En er was licht

Uit de vlakten van Moab
Besteeg Moshé de berg Newó
De top van de Pisgah
Die tegenover Jericho ligt
En de Eeuwige liet hem
Heel het land zien
Gil’ad tot Dan
Heel Naftalie
Het land van Efrajim en Menashé
En heel het land van Jehoedah
Tot in de zee in het Westen
Het Zuiderland
En de Jordaanstreek
De vlakte van Jericho
De palmenstad tot aan Tso’ar
En de Eeuwige zei hem:
Dit is het land
Dat Ik onder ede aan Awraham
Aan Jitschak en aan Ja’akov
Met de volgende woorden
Beloofd heb:
Aan jouw nakomelingen
Zal Ik het geven!
Ik laat het je wel zelf zien
Maar daar aan de overkant
Mag je niet komen
Daar, in het land Moab
Stierf Moshé
De dienaar van de Eeuwige
Op bevel van de Eeuwige
Hij begroef hem in het dal
In het land Moab
Tegenover Beth-Pe’or
En tot vandaag de dag
Kent niemand zijn graf
Moshé was honderdtwintig jaar
Toen hij stierf
Niet wazig was zijn blik
En niet geweken zijn frisheid
De kinderen van Jisraël
Beweenden Moshé dertig dagen
In de vlakten van Moab
Toen waren de dagen van het rouw wenen
Over Moshé voorbij
Jehoshoe’a, zoon van Noen
Was vervuld van een geest van wijsheid
Want Moshé had zijn handen op hem gelegd
Daarom luisterden de kinderen van Jisraël naar hem
En deden zoals de Eeuwige
Het Moshé had opgedragen
Maar nooit stond er meer een profeet
In Jisraël op als Moshé
Met wie de Eeuwige in direkt kontakt omging
Ten opzichte van al de tekens en wonderdaden
Waarvoor de Eeuwige hem uitzond
Om die in het land Egypte te verrichten
Tegen Phara’o, zijn dienaren en heel zijn land
En ten opzichte van het sterke machtsvertoon
En al dat grootse, schrikaanjagende
Dat Moshé ten uitvoer bracht
Voor de ogen van heel Jisraël

In het begin schiep God de hemel en de aarde
De aarde was woest en vormloos
Er was duisternis over de watermassa
En Gods adem
Zweefde over de oppervlakte van het water
Toen zei God:
Er zij licht
En er was licht
En God zag dat het licht goed was
Toen maakte God een scheiding
Tussen licht en duisternis
God noemde het licht ‘dag’
En de duisternis noemde Hij ‘Nacht’
Het werd avond
En het werd ochtend:
Eén dag

Hiermee eindigt de Torah
Met de dood van Moshé
En geheel naar gebruik
Wordt er dan direct door
Weer begonnen bij het begin
Zoals ik hier de schepping
Van de eerste dag heb opgeschreven
Een dik jaar lang
Vanaf ergens in oktober 2022
Op Simchat Tora
Ben ik begonnen voor te lezen
Elke dag een stukje
Ik zat midden in de onderhandelingen
Om niet op straat gezet te worden
En ik vond het fijn om mijn geest
Met andere dingen bezig te houden
Me mee te laten voeren
Door de kinderen van Jisraël
Dichtbij Moshé
Door de wildernis
Naar het beloofde land
Als je wilde
Kon je veel leren over het jodendom
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uit te leggen
Ik had moeten eindigen op Simchat Tora
Als de Torah wordt uitgelezen
En zoals gezegd, opnieuw begonnen
Dat was het feest
Dat Hamas de verschrikkelijk aanslag pleegde
Op de kibboetsen in het zuiden
Aan de grens van Gaza
En op het Nova-dansfestival
1.200 Mensen vermoord
132 Mensen zijn nog gegijzeld
De Gaza-oorlog begon 126 dagen geleden
126 Dagen geleden
Had ik de Torah uit moeten lezen
Maar doordat ik kleine stukjes per dag deed
Daar wat over wilde vertellen
Of bij blijven stilstaan
Heeft het veel langer geduurd
Ondertussen woon ik meer dan een jaar
In mijn nieuwe huis
En zal ik moeten zoeken
Naar iets nieuws dat mijn gedachten
Bezig kan houden
Ik weet nog niet wat het wordt

Dank voor de aandacht
Dank voor de vragen
De interpretaties
Dank voor het luisteren

Shabbat shalom,

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, aan-alles-komt-een-eind-story


This entry was posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.