Als een geschenk

De Eeuwige sprak tot Aharon:
Jij en je zonen
En met jou
De familie van je vader
Dragen de verantwoordelijkheid
Voor wat verkeerd gaat
In het Heiligdom
En jij
En met jou je zonen
Dragen de verantwoordelijkheid
Voor wat verkeerd gaat
Bij de uitoefening
Van jullie priesterdienst
En laat ook je familieleden
De stam Levie
De stam van je vader
Met jou
Naar voren treden
En zich bij jou aansluiten
En je bij de dienst
Behulpzaam zijn
Als je
Samen met je zonen
Vóór de tent
Met het getuigenis
Dienst doet
Ze hebben zich stipt te houden
Aan de door jou
Op te leggen taak
En aan de taak
Die op heel de tent
Betrekking heeft
Maar laten ze niet
Naar voren komen
Om dienst te doen
Bij de gewijde voorwerpen
En bij het altaar
Anders sterven zowel zij
Als jullie
Ze moeten zich bij jou aansluiten
En zich stipt houden
Aan de taak
Die betrekking heeft
Op de tent-der-samenkomsten
Al naar gelang
Wat er voor de tent te doen is
Maar een onbevoegde
Mag daarvoor niet
Naar jullie toekomen
Jullie moeten je stipt houden
Aan de taak
Bij het Heiligdom
En aan die bij het altaar
Opdat niet nog eens
Een uitbarsting van woede
Over de kinderen van Jisraël komt
Ik ben het geweest
Die jullie broeders
De Levieten
Uit de kinderen van Jisraël
Heb genomen
Gewijd aan de Eeuwige
Zijn ze jullie
Als een geschenk overgedragen
Om de dienst
Te verrichten
Bij de tent-der-samenkomsten
Maar jij
En met jou
Je zonen
Moeten jullie taak als priester
Waarnemen
Bij alles wat tot het altaar behoort
En ook bij
Wat achter het voorhangsel gebeurt
En daarbij dienst doen
Als een dienst
Je als een geschenk opgedragen
Geef Ik jullie
Het priesterschap
Maar de onbevoegde
Die naar voren treedt
Wordt gedood
De Eeuwige sprak tot Aharon:
Ik ben het immers geweest
Die je de taak gegeven heeft
Om op de voor Mij afgezonderde
Gewijde gaven te letten
Van alles wat door
De kinderen van Jisraël
Gewijd wordt
Geef Ik jou als teken
Dat je gezalfd bent
En als een eeuwig
Vastgesteld privilege
Voor je nakomelingen
Dit komt je toe
Van het allerheiligste
Voor zover ze niet
In vuur opgaan
Al hun offers
Zowel al al hun spijsoffers
Hun zondeoffers
En ook al hun schuldoffers
Die ze Mij brengen
Zullen jou
En je zonen
Allerheiligst zijn
Op een zeer heilige plaats
Moeten jullie het eten
Iedere man
Onder de priesters
Mag het eten
Heilig zal het voor je zijn
Ook dit is voor jou:
Wat door hen als gewijd deel
Van hun gaven
Wordt afgezonderd
Van al die offers
Van de kinderen van Jisraël
Waarbij zijdelingse bewegingen
Worden gemaakt
Dat geef Ik jou
Aan je zonen
En aan je dochters
Die bij je wonen
Als een voor eeuwig
Vastgesteld privilege
Ieder in je gezin
Die rein is
Mag het eten
Het allerbeste van de olie
En het allerbeste van de most
En het koren
Het eerste ervan
Dat zij de Eeuwige geven
Geef Ik jullie
De eerstelingen van al
Wat in hun land groeit
Die zij aan de Eeuwige
Moeten brengen
Zijn voor jou
Ieder in je gezin
Die rein is
Mag er van eten
Alles waarop
De ban ligt
In Jisraël
Is voor jou
Alles wat bij ieder
Levend wezen
Hetzij bij de mens
Of dier
Voor het eerst
De moederschoot
Tot ontsluiting brengt
Hetgeen men moet brengen
Aan de Eeuwige
Zal voor jou zijn
Maar je moet de eerstgeboren jongen
Bij de mens inlossen
En ook de eerstgeborenen
Van onreine dieren moet je inlossen
En die hiervan ingelost worden
Moet je als ze een maand oud zijn
Inlossen tegen de geldwaarde
Van vijf shekel
Van het Heiligdom
En dat is twintig gera

Het is de eerste keer
Dat de Eeuwige
Direct tot Aharon spreekt
Als hij de verantwoordelijkheid
Van het Heiligdom
Op zijn schouders legt
Maar ook de beloning
Die hun als een geschenk zal zijn
Al dat verrukkelijke voedsel
Dat aan de Levieten gegeven wordt
Als dank voor hun goede zorg
Zodat de Eeuwige
Nooit meer in woede hoeft uit te barsten
En zijn eigen volk uitmoordt
Gelukkig mogen de vrouwen
Als ze rein zijn
Ook mee eten
De Eeuwige zegt het expliciet

Het is een ochtend van veel kletsen
Babbelen aan de telefoon
Veel gedachten
Die binnenkomen
Wat zei ze nou?
En zo

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, jezzebel-and-friends-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.