Waar je van eet

En Joshua verzamelde alle stammen
Van Jisraël te Schem
En hij riep de oudsten van Jisraël
En hun hoofden
Hun rechters
En hun ambtenaren bijeen
En zij stelden zich op voor God
En Joshua zei tegen het hele volk:
Dit zei de Eeuwige, God van Jisraël:
Jullie vaders woonden
Aan de andere kant van de rivier
Vanaf het begin der dagen
Terach, de vader van Avraham
En de vader van Nachor
Dienden andere goden
En Ik nam jullie vader Avraham
Van de andere kant van de rivier
En leidde hem door heel het land Kanaän
En vermenigvuldigde zijn zaad
En gaf hem Jitschak
En Ik gaf Jitschak Ja’akov en Esav
En Ik gaf Esav de berg Seïr als erfgoed
En Ja’acov en zijn kinderen
Trokken naar Egypte
En ik stuurde Moshé en Aäron
En plagen naar de Egyptenaren
En daarna leidde Ik jullie eruit
Ik bracht jullie vaders uit Egypte
En jullie kwamen tot aan de zee
En de Egyptenaren
Achtervolgden jullie vaders
Met strijdwagens en ruiters
Tot aan de Rode Zee
En ze riepen de Eeuwige
En Hij plaatste duisternis
Tussen jullie en de Egyptenaren
En bracht de zee over hen
En bedekte hen
Jullie hebben gezien
Wat Ik heb gedaan in Egypte
En jullie verbleven velen dagen
In de woestijn
En Ik bracht jullie
Naar het land van de Amorieten
Die aan de andere kant van de Jordaan woonden
En zij voerden oorlog met jullie
En Ik leverde ze uit in jullie hand
En jullie erfden hun land
En Ik vernietigde hen voor jullie ogen
Toen stond Balak op
De zoon van Tzippor
Koning van Moab
En voerde oorlog tegen Jisraël
En hij liet Bala’am
De zoon van Be’or ontbieden
Om jullie te vervloeken
En Ik luisterde niet naar Bala’am
En hij zegende jullie
Dus Ik bevrijdde jullie
Uit zijn hand
En jullie staken de Jordaan over
En kwamen bij Jericho
En de inwoners van Jericho
Streden tegen jullie met
De Amorieten
De Perizieten
De Kanaänieten
De Hethieten
De Girgashieten
De Hivieten
En de Jebusieten
En Ik leverde hen
In jullie handen uit
En ik stuurde de horzel
Voor jullie uit
En die verdreef hen
Voor jullie uit
Zelfs de twee koningen
Van de Amorieten vielen
Niet met jullie zwaard
Noch met je boog
En Ik heb jullie land gegeven
Waar je niet voor gewerkt hebt
En steden
Die je niet gebouwd hebt
En jullie hebben je er in gevestigd
Van de wijngaarden
En olijfgaarden
Die je niet geplant hebt
Eet je nu
Heb dus ontzag voor de Eeuwige
En dien Hem
In oprechtheid en waarheid
En verwijder de goden
Die je vaders dienden
Aan de andere kant van de rivier
En in Egypte
En dien de Eeuwige
En als het je niet behaagt
Om de Eeuwige te dienen
Kies dan vandaag
Wie je wilt dienen
Of de goden
Die je vaders dienden
Die aan de andere kant van die rivier waren
Of de goden van de Amorieten
In wiens land jullie wonen
Maar ik
En mijn huishouden
Wij zullen de Eeuwige dienen
(eigen vertaling)

De woorden van de Eeuwige
En die van Joshua lopen door elkaar
Omdat Joshua het woord van God vertolkt
En dan later weer op persoonlijke titel
Vertelt hoe hij er over denkt
Het doet me denken aan de woorden
Van mijn eigen vader vroeger
Als we klaagden dat mijn ouders
Zo weinig thuis waren
Altijd aan het werk
Dan zei hij:
Daar eet je van

Gisteren bij mijn ouders was fijn
Jammer genoeg was het weer te slecht
Om poffertjes te eten in Laren
Waar we ons alle drie op hadden verheugd
Gelukkig heb ik mijn vader
Wel kunnen helpen
Met alle digitale toestanden
Waar hij niet zo handig in is
We hebben afgesproken
Eens per maand kom ik naar hem
Of hij bij mij
Dan werken we de boel weer netjes bij

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-storyThis entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.