Category Archives: Own Art

Portrait 8

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, januari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Portrait 7

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, januari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Portrait 6

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, vandaag

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Portrait 5

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, november 2019

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Portrait 4

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, november 2019

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Portrait 3

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, november 2019

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Portrait 2

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, november 2019

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Portrait 1

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, januari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Fragile

Fragile 1 Fragile 2 Fragile 3 Fragile 4 Fragile 5 Fragile 6 Fragile 7 Fragile 8 Fragile 9 Jezzebel, Tussen water en water Foto’s: Pascale, januari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | 1 Comment

Fragile 9

Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, januari 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment