Zijn eerste vrouw

Toen wierp Joséf zich op zijn vader
Huilde om hem
En kuste hem
Joséf gaf de hem ondergeschikte geneesheren bevel
Zijn vader te balsemen
En de geneesheren balsemden Jisraël
Daar waren veertig dagen mee gemoeid
Want zoveel dagen zijn er voor het balsemen nodig
En de Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen
Toen de dagen dat men om hem weende
Voorbij waren sprak Joséf tot de hofhouding van Far’o:
Indien ik toch bij u genegenheid mag vinden
Spreek dan ten aanhoren van Far’o aldus:
Mijn vader heeft mij laten zweren en gezegd:
Zie, ik ga sterven
In mijn graf dat ik mij in Kena’an gedolven heb
Daar moet je me begraven
Nu dan, laat mij er toch heentrekken
En mijn vader begraven
En dan zal ik terugkeren
En Far’o zei:
Ga heen en begraaf uw vader
Zoals hij u liet zweren
Joséf ging heen om zijn vader te begraven
En met hem trokken alle dienaren van Far’o
De oudsten van zijn hofhouding
En alle oudsten van het land Egypte
En heel het huis van Joséf met zijn broers
En het huis van zijn vader
Alleen hun kleine kinderen
En hun klein- en rundvee lieten ze achter in Goshen
Met hem gingen zowel wagens als ruiters mee
En het was een geweldig grote stoet
Ze kwamen tot aan Goren-Haätad
Dat aan de overzijde van de Jordaan ligt
En daar hielden zij een grote en indrukwekkende rouwdienst
Hij stelde voor zijn vader een rouw van zeven dagen in
Toen de bewoners van het land
De kena’anieten
De rouw bij Goren-Haätad zagen zeiden ze:
Dit is een zware rouw voor Egypte
Daarom gaven ze het de naam:
Awél-Mitsrajim; rouw van Egypte
Dat aan de overkant van de Jordaan ligt
Zijn zonen deden voor hem
Precies zoals hij hen had opgedragen
Zijn zonen brachten hem naar het land Kena’an
En begroeven hem in de spelonk van het veld Machpélah
Die Awraham met het veld
Als begraafplaats in eeuwige eigendom had gekocht
Van ‘Efron de Chittiet
Tegenover Mamré
Nadat hij zijn vader begraven had
Keerde Joséf naar Egypte terug
Hij en zijn boers
En allen die met hem waren meegetrokken
Om zijn vader te begraven

In de nacht blader ik door de Facebook-pagina’s
Van die mooie rooie
Ik kijk naar zijn bruiloftsfoto’s
Naar zijn nieuwe vrouw
Naar hem
En naar wat er van hem geworden is
Ik was bij hem toen hij zijn vader moest begraven
Halsoverkop van Israël naar Amerika
Ik ben zijn eerste vrouw
De nieuwe bruid zijn derde
Hij belt niet meer
Het doet me verdriet
Dat we de verhalen niet meer delen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, big-love-no-match-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.