Kunstenaar met name genoemd

De vorsten kwamen de Shohamstenen brengen
En de stenen om gezet te worden 
Bestemd voor de éfod en het borstschild 
Voorts de specerijen
En de olie voor de verlichting
Voor de zalvingsolie
En voor de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook
Iedere man en vrouw wier hart hen aanspoorde
Te brengen wat nodig was voor al het werk
Dat de Eeuwige door Moshé geboden had te doen
De kinderen van Jisraël brachten een vrijwillige gave voor de Eeuwige
Moshé zei tegen de kinderen van Jisraël:
Zie de Eeuwige heeft met name genoemd
Betsalel, zoon van Oeri, Zoon van Choer
Uit de stam Jehoedah
En hem vervuld met goddelijke geest
Met vakmanschap
Met inzicht
En met kennis
En wel voor allerlei werk
Om ontwerpen uit te denken
En ze uit te voeren
In goud, zilver en koper
Voor het vakkundig bewerken van edelstenen
Om die uit te zetten
En voor het vakkundig bewerken van hout
Om allerlei werk volgens ontwerp te verrichten
Ook heeft Hij hem bedeeld
Met de gave om voorlichting te geven
Hem en Aholiaw uit de stam Dan
Hij heeft hen vervuld met deskundigheid
om allerlei arbeid te verrichten
Van een bewerker van ruw materiaal
Van een kunstenaar
Van iemand die borduurt met hemelsblauwe
Purperrode en karmozijnkleurige wol
En met fijn linnen , en van een wever
Zij zijn dus de uitvoerders van al het werk
Zowel als de ontwerpers der plannen

Een ode aan de kunstenaar
Het vakmanschap
Voor al het handwerk
Voor de schoonheid van het oog
Voor de ziel

Met mijn ouders naar Zandvoort geweest
Mijn oude huis een gesloopt lijk
Nog niet plat
Maar mijn keuken is er bijvoorbeeld helemaal uit gesloopt
Alleen de geiser hangt nog
Het was leuk in dat vakantiedorp aan zee
Maar ik ben blij in mijn buurtje in Haarlem
Met een zee van bloemen
Schoonheid voor de ziel

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, beauty-is-in-the-eye-of-the-beholder

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kunstvaardige vrouwen

Het wierookaltaar met zijn draagbomen
Ging Moshé verder
De zalvingsolie
En de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook
En ook het afscheidend gordijn
Voor de ingang van de ‘Woning’
Het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers
Het koperen rooster ervoor
Zijn draagbomen
En al het gerei ervan
En het wasbekken met zijn onderstel
De gordijnen voor de voorhof
En de pilaren met de sokkels ervoor
En het afscheidend gordijn
Aan de poort van de voorhof
De pinnen van de “Woning”
En die van de voorhof en hun touwen
De gebreide kleden voor de dienst in het heiligdom
De gewijde kleren voor Aharon, de priester
En de kleren van zijn zonen
Om er de priesterdienst in te verrichten
Hierop ging de gehele gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël van Moshé heen
En daar kwamen ze!
Ieder wiens hart hem drong
En wiens gevoel hem ertoe aanspoorde
Bracht de gewijde gave voor de Eeuwige
Ter vervaardiging van de tent-der-samenkomsten
En ten behoeve van heel de daarbij behorende dienst
En voor de gewijde kleren
De mannen kwamen zowel als de vrouwen
Allen, van harte hiertoe geneigd
Brachten oor, neus en vingerringen
Armbanden allerlei gouden voorwerpen
Ja, iedereen die een gave in goud
Aan de Eeuwige had gewijd
En iedereen bij wie de hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
Fijn linnen en geitenhaar aanwezig was bracht dit
Of roodgeverfde ramsvellen en tachashvellen
Allen die een gewijde gave in zilver of koper hadden afgezonderd
Brachten die afgezonderde gave voor de Eeuwige
En ieder bij wie acaciahout aanwezig was
Voor één of andere aanwending bij het werk bracht het
Alle kunstvaardige vrouwen sponnen eigenhandig
En brachten het gesponnene
De hemelsblauwe purperrode en karmozijnkleurige wol
En het fijne linnen als gesponnen draden
En alle vrouwen wier hart hen daartoe drong
Sponnen met bijzondere deskundigheid het geitenhaar

Het is nogal een boodschappenlijst van de Eeuwige
Het volk heeft er wel meteen zin in
Heeft natuurlijk ook nog wat goed te maken
Het doet mijn hart goed dat de vrouwen
Ook deel uitmaken van de groep
Die de inrichting van het huis van de Eeuwige
Voor rekening neemt
Met bijzondere deskundigheid!

Mijn eigen huis is gepoetst
Straks liggen er ook schone lakens op het bed
Ik heb een gemberkoek gebakken
Morgen komen mijn ouders het balkon bewonderen
Altijd beetje zenuwachtig voor

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-storyPosted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Olie voor verlichting

Moshé riep de  gehele gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël
In vergadering bijeen
En zei tegen hen:
Dit zijn de geboden
Die de Eeuwige mij heeft opgedragen
Om ze tot uitvoering te brengen
Zes dagen mag er werk verricht worden
Maar op de zevende dag
Moet het iets heiligs voor jullie zijn
Een dag van volkomen werkonthouding
Ter ere van de Eeuwige
Ieder die daarop werk verricht
Zal ter dood gebracht worden
Jullie mogen in geen van jullie woningen
Vuur ontsteken op de shabbatdag
Moshé zei tegen de gehele gemeenschap
Van de kinderen van Jisraël:
Dit is het wat de Eeuwige geboden heeft te zeggen:
Zonder van hetgeen van jullie is
Een gewijde gave af voor de Eeuwige
Ieder naar zijn hart hem ingeeft
Breng deze gewijde gave voor de Eeuwige
Goud, zilver en koper
En hemelsblauwe purperrode en karmozijnkleurige wol
Fijn linnen en geitenhaar
Rood geverfde ramsvellen en tachasvellen en acaciahout
Olie voor de verlichting
Geurige specerijen voor de zalvingsolie
En voor de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook
Shohamstenen en stenen om gezet te worden
Bestemd voor de éfod en het borstschild
Iedere deskundige onder u
Moet al wat de Eeuwige geboden heeft komen uitvoeren
De ‘Woning’, haar tent en haar bedekking
Haar haken en planken
Haar grendels en haar pilaren met sokkels
De ark met zijn draagbomen en het deksel
En het afscheidend gordijn
De tafel met zijn draagbomen en al zijn gerei
En het brood dat altijd aanwezig moet zijn
De kandelaar voor de verlichting
Met zijn gereedschap en zijn lampen
Met de olie voor verlichting

De Eeuwige gaat zijn huis inrichten
Nóg een keer wordt verteld hoe
Misschien omdat dit het moment is
Dat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd?
Voorheen was het een gebod
Het lijkt me dat de kinderen van Jisraël
De handen nu uit de mouwen moeten steken

Soms zijn de verhalen talrijk
Soms zijn ze karig
Vandaag gaan er vele flarden door mijn hoofd
Verhalen over mensen op wie ik boos ben
Met wie ik ruzie heb
Die me ergeren
En me op de heupen werken
Die me verdrietig maken
Die ik achter heb moeten laten
Zoveel verhalen
Maar ik stap op de bus
Onderweg naar iets lekkers
Voor een lang weekend
Waar ik me op verheug
Vrijdag met mijn ouders
Op een terras in Zandvoort
Buiten ruikt het naar gemaaid gras
Bermen en plantsoenen
Die nog niet onder handen zijn genomen
Staan vol met klaprozen en margrietjes

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, choose-your-comfort-storyPosted in Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mozes’ sluier

Nu was het zo, dat toen Moshé van de berg Sinai afdaalde
De beide tafels met het getuigenis in Moshé’s hand
Bij het afdalen van de berg
Hij niet wist dat
Doordat hij met Hem gesproken had
De huid van zijn gezicht straalde
Toen Aharon en alle kinderen van Jisraël Moshé zagen
En het tot hen doordrong dat de huid van zijn gezicht straalde
Waren ze bevreesd hem naderbij te komen
Maar toen Moshé hen tot zich riep
Kwamen Aharon en alle vorsten van de gemeenschap
Weer bij hem en Moshé sprak hen toe
Daarna kwamen ook alle kinderen van Jisraël dichterbij
En hij gaf hun geboden:
Alles wat de Eeuwige met hem besproken had op de berg Sinai
Toen Moshé gereed was met hen toe te spreken
Deed hij een sluier over zijn gezicht
En telkens als Moshé voor de Eeuwige verscheen
Om met Hem te spreken verwijderde hij de sluier
Tot hij weer naar buiten ging
En als hij dan naar buiten kwam
En met de kinderen van Jisraël sprak
Over alles wat hem was opgedragen
En de kinderen van Jisraël dan zagen
Dat het gezicht van Moshé straalde
Bracht Moshé de sluier weer voor zijn gezicht
Tot hij weer naar binnen ging om met Hem te spreken

De sluier die Moshé voor zijn gezicht doet
Kan ook masker betekenen
Sommige zeggen dat zijn stralende gezicht
De weerschijn van de Eeuwige was
En dat het volk na het gouden kalf
Dit niet kon aanzien uit angst voor represailles
Andere zeggen dat het de torah zelf is die hem laat stralen
Er is ook een leer die van mening is
Dat het  om een scheiding tussen het gewone en het heilige gaat
Wie er meer over de joodse uitleg wil weten: Ki-tissa

Als ik terugkom van de markt
Staat de leuke overbuurman op zijn bloemrijke balkon
Nog niet zo lang geleden heb ik hem teleurgesteld
Toen ik zijn bloembakken en potten van plastic weer teruggaf
Ik had het weer eens hoger in de bol
Ik hou niet van plastic
En heb een rib uit mijn lijf uitgegeven aan terracotta potten
Alsof ik in het land van mijn hart ben
Hij zei toen dat die stenen potten kapot gaan in de winter
Ze vriezen stuk
Dat wordt dus een hele toer om aan het eind van de zomer
De hele boel weer naar binnen te halen
Maar die zorg is voor later
Zijn balkon staat nu vol met nieuwe planten
Ook voor hem een tweede ronde
Hij heeft nu hortensia’s en een heus seringenboompje
Komt het door de regen, van vorige week vraag ik
Beneden hangend over mijn fiets
Terwijl hij van zijn bloemenpracht geniet
Hij zegt filosofisch:
Ze staan in knop, ze bloeien en ze zijn ook zo weer uitgebloeid
Zo is het, that’s life
Geniet ervan, zeg ik, fijne dag

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shine-of-life-story

Posted in @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

De Tien Geboden

De Eeuwige zei verder:
Sluit toch geen verbond
Met de bewoner van het land
Wanneer zij in ontucht achter hun goden aangaan
En voor hun goden offers brengen
En één van hen je uitnodigt
Dan zou je zijn offer eten
Dan zou je van zijn dochters
Voor je zonen kunnen nemen
En als zijn dochters dan in ontucht achter haar goden aangaat
Zouden ze je zonen ook tot ontucht brengen
Door haar goden te volgen
Maak je geen gegoten afgodsbeelden!
Het Matsoth-feest moet je houden
Zeven dagen moet je matsoth eten
Hetgeen Ik je bevolen heb
Op die bepaalde tijd in de maand Awiew
Want in de maand Awiew ben je uit Egypte vertrokken
Alles wat de baarmoeder voor het eerst tot ontsluiting brengt
Behoort Mij toe
Dus elk stuk van je vee
Dat als mannetje geboren wordt
Als eerste worp van rund of schaap
Maar zo’n eerst worp bij de ezels
Moet je vrijkopen voor een lam
En als je het niet vrijkoopt moet je het de nek breken
Iedere eerstgeborene bij je zonen moet je vrijkopen
Men mag niet met lege handen voor Mij verschijnen
Zes dagen mag je werken
Maar op de zevende dag moet je rusten
Ook in ploeg en maaitijd moet je rusten
Het Sjawoeotfeest, wekenfeest, moet je vieren
Bij de eerst gesneden tarwe
En het feest van het inoogsten bij de jaarwende
Driemaal per jaar
Moet ieder van jullie mannen voor de Heer
De Eeuwige
De God van Jisraël verschijnen
Wanneer Ik volkeren voor je zal verdrijven
En je gebied uitgebreid zal hebben
Dan zal niemand begerige blikken op je land werpen
Als je opgetrokken bent om driemaal per jaar
Voor de Eeuwige je God te verschijnen
Als het niet gegiste nog aanwezig is
Mag je Mijn bloedoffer niet slachten
En het offer van het Pesachfeest
Mag de nacht niet overblijven tot de ochtend
Het beste van de eerstelingen van je bodem
Moet je naar het Huis van de Eeuwige je God brengen
Kook een bokje niet in de moedermelk
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Schrijf ten behoeve van jezelf deze woorden op
Want op grond van deze woorden
Sluit Ik met jou en met Jisraël een verbond
Veertig dagen en veertig nachten was hij daar bij de Eeuwige
Brood at hij niet
En water dronk hij niet
En hij schreef op de platen de verbondswoorden
De tien geboden

Dan is het eindelijk zo ver
Moshé krijgt de tien geboden
Waarin ook gesproken wordt over het feest Shavuoth
Het moment dat Moshé de geboden krijgt
Dat herdenken we nog steeds, 7 weken na Pesach
Dit jaar gaat het feest in op de avond van 25 mei
Mijn verhalen uit de torah lopen dus min of meer gelijk op
Maar in de synagoge zijn ze verder

Niet alle plantjes zijn heelhuids
Door de regenbuien gekomen van afgelopen week
Vandaag nieuwe gekocht
Vrijdag komen mijn ouders
En ik heb hekel om naar dode
Of uitgebloeide planten te kijken
Spaanse Margrietjes, hortensia en meer jasmijn
Alles wit
Ik hou van witte bloemetjes in deze tijd van het jaar
En de aardbeiplant draagt vruchten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mother-milk-story

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De Alles Opeisende

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Hak zelf twee stenen platen uit
Zoals de eersten
En Ik zal op die platen de woorden schrijven
Die stonden op de eerste platen
Die je aan stukken hebt gegooid
Zorg gereed te zijn tegen de ochtend
Trek dan in de morgen de berg Sinai op
En neem daar bij Mij je plaats in
Op de top van de berg
Niemand mag met je opwaarts gaan
Noch zal iemand zich waar ook op de berg vertonen
Evenmin mag klein of rundvee weiden
In de buurt van de berg
Hij hakte twee stenen platen uit
Zoals de eersten
En ’s morgens vroeg besteeg Moshé de berg Sinai
Zoals de Eeuwige hem had geboden
En nam twee stenen platen mee in zijn hand
In een wolk daalde de Eeuwige neer
En plaatste zich daar bij hem
En riep voluit de Godsnaam ‘Eeuwige’
De Eeuwige ging voor hem langs en riep uit:
De Eeuwige is en blijft de Eeuwige
Een almachtig God
Barmhartig, genadig, lankmoedig
Vol van liefde en waarheid
Die liefde blijft betonen aan duizenden geslachten
Die misdaad schuld en zonden vergeeft
Maar niet geheel en al ongestraft laat
En die misdaad der ouders bij die van kinderen
En kleinkinderen gedenkt
Tot in het derde en vierde geslacht
Direct hierop boog Moshé zich ter aarde
En wierp zich neer en zei:
Als ik dan welwillendheid aangetroffen heb bij u
Mijn Heer, laat mijn Heer dan toch te midden van ons meegaan
Als is het ook een hardnekkig volk
Moge u onze misdaad en onze zonden vergeven
En ons als Uw erfdeel aanvaarden
Hierop zei Hij:
Nu dan, Ik sluit een verbond:
Ten overstaan van heel je volk zal Ik wonderen doen
Zoals er op de gehele aarde
En bij geen enkel volk verricht zijn
Dan zal het gehele volk te midden waarvan je je bevindt
Zien dat het werk van de Eeuwige dat
Wat Ik met jullie doe
Ontzagwekkend is
Hou je stipt aan hetgeen Ik je vandaag gebied
Zie, Ik zal de Emorieten, de Kena’ánieten
De Chittieten, de Perizieten
De Chivvieten en de Joewoesieten voor je verdrijven
Pas er dus voor op
Dat je geen verbond sluit met de bewoner van het land
Waartegen je optrekt
Opdat hij wanneer hij in je midden verkeert
Niet tot een valstrik wordt
Maar integendeel
Je moet hun altaren omver halen
Hun gewijde stenen verbrijzelen
En hun gewijde bossen omhakken
Want voor geen andere god mag je je neerbuigen
Immers de Eeuwige heet:
De Alles-opeisende
Hij is ook een God
Die geen ander naast zich duldt

De Alles-opeisende wordt in het Engels vertaald met:
For you shall not prostrate yourself before another god
Because the Lord
Whose Name is
Jealous One
Is a jealous God
Een jaloerse God
Misschien is Dasbergs vertaling beter gevonden
Bij jaloers krijg je toch een heel ander beeld
Alles opeisend zal het zijn

Bij de dementerende buurvrouw
Wordt deze ochtend het appartement opgefrist
Ik wist overigens niet dat thuiszorg ook op zondag werkt
De man klopt het laken uit op het balkon
Terwijl ik buiten sta te poetsen met een emmer sop
Ik hoor hem tegen haar zeggen:
Gefeliciteerd trouwens
Vandaag is mamadag
Moederdag, zegt hij er ter verduidelijking bij
Mamadag?
Hoe ongevoelig om dat tegen zo’n dametje
Die natuurlijk geen bezoek krijgt vandaag
Zo uitgebreid te gaan benoemen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, jealous-one-story

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Met Mijn handen zal Ik je bedekken

Moshé zei tegen de Eeuwige:
Zie, U zegt nu wel tegen mij
Laat dit volk optrekken
Maar U hebt mij niet laten weten
Wie U met me mee zult zenden
U heeft toch zelf gezegd:
Ik heb je bij name uitverkoren
En ook heb je welwillendheid bij Mij aangetroffen
Nu dan, als ik dan werkelijk
Welwillendheid bij U heb aangetroffen
Maak me dan bekend met Uw voornemens
Zodat ik U zal leren kennen
Zodat dan zal blijken
Dat ik inderdaad welwillendheid bij U zal hebben aangetroffen
Houd toch steeds in het oog
Dat dit volk Uw volk is
Hierop zei Hij:
Ik zal zelf gaan
En je geruststellen
Toen zei hij, Moshé, tegen Hem:
Ja, want als U zelf niet zou meegaan
Laat ons dan niet van hier optrekken
Waaraan zal het anders kenbaar zijn
Dat ik welwillendheid bij U heb aangetroffen
Ik met Uw volk
Als het niet zou zijn doordat U met ons meegaat?
Hierom zullen wij
Ik en Uw volk
Toch onderscheiden worden van alle volkeren
Die er op de aardbodem zijn
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Ook dit, wat je ter sprake hebt gebracht
Zal Ik doen
Want je hebt bij Mij welwillendheid aangetroffen
En Ik heb je bij name uitverkoren
Toen zei hij, Moshé:
Laat me dan toch Uw goddelijke verschijning aanschouwen
En Hij antwoordde:
Ik zal al Mijn goedheid aan je laten voorbijtrekken
En zal de naam ‘Eeuwige’ voor je uitroepen
Maar Ik zal begenadigen die Ik genade wil schenken
En Mij ontfermen over wie Ik Mijn barmhartigheid wil uit uitstrekken
Voorts zei Hij:
Mijn voorkomen zal je niet kunnen zien
Want geen mens kan Mij zien
En in leven blijven
De Eeuwige zei:
Zie hier is een plaats bij Mij
Waar je op de rots kunt gaan staan
Dan gebeurt het:
Als Mijn goddelijke verschijning voorbijtrekt
Zal Ik je in een rotskloof neerzetten
En met Mijn handen bedekken
Tot Ik voorbij ben
Als Ik dan Mijn handen wegneem zal je zien wat achter Mij is
Maar Mijn voorkomen kan niet gezien worden

Mooi dat Moshé met de Eeuwige discussieert
Alsof ze elkaars gelijken zijn
Of vrienden
Maar ook Moshé kan de Eeuwige niet aanschouwen
Slechts zijn achterkant

Verrukkelijk rustige en zonnige dag op mijn balkon
Ik ben bij mijn tweeslachtige vriendin op de thee geweest
En blij dat ik weer thuis ben
Het liefst alleen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, know-oneself-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Hardnekkig volk

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Ga, trek op van hier
Jij met het volk
Dat je uit het land Egypte hebt gevoerd
Naar het land dat Ik onder ede heb beloofd
Aan Awraham, Jitschak en Ja’akov door te zeggen:
Aan jullie nakomelingen zal Ik het geven
Voor jullie uit zal Ik een engel sturen
En de Kena’aniet, de Emoriet, de Chittiet
De Periziet, de Chivviet en de Jewoesiet verdrijven
Trek dan op
Naar een land overvloeiend van melk en honing…
Maar Ik zelf trek niet op in jullie midden
Want jullie zijn een hardnekkig volk
Anders zou Ik jullie misschien onderweg verdelgen
Toen het volk dit ongunstige bericht hoorde
Rouwden zij
Niemand deed zijn sieraden aan
De Eeuwige had immers tegen Moshé gezegd:
Zeg de kinderen van Jisraël:
Jullie zijn een hardnekkig volk
Slechts één ogenblik zou Ik te midden van jullie
Behoeven op te trekken
Of Ik zou jullie verdelgen
Doe je sieraden dus af
Dan zal Ik overwegen wat Ik met je zal doen
En van de berg Choréw af
Ontdeden de kinderen van Jisraël zich van hun sieraden
Moshé nam de tent
Die hij voor zichzelf buiten de legerplaats
Op enige afstand van de legerplaats opsloeg
En noemde die tent-der-samenkomsten
Immers ieder de Eeuwige wilde raadplegen
Moest naar de tent-der-samenkomsten gaan
Die buiten de legerplaats lag
Telkens als Moshé naar buiten
Naar de tent ging
Stond het volk in zijn geheel op
Ieder bleef voor zijn tent staan
En ze keken Moshé na tot hij de tent binnenging
En was hij eenmaal binnen de tent
Dan daalde de wolkzuil af
En bleef staan aan de ingang van de tent
Dan sprak Hij met Moshé
En wanneer het volk de wolkzuil zag staan
Aan de ingang van de tent
Stond het weer op en wierp zich ter aarde
Ieder aan de ingang van zijn tent
De Eeuwige sprak met Moshé in direct contact
Zoals iemand met zijn vriend spreekt
Dan keerde hij naar de legerplaats terug
Terwijl zijn dienaar, de jeugdige Jehoshoeà
Zoon van Noen
Zich niet uit de tent verwijderde

Na het losbandige goddeloze feest
Om het gouden kalf
Komt de kater
Alles en iedereen in mineur
God heeft er ook niet veel zin meer in
Om dit hardnekkige volk op sleeptouw te nemen
Immers net als Moshé een driftkop
En in zijn woede zou hij het volk kunnen verdelgen
Maar Moshé blijft Hem trouw
Net als Jehoshoeà

Het is vrijdag
Ik heb een verrukkelijke Marokkaanse ovenschotel gemaakt
Met lamsgehakt, baby courgettes, pijnboompitjes
Tijm, rozemarijn en basilicum uit eigen tuin
Munt, peterselie, tomatensaus
Maar het belangrijkste;
Ras el hanout
Een Marokkaans kruidenmengsel
Dat wel uit twintig verschillende specerijen bestaat
Letterlijk betekent het ‘hoofd van de winkel’
Ofwel het voornaamste wat er te krijgen is
Ik mis de chanoet uit het land van mijn hart
Thank God for de Arabische supermarkt in mijn buurtje
In Zandvoort kon ik dit allemaal niet krijgen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, vrijdag-lunch-story
Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Van poort tot poort

Toen Jehoshoea het rumoer van het volk hoorde
Terwijl het aan het joelen was
Zei hij tegen Moshé:
Er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats
Maar deze zei:
Dat is geen geluid van overwinning
Noch een geluid van nederlaag
Een geluid dat ons bedrukt, hoor ik
Toen hij nu dichtbij de legerplaats kwam
En het kalf zag en de reidansen
Werd Moshé laaiend van woede
Wierp de platen uit zijn handen in stukken
Aan de voet van de berg
Hij nam het kalf dat ze gemaakt hadden
Verbrandde het in het vuur
Stootte het fijn tot het stof was
Strooide het over het water
En liet het de kinderen van Jisraël drinken
Hierna zei Moshé tegen Aharon:
Wat heeft dit volk je toch gedaan
Dat je er zo’n grote zonde over hebt laten komen
En Aharon zei:
Wees niet zo boos mijn heer
U kent het volk toch
Dat het kwade wil
Ze zeiden tegen mij:
Maak ons een god die ons voor kan gaan
Want deze man Moshé
Die ons weggevoerd heeft
Uit het land Egypte…
Wij weten niet wat er van hem geworden is
Daarop zei ik tegen hen:
Wie heeft er goud?
Ontdoe je ervan!
Ze gaven het mij
En ik wierp het in het vuur…
En toen…
Kwam dat kalf er uit!
Toen Moshé zag hoe bandeloos het volk was
Aharon had immers de teugels laten schieten
Tot leedvermaak van hun tegenstanders
Ging Moshé aan de ingang van de legerplaats staan
En zei:
Wie voor de Eeuwige is
Sluit zich bij mij aan!
En al de Levieten schaarden zich om hem heen
Hij zei tegen hen:
Zo zegt de Eeuwige
De God van Jisraël
Laat ieder zich het zwaard aan de heup bevestigen
Ga heen en weer
Van poort tot poort in de legerplaats
En laat ieder zijn broer
Ieder zijn vriend
En ieder zijn bloedverwant doden
De Levieten deden volgens bevel van Moshé
En er vielen die dag omstreeks drieduizend man van het volk
En Moshé zei:
Heden zijn jullie voor de dienst van de Eeuwige gewijd
Juist omdat ieder tegen zijn zoon en zijn broeder optrad
Brengen jullie heden zegen over jezelf
Het was een dag later dat Moshé tegen het volk zei:
Jullie hebben een grote zonde begaan
Maar ik wil nu naar boven gaan
Naar de Eeuwige
Misschien kan ik vergiffenis voor jullie zonden krijgen
En Moshé keerde terug naar de Eeuwige
En zei:
Ach, inderdaad
Dit volk heeft een grote zonde begaan
Ze hebben zich een god van goud gemaakt
Dit is nu eenmaal zo
Maar zou U toch hun zonden kunnen vergeven
En zo niet…
Schrap mij dan uit het boek
Dat U geschreven heeft
Maar de Eeuwige zei tegen Moshé:
Hem, die tegen Mij gezondigd heeft
Zal ik uit Mijn boek schrappen
Welnu ga dan
Leid het volk daarheen waarvan Ik je gesproken heb
Zie, Mijn engel zal voor je uitgaan
Maar op de dag waarop Ik hen met straf zal bedenken
Zal Ik ook deze zonden van hen bedenken
De Eeuwige trof het volk om hetgeen zij met het kalf
Dat Aharon gemaakt had
Gedaan hadden

Hier wordt duidelijker wat er gezegd wordt
Dat het kalf uit het vuur sprong
Alsof het een natuurverschijnsel was
Een gegoten kalf zonder mal
Alsof het een test van God zelf was
Waarom was Moshé niet steviger tegen zijn broer Aharon?
Die immers op het idee kwam om een afgod te maken
Alle simpele zielen die gezondigd hebben
Werden door broer, vriend en bloedverwanten gedood
Drieduizend doden!
Maar Aharon komt weg met een berisping
Of is dat zo?
En ook Moshé zelf
Waarvan we al eerder gezien hebben
Dat hij een driftkop was
Hij vernietigt het woord van God
Gaat dat onbestraft?

Het borduren aan de tafel der samenkomsten
In de lobby van mijn wooncomplex gisteren
Heeft me goed gedaan
Sommigen waren plaatjes aan het knippen
Voor kerstkaarten
Kwalen, doktersbezoeken
En huidige gezondheid werden doorgenomen
Niet te veel
En niet te vaak beneden
Maar ik vind het een fijn idee
Dat er met elkaar wordt meegeleefd
Creatief gefrutseld
Ik heb de energie niet
Om er een bruisende gemeenschap van te maken
Maar het potentieel doet me goed
Mijn vingers jeuken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tell-me-you-stories-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Als sterren aan de hemel

Toen het volk merkte dat Moshé talmde
Om van de berg te komen
Liep het tegen Aharon te hoop
En ze zeiden tegen hem:
Kom, maak een god voor ons
Die ons kan voorgaan
Want deze man Moshé
Die ons uit Egypte heeft gevoerd
Wij weten niet wat van hem geworden is!
Toen zei Aharon tegen hen:
Trek de gouden ringen uit de oren
Van jullie vrouwen
Zonen en dochters
En breng ze mij
En het hele volk ontdeed zich van de gouden ringen
Die ze in hun oren hadden
En bracht ze naar Aharon
Hij nam ze uit hun handen aan
En gaf er vorm aan met een stuk stift
En maakte er een gegoten kalf van
Toen zeiden ze:
Dit is jullie god Jisraël
Die jullie uit Egypte heeft gevoerd!
Toen Aharon het zag
Bouwde hij daarvóór een altaar
En Aharon riep uit:
Feest voor de Eeuwige is het morgen
Vroeg de volgende morgen
Lieten ze offers in vlammen opgaan
En brachten vrede-offers
En het volk zette zich neer
Om te eten en te drinken
Waarna ze opstonden
Om in losbandigheid feest te vieren
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Ga naar beneden!
Want jouw volk dat jij uit het land Egypte hebt gevoerd
Heeft iets zeer slechts gedaan
Spoedig zijn ze afgeweken van de weg
Die Ik hen heb voorgeschreven
Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt
Ze hebben zich ervoor ter aarde geworpen
Ervoor geofferd en gezegd:
Dit is jullie god Jisraël
Die jullie uit het land Egypte heeft gevoerd
Verder zei de Eeuwige tegen Moshé:
Ik heb dit volk gadegeslagen
En inderdaad
Een hardnekkig volk is het!
Nu dan, laat Mij begaan
Zodat Mijn woede tegen hen op kan laaien
Tot Ik hen vernietigd heb
Dan maak Ik jou tot een groot volk
Maar Moshé trachtte nu de Eeuwige
Zijn God
Te vermurwen en hij zei:
Waarom Eeuwige
Laait Uw woede zo op tegen Uw volk
Dat U met grote kracht en sterke hand
Uit het land Egypte gevoerd heeft
Waarom zouden de Egyptenaren kunnen zeggen:
Met kwade opzet heeft Hij ze weggevoerd
Om hen in de bergen te vermoorden
En ze van de aardbodem weg te vagen
Kom tot bezinning uit Uw ziedende gramschap
En verander van besluit
Inzake het ongeluk over Uw volk besloten
Denk aan Awaraham, Jitschak en Jisraël
Uw dienaren
Aan wie U toch bij Uzelf onder ede hebt gezworen
Toen U tegen hen gezegd heeft:
Ik zal jullie nazaten vermeerderen
Als de sterren aan de hemel
En heel dit land waarvan
Ik gezegd heb
Dat Ik het aan jullie nazaten zal geven
Zullen zij voor eeuwig in erfelijk bezit hebben
En de Eeuwige veranderde van besluit
Inzake het ongeluk dat Hij gezegd had
Zijn volk aan te doen
Moshé keerde zich om
En daalde de berg af
Met de beide platen van het getuigenis in zijn hand
Platen aan weerszijden beschreven
Zowel aan de ene als aan de andere zijde
Waren ze beschreven
Goddelijk werk waren ze
De platen en het schrift
Goddelijk schrift was het
Ingegrift op de platen

Hoe is het mogelijk
Dat dit volk
Gered is door de meest krachtige hand van de Eeuwige
Lak heeft aan alle conventies
En gaat dansen om een gouden kalf
Er wordt gezegd dat het kalf uit het vuur gesprongen is
Al wordt er gesproken over gegoten kalf
Maar ze hadden geen mal
En dan Moshé
Die heeft ook lef
Die slaat niemand minder dan God zelf om de oren
Met Zijn eigen woorden
En heel slim speelt met Zijn ijdelheid
Wat zullen de Egyptenaren ervan zeggen!
Ik vind het werkelijk een verrukkelijke wending
Dat slaafse volk eerst zo braaf
Daarna knetterende vrijheid
En de woede van de Grote Baas
En Moshé die toch al niet zo goed in spreken was
Aharon die moest immers steeds het woord voor hem doen
Doodleuk zegt dat het hem geen goed plan lijkt
Voor de zoveelste keer
Een volk te vernietigen

De pijn is weg
Vermoeidheid minder
Het huis is van top tot teen schoon en gepoetst
Vanmiddag werd de elektriciteit afgesloten
Toen ben ik beneden in de hal gaan borduren
Even horen hoe het met de oudjes zonder stroom gaat
Alles en iedereen in orde
Na een uurtje doet alles het weer
Morgen boodschappen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, verrijk-mijn-geest-story

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment