen-opgaand offer
Als verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige brengen
Met het erbij komende
Spijs en plengoffer
Volgens voorschrift
En ook een geitenbok
Als zondeoffer
De priester bewerkt verzoening
Ten behoeve van heel de gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
En het wordt hun vergeven
Want het was onopzettelijk
Zij brengen hun vuuroffergave
Ter ere van de Eeuwige
En hun zondeoffer vóór de Eeuwige
Omdat het zonder opzet
Hunnerzijds was
Zo wordt het aan
De gehele gemeenschap vergeven
Van de kinderen van Jisraël
En aan de vreemdeling
Die zich bij hen ophoudt
Want heel het volk
Deed het zonder opzet
Wanneer een privé-persoon
Zonder opzet zondigt
Dan brengt hij een vrouwtjesgeit
Onder het jaar
Als zondeoffer
De priester bewerkt
Vóór de Eeuwige
Verzoening
Ten behoeve van de persoon
Die zonder opzet handelde
Toen hij per ongeluk zondigde
Teneinde verzoening
Voor hem te verkrijgen
Zodat het hem
Kwijtgescholden wordt
Zowel voor de ingezetene
Onder de kinderen van Jisraël
Als voor de zich
Bij jullie ophoudende
Vreemdeling
Bestaat er bij jullie
Maar één instructie
Voor iemand
Die zonder opzet handelt
Maar diegene
Of hij nu ingezetene
Of vreemdeling is
Die iets met boos opzet doet
Hoont de Eeuwige
En die wordt
Uit zijn volk uitgeroeid
Want het woord van de Eeuwige
Heeft hij geminacht
En Zijn gebod
Heeft hij geschonden
Uitgeroeid wordt zo iemand
Het is zijn eigen schuld

Een gebruik dat nog steeds
Gedaan wordt in Joodse huishoudens
Over de hele wereld
Een gedeelte van het brood
Is voor de Eeuwige
Dat wordt challah genoemd
Zo kreeg het gevlochten brood
Dat op shabbat wordt gegeten
Haar naam
Challeh, naar het stukje
dat verbrandt wordt
Omdat er geen tempel meer is
Voor wie meer wilt weten
Over de gebruiken van het
Nemen van challah

De markt op de Grote Markt
In Haarlem
Op maandagochtend
Valt tegen
Vijf kraampjes
En heel de stad slaapt
Behalve op de terrasjes
Het was een leuk fietstochtje
Zaterdag
Bij leven en welzijn weer
Lekker vroeg
’s Ochtends

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascal, know-your-city-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

De vreemdeling is aan je gelijk

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hun:
Als jullie komen in het land
Waar jullie je blijvend zullen vestigen
Dat Ik jullie geef
En jullie willen een vuuroffer
Voor de Eeuwige bereiden
En in-vlammen-opgaand offer
Of een slacht-offer
Of als uitdrukkelijke gelofte
Of als vrijwillige gave
Of ter gelegenheid van jullie feestdagen
Om daarmee van het klein
Of rundvee
Een verkwikkende geur te verwekken
Ter ere van de Eeuwige
Dan moet hij die zijn offer
Ter ere van de Eeuwige brengt
Ook en meeloffer brengen
Van een tiende, efa, fijn meel
Aangemaakt met een vierde hien olie
En een vierde hien wijn
Bij elk schaap
Moet je dan bij dat in-vlammen-opgaand offer
Of bij dat andere offer
Als plengoffer gereed maken
Of als het een ram is
Moet je een meeloffer bereiden
Van twee tienden fijn meel
Aangemengd met een derde hien olie
En breng als plengoffer
Een derde hien wijn
Als verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige
En als je een jong rund wilt bereiden
Als een in-vlammen-opgaand offer
Of als een ander soort offer
Of als uitdrukkelijke gelofte
Een vredeoffer ter ere van de Eeuwige
Dan moet je bij dat jonge rund
Een meeloffer brengen
Van drie tienden fijn meel
Aangemengd met een halve hien olie
En breng als plengoffer
Een halve hien wijn
Een vuuroffer met verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige
Zo moet gehandeld worden
Bij elk rund
Of bij elke ram
Of bij een jong diertje
Onder de schapen
Of de geiten
In overeenstemming
Met het aantal
Dat jullie brengen
Zo moeten jullie
Het voor elk stuk klaarmaken
In overeenstemming
Met het aantal
Iedere ingezetene
Moet dat bij deze zo doen
Als hij een vuuroffer
Met verkwikkende geur
Ter ere van de Eeuwige wil brengen
En wanneer bij jullie
Een vreemdeling verblijf houdt
Of wanneer die zich
Bij jullie nakomelingen zal ophouden
En deze wil een vuuroffer
Met aangename geur
Ter ere van de Eeuwige bereiden
Dan moet hij dat doen
Zoals jullie het moeten doen
Volksgemeenschap!
Er is maar één wet
Voor jullie
En voor de tijdelijk
Zich ophoudende vreemdeling
Een eeuwige wet
Voor jullie verste geslachten:
Voor de Eeuwige is
De vreemdeling
Aan jullie gelijk
Eén wet
En één recht
Geldt voor jullie
Zowel als voor de vreemdeling
Die zich bij jullie ophoudt

De geur van wijn en olie
En gebraden vlees
Voor de Eeuwige is het verkwikkend
Er werd lekker gegeten
In de wildernis
Maar interessanter vind ik
Dat de vreemdeling gelijk is
Aan het volk
Daar zouden heel wat politieke partijen
Hun leven mee kunnen beteren
Eén wet
Eén recht

Ik heb wat leuks ontdekt
Als ik met gehavende handen
Hazelnoten aan het pellen ben
Dan luister ik naar
Galgalatz
En waan me in het land van mijn hart
Op zondagochtend
De eerste werkdag
Staan er behoorlijk wat files
Op de afritten van Tel Aviv

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-storyPosted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Als kudden door de woestijn

Wel jullie kleine kinderen
Gaat de Eeuwige verder
Tegen Moshé en Aharon
Waarvan jullie gezegd hebben
Dat ze oorlogsbuit zouden worden
Dié zal Ik er heen brengen
Zij zullen het land leren kennen
Dat jullie versmaad hebben
Maar jullie lichamen
Zullen in deze woestijn
Dood neervallen
Als kudden zullen jullie zonen
Veertig jaar
In de woestijn rondzwerven
En de last dragen
Van jullie afvalligheid
Tot de laatste van jullie
Levenloos in de woestijn
Is achtergebleven
In overeenstemming
Met het aantal dagen
Dat jullie het land hebben verkend
Veertig dagen
Zullen jullie de straf
Voor jullie zonden
Moeten dragen
Veertig jaar
Voor iedere dag een jaar
Zodat jullie zullen ervaren
Wat het betekent
Als Ik Mij afzijdig houd
Ik, de Eeuwige
Heb gesproken
Dat Ik dit zal doen
Met heel deze slechte gemeenschap
Die voortdurend tegen Mij samenspant
In deze woestijn zullen zij
Hun eind vinden
Daar zullen ze sterven
De mannen die Moshé
Had uitgestuurd
Om het land te verspieden
Die nadat ze waren teruggekeerd
De gehele gemeenschap
Tot rebellie gebracht hadden
Tegen hem
Door allerlei lasterpraat
Over het land
Tot uiting te brengen
Die mannen
Die in kwade zin deze lasterpraat
Over het land hadden geuit
Stierven door een plotselinge sterfte
Vóór de Eeuwige
Maar Jehoshoea’
Zoon van Noen
En Kaléw
Zoon van Jefoenneh
Bleven in leven van die mannen
Die gegaan waren
Om het land te verkennen
Moshé bracht deze woorden over
Aan alle kinderen van Jisraël
En ze waren zeer treurig
Ze stonden ’s morgens vroeg op
En wilden naar de top
Van het gebergte trekken
Terwijl ze zeiden:
We staan klaar om op te trekken
Naar de plaats waarvan
De Eeuwige gesproken heeft
Want we hadden ongelijk
Waarop Moshé zei:
Waarom gaan jullie nu
Het bevel van de Eeuwige overtreden
Het zal toch niet lukken
Trekken jullie niet verder
Want de Eeuwige is niet in jullie midden
Anders worden jullie verslagen
Door jullie vijanden
Want daar tegen jullie
Staan de ‘Amalekieten
En de Kana’anieten
En jullie zullen vallen door het zwaard
Alleen al omdat jullie je van de Eeuwige
Hebben afgewend
En de Eeuwige dus niet
Aan jullie zijde staat
Eigenzinnig trokken ze toch op
Naar de top van het gebergte
Alhoewel de ark van het verbond
Met de Eeuwige en Moshé
Niet uit het kamp week
De ‘Amelekieten
En de Kana’anieten
Die in dit gebergte woonden
Kwamen omlaag
En brachten hen
Een verpletterende nederlaag toe
Tot aan Chormah

De Eeuwige is heel boos
En dat volk blijft ook maar ongehoorzaam
En doen waar het zin in heeft
Het zal ze niet lukken
Ze zijn gedoemd
Om veertig jaar
Door de woestijn te zwerven
Als kudden

Vanochtend op de fiets
Naar de Grote Markt
De stad in
Goed te doen
Gelukkig niet te ver
Maandag is er weer markt
Dan ga ik nog een keer
Lekker rustig
Hoop ik

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, love-my-city-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Zo waar ik leef

Moshé zei tegen de Eeuwige:
Welnu laat de kracht van mijn Heer
Zich zo groot tonen
Als U gezegd heeft:
Eeuwige
Lankmoedig
Vol van liefde
Die overtreding
En misdaad vergeeft
Maar niet geheel en al
Ongestraft laat
En de overtreding der ouders
Bij die van de kinderen gedenkt
Tot in het derde en vierde geslacht
Vergeef toch de overtreding
Van dit volk
Naar de grootheid van Uw liefde
Zoals U dit volk vergiffenis heeft geschonken
Van Egypte af
Tot hier aan toe
Toen zei de Eeuwige:
Ik schenk vergiffenis
Volgens jouw verzoek
Niettemin, zowaar Ik leef
En heel de wereld verguld is
Van de glorie van de Eeuwige:
Alle mannen
Die Mijn glorie
En Mijn wonderen
Die Ik in Egypte
En in de woestijn gedaan heb
Gezien hebben
En die Mij nu al tienmaal
Op de proef hebben gesteld
En niet naar Mijn stem geluisterd hebben
Zullen het land dat Ik
Onder ede aan hun voorouders heb beloofd
Niet aanschouwen
Geen van allen die Mij
Met minachting behandeld hebben
Zullen het zien
Maar Mijn dienaar Kaléw
Die een andere mentaliteit heeft
En die ten volle achter Mij staat
Die zal Ik
Als beloning daarvoor
Naar het land brengen waar hij geweest is
En zijn nakomelingen zullen het
In bezit nemen
De ‘Amelekieten
En de Kena’anieten wonen in de ‘Emek
De vlakte
Morgen maken jullie rechtsomkeert
En trekken jullie de woestijn in
In de richting van de Rietzee
De Eeuwige sprak tot Moshé en tot Aharon:
Hoe lang zal het deze slechte gemeenschap
Vrijstaan tegen Mij te rebelleren?
Het opstandige gemopper
Dat ze tegen Mij tot uiting brengen
Heb Ik nu wel gehoord
Zeg hun:
Zo waar Ik leef
Luidt het woord van de Eeuwige
Precies zoals jullie gesproken hebben
En Ik het in Mijn oren gehoord heb
Zo zal Ik met jullie handelen
In deze woestijn zullen jullie lichamen
Dood neervallen
Allen onder jullie die geteld werden
Naar heel jullie aantal van
Twintigjarigen en daarboven
Die tegen Mij opstandig gemopperd hebben
Niet jullie zullen naar het land komen
Waarvoor Ik Mijn hand
Onder ede heb opgeheven
Om jullie er te vestigen
Maar wel Kaléw
Zoon van Jefoenneh
En Jehoshoea’
Zoon van Noen

Moshé, die samen met Aharon
Even daarvoor
Nog gestenigd zou worden
Door het opstandige volk
Gooit heel zijn ziel en zaligheid
In de strijd om de Eeuwige
Te vermurwen
En het volk te sparen
Dat doet hij één op één met de Eeuwige
Pas als de Eeuwige zijn besluit neemt
Wordt Aharon erbij betrokken
Alle mannen boven de twintig jaar
Die dus de slavernij in Egypte hebben meegemaakt
Zullen sterven in de woestijn
Enkel hun kinderen komen in het beloofde land aan
Zij hebben het trauma uit Egypte
Niet meegemaakt
Zij zullen het land aanschouwen en betreden
De kinderen van Jisraël vanaf twintig jaar
Vrijgemaakt uit slavernij
Zij moeten hun herinneringen
In de woestijn verwerken
Veertig jaar lang

Bij mooizooi
Haal ik vier grote weckpotten
Van drie liter
Voor weinig
Er heeft vroeger thee in gezeten
De etiketten zitten er nog opgeplakt
Ik laat ze weken met bleek en Andy
Alle rubberen ringen weggegooid
Oud en verteerd
Mijn hele huis geurt naar thee
Maar de potten zijn schoon
En ik blijf hazelnoten rapen
De buurman heeft verteld
Dat de hazelaar maar eens in de twee jaar
Vruchten geeft
Nu zoek ik recepten
Wat je met hazelnoten kunt doen
Misschien bedenk ik zelf wel iets
Met gebrande suiker
Zoals we vroeger thuis met beukennootjes deden

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, my-pleasure-story
Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | 2 Comments

Land dat overvloeit

De hele gemeenschap
Maakte luid kabaal
En het volk jammerde
Die hele nacht door
Al de kinderen van Jisraël
Mopperden tegen Moshé
En tegen Aharon
Heel de gemeenschap
Zei tegen hen:
Waren we toch maar
In Egypte gestorven
Of waren we maar
Gestorven in de woestijn!
Waarom moet de Eeuwige
Ons naar dat land brengen
Om er door het zwaard te vallen?
Onze vrouwen
En onze kinderen
Worden er oorlogsbuit!
Zou het niet beter voor ons zijn
Naar Egypte terug te keren?
En de een zei tegen de ander:
Laten we een leider aanstellen
En naar Egypte terugkeren
Toen vielen Moshé en Aharon neer
Het gezicht naar beneden gewend
Voor de hele vergaderde gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
En Jehoshoea’ zoon van Noen
En Kaléw zoon van Jefoenneh
Die tot degenen behoorden die het land
Hadden verkend
Scheurden hun kleren
En ze zeiden tegen heel de gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël:
Het land dat we doorkruist hebben
Om het te verkennen
Dat land is buitengewoon goed
Als de Eeuwige ons goed gezind blijft
Dan brengt Hij ons naar dit land
En geeft Hij het ons
Een land dat overvloeit
Van melk en honing
Jullie moeten niet
Tegen de Eeuwige rebelleren
Dan hebben jullie niets te vrezen
Van het volk van het land
Want het is gesneden koek voor ons
Van hen trekt de beschutting weg
Maar bij ons is de Eeuwige
Jullie hoeven geen vrees
Voor hen te hebben
De hele gemeenschap
Had reeds besloten
Ze te stenigen
Toen de glorie van de Eeuwige
In de tent-der-samenkomsten
Aan alle kinderen van Jisraël verscheen
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Hoe lang zal dit volk
Mij met minachting behandelen
En hoe lang zullen ze
Niet in Mij geloven
Met alle wonderen
Die Ik in hun midden verricht heb?
Ik zal ze treffen met de pest
En het verdelgen
En jou zal Ik tot een
Groter en machtiger volk maken
Dan dit
Maar Moshé zei tegen de Eeuwige:
Als Egypte het hoort
Waaruit U met Uw kracht
Dit volk heeft gevoerd
En aan de bewoners
Van dit land zegt
Dat ze vernomen hebben
Dat U, Eeuwige
Te midden van dit volk vertoeft
En ook dat U, Eeuwige
Hen op de meest duidelijke wijze
Verschenen bent
En dat Uw wolk boven hen staat
En dat U in een wolkzuil overdag
Voor hen uitgaat
En in een vuurzuil des nachts
En als U dan dit volk
Als één zou doden
Dan zullen de volken
Die dit bericht over U horen zeggen:
Omdat de Eeuwige niet bij machte is
Dit volk te brengen naar het land
Dat Hij hen onder ede beloofd heeft
Heeft Hij ze in de woestijn afgeslacht

Het gaat er weer pittig aan toe
In de wildernis
Het volk is bang
Ze geloven niet in de goedheid
En grootsheid van de Eeuwige
Ze jammeren en krijsen
Ze willen zelfs terug naar Egypte
En Moshé en Aharon stenigen!
Tot de Eeuwige het zat is
En zich in al Zijn glorie aan hen laat zien
Maar hij spreekt tot Moshé
En Moshé, dat hadden we al eerder gezien
Is een goede soebatter
Wat een schande zou de Eeuwige
Op zich laden als hij het volk
Zou uitmoorden
Omdat het ’t Hem niet lukte
Ze naar het onder ede beloofde
Land te brengen
Zouden ze zeggen

Het was druk in Zandvoort
Logisch het was bloedheet
Het was vreemd
Om vanaf de Dirk
Niet meer tegen het balkon
Van mijn keuken aan te kijken
Maar door het ontstane gat
Van mijn gesloopte huis
Direct tegen de spiegelmuur
Van het Casino
Het deed mijn hart goed
Hoe verdrietig ook
Nog een laatste groet
Aan een overleden vriend
Langs het bankje lopen
Waar we vaak samen
Sigaretjes rookten
Voordat hij aan het werk ging
In de keuken van een strandtent

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, seasons-in-the-sun-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Melk en Honing

Ze trokken op
En verkenden het land
Van de woestijn Tshin
Tot Rechow
Waar men naar Chamath gaat
Ze trokken dus de Negev in
Het Zuiden
En éen van hen kwam tot aan Chewron
Daar waren Achieman, Shéshaj en Talmaj
Afstammelingen van de ‘Anakiet
Chewron was zeven jaar eerder
Gebouwd dan Tsoan in Egypte
Ze kwamen tot aan het dal Eshkol
En daar sneden ze een druivenrank af
Waaraan één tros druiven hing
Die ze met z’n tweeën
Aan een draagboom moesten dragen
Daarbij ook wat granaatappels
En vijgen
Die plaats heeft men Eshkol-dal genoemd
Naar aanleiding van de druiventros, eshkol
Die de kinderen van Jisraël
Daar hadden afgesneden
Na veertig dagen
Kwamen ze weer terug
Van de verkenningstocht
Door het land
Zoals ze gegaan waren
Kwamen ze ook weer bij Moshé
En Aharon
En bij de hele gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
Naar Woestijn Paran
Te Kadesh
Brachten aan hen
En aan de hele gemeenschap verslag uit
En lieten hen de vruchten
Van het land zien
Zo vertelden ze het hem:
We kwamen in het land
Waarheen u ons gestuurd had
En inderdaad het vloeit over van
Melk en honing
Kijk maar naar zijn vruchten
Maar… het volk
Dat in het land woont
Is te sterk
En de steden
Zijn buitengewoon grote vestingen
Ja, zelfs afstammelingen
Van de ‘Anakiet hebben we er gezien
In het Zuiderland woont ‘Amalek
En de Chittieten
De Jebussieten
En de Emorieten wonen in het gebergte
Terwijl de Kana’anieten
Aan de zee
En aan de Jordaanoever wonen
Kaléw probeert het volk
Tegenover Moshé tot zwijgen te brengen
Door te zeggen:
We kunnen er best tegen optrekken
En het veroveren
Want we zullen het zeker aan kunnen
Maar de mannen die met hem
Er heen getrokken waren zeiden:
We kunnen niet tegen dat volk optrekken
Want het is sterker dan wij
Ze verspreidden
Onder de kinderen van Jisraël allerlei lasterpraat
Over het land dat ze verkend hadden:
Het land dat we doorgetrokken zijn
Om het te verkennen
Is een land dat zijn bewoners uitteert
En al het volk
Dat we er gezien hebben
Waren mensen van groot postuur
Ook hebben we daar de reuzen gezien
De afstammelingen van ‘Anak
Die tot de reuzen behoren
En we kwamen onszelf als sprinkhanen voor
En zo moeten we ook in hun ogen geweest zijn

De verkenners vertellen leugens
Over het land van melk en honing
Je kunt je voorstellen
Dat ze er niet zoveel zin in hebben
Op dit moment zwerven ze door de woestijn
Vergezeld van de Eeuwige
Alles wordt voor ze geregeld
’s Ochtends valt er manna op de dauw
’s Avonds komen de kwartels aanvliegen
Hun kleding groeide met ze mee
En werd gereinigd door de wolk
Die hen vergezelde
Ze hadden water
De bron van Mirjam reisde met hen mee
En iedereen had een greppeltje
Voor zijn tent gegraven
Zodat er altijd vers water was
Ze hadden te eten en te drinken
Het volk hoefde zich om geen enkele aardse zaken
Zorgen te maken
Ze hoefden zich alleen
Met het spirituele leven bezig te houden
De wetten van de Torah
Maar als ze eenmaal
Naar het beloofde land zouden gaan
Dan zou dat afgelopen zijn
Dan moesten ze zich gaan settelen
En weer dealen
Met de dagelijkse gang van zaken

Ik douch me
Alsof ik naar het mikwe ga
Schoon voor de liefde
Maar ik ga naar het crematorium
Schoon voor de dood

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, dagen-van-inkeer-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment