Moge Hij doen wat goed is in Zijn ogen

En de jongen, Samuel
Diende de Eeuwige voor Eli
Nu werd het woord van de Eeuwige
In die dagen achtergehouden
Een visioen was nog niet doorgebroken
En het was op die dag
Dat Eli op zijn plaats lag
En zijn ogen begonnen dof te worden
Hij kon niet zien
Maar de lamp van God was nog niet uitgegaan
En Samuel ging liggen
In de Tempel van de Eeuwige
Waar de Ark van God was
De Eeuwige riep Samuel
En hij zei:
Hier ben ik
En hij rende naar Eli en zei:
Hier ben ik want je hebt me geroepen
En hij zei:
Ik heb niet geroepen
Ga terug en weer liggen
En hij ging
En ging weer liggen
En de Eeuwige bleef weer Samuel roepen
En Samuel stond op
En ging naar Eli en zei:
Hier ben ik want je hebt me geroepen
En hij zei:
Ik heb niet geroepen, mijn zoon
Ga terug en ga liggen
Nu kende Samuel de Eeuwige nog niet
En het woord van de Eeuwige
Was nog niet aan hem onthuld
En de Eeuwige ging door met Samuel roepen
Voor de derde keer
En hij stond op en ging naar Eli en zei:
Hier ben ik want je hebt me geroepen
En Eli begreep dat de Eeuwige de jeugd riep
En Eli zei tegen Samuel:
Ga liggen en het zal zo zijn
Dat als Hij je roept
Jij zal zeggen: Spreek, Oh Eeuwige
Want Uw dienaar luistert
En Samuel ging liggen op zijn plek
En de Eeuwige kwam en stond
En Hij riep zoals de andere keren:
Samuel! Samuel!
En Samuel zei:
Spreek want Uw dienaar luistert
En de Eeuwige zei tegen Samuel:
Let op
Ik sta nu op het punt
Om iets in Jisraël te doen
Waarvan de twee oren
Van iedereen die het hoort
Zullen tintelen
Op die dag zal Ik tegen Eli uitvoeren
Alles wat Ik gezegd heb over zijn huishouden
Van het begin tot het eind
En Ik heb hem verteld
Dat Ik op het punt sta
Voor altijd
Een oordeel over zijn huishouden
Uit te voeren
Vanwege de ongerechtigheid
Waarvan hij wist dat zijn zonen
Schande over zichzelf brachten
En hij wees hen niet terecht
En daarom heb Ik gezworen
Aan het huis van Eli
Dat de ongerechtigheid van het huis van Eli
Voor altijd niet gezuiverd kan worden
Door offer of gift
En Samuel lag tot de ochtend
En hij opende de deuren
Van het huis van de Eeuwige
En Samuel was bang om het visioen
Aan Eli te vertellen
En Eli riep Samuel en zei:
Samuel, mijn zoon!
En hij zei:
Hier ben ik
En hij zei:
Wat is de zaak
Waar Hij over gesproken heeft met jou?
Verberg het nu niet voor me
Zo zal God met je doen
En zo zal Hij doorgaan
Als je iets voor me achter houdt
Van de hele zaak
Waarover Hij gesproken heeft
En Samuel vertelde hem alle dingen
En hield niets achter voor hem
En hij zei:
Hij is de Eeuwige
Moge Hij doen wat goed is in Zijn ogen
En Samuel groeide op
En de Eeuwige was met hem
En hij liet geen van zijn woorden
Op de grond vallen
En heel Jisraël
Van Dan tot Beër Sheva
Wist dat Samuel
Was aangesteld als profeet
Voor de Eeuwige
En de Eeuwige bleef verschijnen in Shilo
Want de Eeuwige openbaarde
Zichzelf aan Samuel in Shiloh
Met de woorden van de Eeuwige
(eigen vertaling)

Samuel is niet de eerste profeet
Dat waren Moshé en Devorah voor hem ook
Maar hij is wel de ‘overgang’
Tussen het boek Rechters en Profeten
Hij was de laatste rechter
En de eerste profeet in de tijd
Dat de monarchie in Jisraël gevestigd werd

Ik moet veel denken
Aan mijn art teacher
In het land van mijn hart
Hoe hartelijk ze was
En me altijd aanmoedigde
Door en verder te gaan
Beter, mooier, meer
Thank God
Voor de mooie mensen
In mijn leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, meer-mooier-beter-interessanter-story

This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.