Onder de hemel

Dag 3
Onder de hemel
Aarde en zee
Het is goed
Op aarde
Zaad en vrucht
Het is goed
Avond en ochtend

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, Zandvoort april 2009

This entry was posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.