Geschorst

Want als je iets te vertellen hebt
Dat de Great Moderator niet bevalt.
Dan word je eraf gekukeld.

Ik raad aan om naar www.jezzebel.nl te gaan.

Jezzebel,
Tussen water en water

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

376 Responses to Geschorst

 1. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Lang leve de VK-dictatuur.

 2. Baracca says:

  Avatar van Baracca
  ???????????!!!!!!!!

 3. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai, geschorst om het volgende:

  = Uw laatste blog hebben wij verwijderd omdat u daarmee laat zien dat u onze gebruiksregels niet accepteert en zelfs aan uw laars lapt.

  Indien u op deze wijze door gaat, zijn wij genoodzaakt u van ons platform te verwijderen.

  De moderator van de Volkskrant =

 4. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Baracca, zo gaat dat dus,
  als je probeert iets te vertellen
  dat belangrijk is.
  .

 5. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  = Uw laatste blog hebben wij verwijderd omdat u daarmee laat zien dat u onze gebruiksregels niet accepteert en zelfs aan uw laars lapt.

  Indien u op deze wijze door gaat, zijn wij genoodzaakt u van ons platform te verwijderen.

  De moderator van de Volkskrant =

  Dit is absoluut het allergrootste gelul. Je hebt niks gedaan, slechts kritiek geuit op het moderatiebeleid. Er staat nergens in de gebruiksregels dat je niet mag protesteren tegen een slecht moderatiebeleid.

 6. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai, zo gaat dat dus.
  .

 7. smokey says:

  Avatar van smokey
  Oef! `t Ziet er naar uit dat men straks alleen nog maar over de poes, de hond, de kanarie en bloemetjes en bijtjes kan bloggen…

 8. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik wil de regel zien in de gebruiksregels waar het staat dat jij geen kritiek mag uiten op een specifiek moderatiehandeling of beleid.

 9. beus says:

  Avatar van beus
  Ik ben het geheel met de moderatoren eens.
  Je provoceert.

 10. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Smokey, dat wordt smullen. 🙂
  .

 11. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Oh ja, aanbevolen.

 12. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Jezzebel, Mihai, ook een matige moderator is een moderator.

  Voedt hem met liefde op.

 13. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai, The Great Moderator zwaait hier de scepter.
  In volkomen willekeur wordt bepaald:
  we’re all equal, but some are a bit more than others
  .

 14. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @beus

  ==Ik ben het geheel met de moderatoren eens.
  Je provoceert. ==

  daag kameraad kader van het opperste sovjet.

 15. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Beus, ik geloof niet dat jij, noch de moderator in mijn gedachten kan kijken.
  Ik probeer een verhaal te vertellen dat belangrijk voor me is.
  .

 16. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine, daar ben jij toch al mee bezig
  met je keurige correctheid?
  Ik laat het graag aan jou over.
  .

 17. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reine

  Nou weet ik niet of liefde het meest geschikte reactie is op iemand die mij aan Ceausescu herinnert.

 18. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai =Oh ja, aanbevolen. =
  waarvoor dank 🙂
  .

 19. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  Godverdegodverdegodverde………..blijven die gekken bezig?

 20. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Me.myself.and.i

  Pas op, want straks word je ook geschorst. Reden: weinig respect voor autoriteit.

 21. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Me.myself.and.i, dank voor de steunbetuiging.
  .

 22. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Jezzebel

  We leven in een chaotische wereld vol narigheid.
  Ik heb er als oudere jongere voor gekozen om te leven in de geest van Jezus.
  Dat wil niet zeggen dat ik niet zondig.

  In geschrift kan ik wel ernstig de schijn opwekken. Dat zul je bedoelen.

 23. extranjero says:

  Avatar van extranjero
  Mo de Rator weet niet waar-ie het over heeft.

  Hier zijn de regels en jíj hebt die niet overtreden:

  Gebruiksvoorwaarden Volkskrantblog en Volkskrant websites
  op 20 oktober ’08, 16:00, bijgewerkt 21 oktober ’08, 10:18

  1. Toepasselijkheid

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals blogberichten, foto’s, video’s, lezersreacties, berichten op lezersfora, etc., op het Volkskrantblog en op andere aan de Volkskrant toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot, http://www.volkskrant.nl, http://www.hartenziel.nl, http://www.volkskrantreizen.nl, http://www.vk.tv en http://www.volkskrantbanen.nl.

  2. Volkskrantaccount

  a) Voordat u een weblog op het Volkskrantblog kunt starten en in sommige gevallen voordat u een online reactie het Volkskrantblog of andere Volkskrant websites kunt plaatsen, dient u een account aan te maken, waarbij u uw naam, woonplaats en een geldig e-mailadres op dient te geven. Klik hier om een account aan te maken ten behoeve van het starten van een Volkskrantblog.

  b) De Volkskrant heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de Volkskrant in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de Volkskrant een andere reden bestaat. De Volkskrant hanteert als richtlijn dat de gebruiker eerst 3 dagen wordt geschorst. Deze termijn kan met een week worden verlengd. Als de gebruiker na die termijn nog niet heeft voldaan aan de instructies van de Volkskrant, volgt een permanente blokkering van de account en/of wordt de gebruiker een account ontzegd. De Volkskrant kan van deze richtlijn afwijken.
  Lees ook:

  * Algemene informatie en veelgestelde vragen
  * Klachtenregeling Volkskrantblog en lezersreacties

  3. Plaatsen van content

  a. Het is niet toegestaan op een Volkskrant website content te plaatsen die naar het oordeel van de Volkskrant de volgende aard, inhoud of strekking heeft:

  * content op het gebied van pornografie;
  * content die discriminatie, smaad, laster en/of treiterij of onnodige scheldpartijen bevat, of oproept tot haat;
  * content die als bedreigend kan worden ervaren;
  * content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt;
  * content die inbreuk maakt op enig intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, van de Volkskrant of van derden;
  * content waarvan aannemelijk is dat deze op enige andere manier in strijd met de wet is;
  * content voor commerciële doeleinden;
  * content die het goed functioneren van een computer of computernetwerk kan verhinderen;
  * content die niet in de geest is van, of niet past bij de redactionele formule van de Volkskrant en/of die de belangen van de Volkskrant en/of haar medewerkers (onevenredig) kan schaden.

  b. Het plaatsen van content voor ideële en/of charitatieve doeleinden is in beperkte mate en naar redelijkheid toegestaan. De Volkskrant is gerechtigd dergelijke content, om welke reden dan ook, te verwijderen als naar haar mening misbruik wordt gemaakt van dit recht.

  c. Treiter-, spamming- en ‘stalking’-praktijken zijn niet toegestaan.

  d.U kunt reageren op (blog)content op een Volkskrant website voor zover de auteur dit toestaat. Voor meer informatie zie de pagina Algemene Informatie en Q&A – Volkskrantblog. Een reactie op een Volkskrant website moet betrekking hebben op het bericht waarop wordt gereageerd.

  e. U dient de privacy te respecteren van gebruikers van het Volkskrantblog en andere gebruikers die een reactie plaatsen die onder pseudoniem bloggen en anoniem wensen te blijven.

  f. De Volkskrant sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden op het Volkskrantblog of op een andere Volkskrant website geplaatste content uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart de Volkskrant B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u op het Volkskrantblog of op een andere Volkskrant website geplaatste content.

  g. De Volkskrant behoudt zich te allen tijde het recht voor enige op het Volkskrantblog geplaatste content om welke reden dan ook, en al dan niet met opgave van de reden, tijdelijk of permanent aan te passen, te verwijderen of te blokkeren.

  4. Licentie en privacy

  a. De rechten op content die wordt geplaatst op het Volkskrantblog en andere Volkskrant websites worden, tenzij anders is overeengekomen, niet overgedragen aan de Volkskrant en blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Door plaatsing van enige content op het Volkskrantblog of een andere Volkskrant website geeft u de Volkskrant B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen wel een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

  b. De privacyregeling van PCM Uitgevers N.V. is van toepassing op ieder gebruik van Volkskrant websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om deze voorwaarden te lezen.

  c. De Volkskrant verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account en het Volkskrantblog mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. De Volkskrant zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval de Volkskrant daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. In geval van strijd tussen de PCM privacyregeling en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.

  5.Klachtenregeling

  a. Als u een klacht heeft naar aanleiding van content op het Volkskrantblog of over een lezersreactie op een Volkskrant website, dient u de Klachtenregeling te volgen, die integraal onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Klik hier om de Klachtenregeling te lezen.

  b. Bloggers dienen zich te houden aan de Klachtenregeling en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van een klacht (conform artikel 2 b Klachtenregeling), te reageren op een eventuele klacht.

  6.Slotbepalingen

  a. Het staat de Volkskrant vrij het Volkskrantblog geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, ontoegankelijk te maken of offline te halen. De Volkskrant zal zich inspannen u voorafgaand aan een eventuele sluiting op de hoogte te brengen, maar zij is daartoe niet verplicht.

  b. De Volkskrant behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden gelden vanaf 21 dagen nadat u op het door u aan de Volkskrant opgegeven e-mailadres van de wijziging op de hoogte bent gebracht en u het gebruik van het Volkskrantblog voortzet of u opnieuw een reactie plaatst op een Volkskrant website, tenzij u vóór het verstrijken van die termijn per e-mail aan de Volkskrant te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken, in welk geval uw Volkskrantaccount wordt beëindigd en u de mogelijkheid om reacties te plaatsen op een Volkskrant website kan worden ontzegd.

  c. Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een Volkskrant website samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

  Datum huidige versie: 1 september 2008

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1076502.ece/Gebruiksvoorwaarden_Volkskrantblog_en_Volkskrant_websites

 24. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Mihai

  Ceausescu was ooit een held in Nederland (1976?)

  Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen.

  Laat C. een voorbeeld voor ons allen zijn.

 25. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine, ik vind het prima.
  Als je maar zelf met de Moderator aan de slag gaat.
  en dat niet aan mij overlaat.
  Want ik heb er geen zin in.
  Ik correspondeer ook niet met die jongens.
  Zoveel domheid, daar ga ik mijn energie niet in steken.
  .

 26. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Dit is het: "a. Het staat de Volkskrant vrij het Volkskrantblog geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, ontoegankelijk te maken of offline te halen."

 27. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Extranjero
  2b eerste alinea

  Ik vind dat zo’n artikel aan revisie toe is.

 28. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reine

  ==Ceausescu was ooit een held in Nederland==

  Het interesseert me niet wie een held in Nederland is geweest. Ik stond volstrekt in mijn recht om aan de revolutie mee te doen. Als ik de kans zou hebben gehad, zou ik hem vermoord hebben.

 29. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Extranjero, dank voor huisregels.
  Totnogtoe ben ik drie keer geschorst.
  Geen enkele keer heb ik de gebruikersregels overtreden.
  Ik denk dus ook niet dat ze zich daar nu druk over maken.
  Daar gaat het niet om, of je je wel of niet aan de regels houdt,
  het gaat erom dat ze kunnen wissen wat hen niet bevalt.

  Tsja.

  Voor hij of zij die de bewuste bijdrage nog eens terug wil lezen.
  Hier staat hij nog:
  https://www.jezzebel.nl/2010/09/26/shoot-me-if-you-want-to/
  .

 30. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Die gebruikersovereenkomst is bedrog. Het kon ook in 1 zin: Wij hebben altijd gelijk.

 31. rikus says:

  Avatar van rikus
  @beus 26-09-2010 20:12
  Jij en je maatje Frans doen niet anders. waarom krijg ik het gevoel dat jullie er meer van weten?
  Wat doen die negatieve brrichttjes over Jezz op Frans zijn weblog?
  Jullie zijn geen van tweeën te vertrouwen dat wordt steeds duidelijker
  Alleen jullie onwaarheden mogen worden verkondigd

 32. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Mihai

  Ik las laatst dat ze Ceaucescu hadden opgegraven?

  @Jezzebel

  You’re welcome

 33. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Me.myself.and.i

  ==Ik las laatst dat ze Ceaucescu hadden opgegraven? ==

  Wilden ze hem nog een keer doodschieten? Deze keer met een zilveren kogel voor de zekerheid?

 34. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Mihai 20.29

  Wie het zwaard verheft zal vergolden worden.

  Gelukkig heb je C. niet gedood. Dat was ook niet nodig want de gevangenis zou een grotere straf voor C. zijn.

  Ik vind dat je niet moet doden. Wellicht een thema om op een blog van gedachte te wisselen.

 35. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine,

  =Laat C. een voorbeeld voor ons allen zijn.=

  man oh man
  wat een stumperd ben je.
  Je wéét niet eens wat je zegt.
  .

 36. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Mihai,

  Can’t be to careful.

  Even aan allen: ligt het aan mij dat het VKblog ineens zo traag is als Sinterklaas z’n baard?

 37. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai 20:31
  = Die gebruikersovereenkomst is bedrog. Het kon ook in 1 zin: Wij hebben altijd gelijk. =

  Hoe waar.
  .

 38. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @rikus, dank.
  Het is wat ik eerder zei
  we zijn allemaal gelijk, maar sommigen een beetje meer dan anderen
  .

 39. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Jezz, niet weer he…
  Beus, sinds wanneer is provoceren verboden? Want als dat zo is had ik ook weleens een schorsing mogen krijgen en ik ben zelfs nog nooit gewaarschuwd door de moderator, noch heb ik ooit een verzoek gehad om een bijdrage en/of reactie te verwijderen.

 40. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Reine

  ==Dat was ook niet nodig want de gevangenis zou een grotere straf voor C. zijn.==

  Het zal wel, maar toen was het midden in de revolutie en het stond nog niet vast wie zou winnen. Men wist niet eens of men de persoon naast hem kon vertrouwen. Dus Ceausescu kon op elk moment bevrijd worden en in no time was alles verloren. Je weet niet hoe opgelucht we waren toen hij dood op de tv verscheen. Pas toen geloofden we definitief in de vrijheid. Ik krijg nu tranen in mijn ogen.

 41. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @All, het is toch te gek voor woorden.
  Dat je niet mag zeggen
  wat belangrijk voor je is.
  Dat een ieder gehoord en gezien wordt.

  Shoot me if you want to
  https://www.jezzebel.nl/2010/09/26/shoot-me-if-you-want-to/

  Wie is zo’n moderator om te bepalen
  dat dat niet kan?
  Waar is dat op gebaseerd?

 42. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Jezzebel 20.38

  Eens was hij een gevierd mens die de Sovjet unie getrotseerd had.

  Als mensen veel roem hebben kunnen ze het succes niet aan en gaan "rare" dingen doen.

  En dat gebeurde.

  Vandaar Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen en C. is daar wellicht een voorbeeld van.

 43. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ina, het is een kwestie van tijd.
  I know.
  Maar ik zal doorgaan.
  Zo goed als ik kan.
  Hier of daar.
  Mijn stem zal gehoord worden.
  .

 44. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai 20:42
  Man je bent een held!
  .

 45. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Mihai 20.42

  Ik snap het. Hier in Nederland waren we blij om zijn afzetting. Zijn executie en die van Jelena vonden we barbaars.

 46. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine, 20:43
  Je bazelt:
  =Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen en C. is daar wellicht een voorbeeld van.=
  Ceaucesco, was als Sadam Hoessein.
  Een dictator.

  Kom maar terug als je weer iets zinnigs kunt zeggen.
  .

 47. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Reine

  =Eens was hij een gevierd mens die de Sovjet unie getrotseerd had.=

  Ha, dat doet me denken aan de radiopraatjes van GBJ Hilterman (door m’n vader steevast het journaal voor doven en slechthorenden genoemd).

  Altijd was C. een dikke peer omdat hij de Sovjet Unie trotseerde, totdat er duidelijk begon te worden wat er allemaal aan mensenrechtenschendingen plaatsvonden. Binnen een week was C de grootste boef aller tijden.

  @Jezzebel,

  sorry was effe off topic.

 48. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Definitief geschorst:

  = De moderator heeft je geschorst van het VKBlog. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt permanent.

  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  De moderator van de Volkskrant =

  Zo gaat dat.
  Kop eraf.
  En klaar is Kees.

  With love

  Jezzebel,
  Tussen water en water

  .

 49. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  Het is hier net 10 kleine negertjes…..

 50. smokey says:

  Avatar van smokey
  Wie schrijft die blijft.

 51. extranjero says:

  Avatar van extranjero
  Reine jRagolo 26-09-2010 20:28
  Extranjero
  2b eerste alinea

  Ik vind dat zo’n artikel aan revisie toe is.

  Ach, de regels zijn niet slecht. Maar wat heb je eraan als de rechter ze niet weet toe te passen?

  Jezzebel 26-09-2010 20:30

  Volkomen mee eens.

 52. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==Zijn executie en die van Jelena vonden we barbaars. ==

  Het was een kangoeroerechtbank, maar het zou veel te riskant zijn om hem nog 5 minuut in leven te houden. Trouwens de soldaten hebben niet eens gewacht op het beveel. Zodra ze hem gezien hebben, begonnen ze te schieten. Je kan je voorstellen hoeveel men hem haatte.

 53. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Jeetje jo wat een loser die moderator. Kijk wat ze schrijven:

  Beste Jezzebel . – Jezzebel
  De moderator heeft je geschorst van het VKBlog. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt permanent.
  De moderator geeft deze reden op:
  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  De moderator van de Volkskrant
  Met vriendelijke groet
  VKBlog

 54. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  BOE wat een KOE

 55. extranjero says:

  Avatar van extranjero
  Jezzebel 26-09-2010 20:50
  Definitief geschorst:

  = De moderator heeft je geschorst van het VKBlog. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt permanent.

  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  De moderator van de Volkskrant =

  Wáááááááát?????????????????????????

  Een van de meest miezerige dingen die ik tot nu toe heb gezien qua moderator-macho gedrag. (En ik heb heel wat gezien.)

 56. mumke_christina_ says:

  Avatar van mumke_christina_
  Dus je bent geschorst vanwege 3a laatste:
  content die niet in de geest is van, of niet past bij de redactionele formule van de Volkskrant en/of die de belangen van de Volkskrant en/of haar medewerkers (onevenredig) kan schaden.

  Dat lot is dus eenieder, ook zij die alleen reageren beschoren zodra iets onwelgevalligs wordt geplaatst.
  Welkom in pre-bruin1.

 57. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @extranjero

  Je wil niet weten welke schofterijen ik in mijn mailbox van de moderator heb ontvangen. Ik heb zelfs een klachtenbrief aan de redactie opgestuurd.

 58. BlogPod says:

  Avatar van BlogPod
  Sorry, ik snap hier niets van!
  Hoe gaat u nu verder?

 59. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @BlogPod

  Rule number one: als je met de moderator praat, moet je zwijgen.

 60. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Me.myself.and.I, ik weet niet hoeveel er nog over zijn.
  Niet veel toch?
  .

 61. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Smokey, ik mag hier dus nooit meer schrijven.
  .

 62. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai, wat ik het meest shockend vind
  dat er niemand van hogerhand ingrijpt.
  Kom op, je kunt veel van me zeggen.
  Maar ik heb me altijd aan de regels gehouden.
  Dit kun je gewoon niet maken.
  .

 63. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ina, dit dus de wereld waarin we leven.
  .

 64. Fulps Valstar says:

  Avatar van Fulps Valstar
  Treurig.

 65. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Jezzebel

  Ze geven geen reet om de blog, anders hadden ze een moderator in dienst genomen.

 66. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Extranjero, vorige keer vertelde het officiële mailtje:
  = Beetje respect graag =
  Ik bedoel, wat voor niveau is dit?
  .

 67. werk says:

  Avatar van werk
  Jezzebel,

  Mijn geliefde, mijn engel, mijn ziel, mijn alles,
  Ik zal je altijd blijven steunen!
  Dat moet je niet vergeten Jezzebel.
  Ook al zal iedereen je verlaten, niemand je begrijpen, ik ben er altijd voor jou.
  Je geliefde,

  Werk

 68. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mumke, dat geeft me werkelijk kippenvel.
  Zo gaat dat dus.
  Zo werkt de wereld.
  In het groot en in het klein.
  Je maakt iemand monddood
  en gaat verder met je misdadige praktijken.
  .

 69. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  Ja en tovaresk kneus weet er niks van?

 70. werk says:

  Avatar van werk
  Beus,

  jouw gedrag is nog lager en verachtelijker dan dat van de verraders in de DDR

 71. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Jezzebel

  = Beetje respect graag =

  Het klinkt zoals die benderookies, die met een pistool in je gezicht respect eisen.

 72. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Blogpod, er is hier geen verder voor mij.
  Mij is zojuist de mond gesnoerd.
  Permanent geschorst.
  Alles wat niet welvallig is,
  wordt eraf gepleurd.
  Welcome to the vkblog.
  .

 73. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai:
  21:03
  = @BlogPod

  Rule number one: als je met de moderator praat, moet je zwijgen. =

  lol 🙂
  .

 74. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Fulps Valstar, heel treurig.
  Maar zo gaat dat dus.
  .

 75. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  Mihai: hetzelfde voor mij; de enige die zich daadwerkelijk aan belediging schuldig maken alhier zis de VK; heb ok nog een paar leuke mailtjes..

  Maar allez, als je geen argumenten en geen verstand hebt…

 76. Hevalo says:

  Avatar van Hevalo
  Jezz, hier breekt mijn klomp !

  Groeten, Henk

 77. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Wie weet, misschien is het hele blog een experiment in falen.

 78. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai 21:07
  =@Jezzebel

  Ze geven geen reet om de blog, anders hadden ze een moderator in dienst genomen. =

  Ja, dat is nog eens een daad van professionaliteit.
  Je neemt een moderator die geen raad weet.
  En maar aanklooit.
  Echt goed voor je merk.
  .

 79. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Werk 21:08
  = Jezzebel,

  Mijn geliefde, mijn engel, mijn ziel, mijn alles,
  Ik zal je altijd blijven steunen!
  Dat moet je niet vergeten Jezzebel.
  Ook al zal iedereen je verlaten, niemand je begrijpen, ik ben er altijd voor jou.
  Je geliefde,

  Werk =

  Waarvoor dank 🙂
  .

 80. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Jezzebel

  Volgens mij hadden ze ook zo’n Pool in dienst kunnen nemen. Ik bedoel wat doet ie de hele dag? Hier is zijn functieomschrijving:

  Search: Ruud Zweistra
  Delete
  Search: P.H.M..van de Kletersteeg
  Delete
  Search: Klaphek
  Delete
  Koffiepausze (op zijn Pools geschreven)

  Search: Ruud Zweistra
  Delete
  Search: P.H.M..van de Kletersteeg
  Delete
  Search: Klaphek
  Delete
  Koffiepausze (op zijn Pools geschreven)

  Search: Ruud Zweistra
  Delete
  Search: P.H.M..van de Kletersteeg
  Delete
  Search: Klaphek
  Delete
  Koffiepausze (op zijn Pools geschreven)

 81. Cees Groninger says:

  Avatar van Cees Groninger
  Jezzebel: Er is méér behoefte aan ja-knikkers, vooreigenparochieprekers, politiekcorrecteblinden, meelopers, zuigers, uitsluitende-samenbinders,selectief verontwaardigden, minachtende navelstaarders en moderatorenlikkers dan aan oorspronkelijke geesten en luizen in de pels.

 82. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Kletersteeg 21:10
  = Ja en tovaresk kneus weet er niks van? =

  Dat kan me echt niet schelen hoor.
  Dat zijn maar bloggers, weten zij veel.
  Maar het gaat om een moderator die een professional is
  en betaald wordt voor zijn beleid.
  Dat is dieptreurig.
  .

 83. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Henk, dank.
  Menig klomp of dijk zal breken.
  Maar hier is de moderator
  heer en koning.
  .

 84. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Als of ik bij een sterfbed sta.

  We hebben plezier gehad maar ook ongelooflijk veel ruzie.

  Vergeef je me?

 85. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @ Mihai 🙂 21:17
  = @Jezzebel

  Volgens mij hadden ze ook zo’n Pool in dienst kunnen nemen. Ik bedoel wat doet ie de hele dag? Hier is zijn functieomschrijving:

  Search: Ruud Zweistra
  Delete
  Search: P.H.M..van de Kletersteeg
  Delete
  Search: Klaphek
  Delete
  Koffiepausze (op zijn Pools geschreven)

  Search: Ruud Zweistra
  Delete
  Search: P.H.M..van de Kletersteeg
  Delete
  Search: Klaphek
  Delete
  Koffiepausze (op zijn Pools geschreven)

  Search: Ruud Zweistra
  Delete
  Search: P.H.M..van de Kletersteeg
  Delete
  Search: Klaphek
  Delete
  Koffiepausze (op zijn Pools geschreven) =

  Dat tussen haakjes geschreven doet ‘t ‘m 🙂
  Erg veel lol 🙂
  .

 86. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  Al met al is een site als GeenStijl toch een stuk eerlijker als het VKblog. Die geven ten minste meteen toe dat alles wat er staat "ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend" is.

 87. beus says:

  Avatar van beus
  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  Ik ben het geheel met ze eens, gezien alle reacties die jij onder de vrijheid van meningsuiting plaatst en niet wenst te verwijderen.

 88. Helena says:

  Avatar van Helena
  nee dat vind ik niet leuk dat je nu permanent geschorst bent!
  Ik ben het overigens wel eens met het feit dat Rikus e.a. zijn verbannen, al hoewel ik ook wel begrijp dat jij dus je eigen mening in dezen hebt (samen met enkele andere bloggers).

 89. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @beus

  Da kameraad. bolshoi gelijk.

 90. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Cees 21:17
  = Jezzebel: Er is méér behoefte aan ja-knikkers, vooreigenparochieprekers, politiekcorrecteblinden, meelopers, zuigers, uitsluitende-samenbinders,selectief verontwaardigden, minachtende navelstaarders en moderatorenlikkers dan aan oorspronkelijke geesten en luizen in de pels. =

  Sorry can not do dude.
  This is Jezzebel.

  Jezzebel
  Queen, beauty, traitor, symbol of evil. Down through the ages her name became a synonym for deceit and treachery.

  Jezzebel
  Brazen, voluptuous, wanton, lascivious. Could any man resist her wild beauty, her lush body?

  Lust, murder, lies – all these she employed to feed her insatiable greed, her burning ambition. She was loyal to no man, would betray any land, believed in no God.

  And so the Lord, through Prophet Elijah cried:
  ‘THE DOGS SHALL EAT
  Jezzebel
  By the walls of Jericho!’

  Nog maar een keer de woorden van Frank G. Slaughter, The curse of Jezzebel.
  .
  .

 91. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Beus,

  =Ik ben het geheel met ze eens, gezien alle reacties die jij onder de vrijheid van meningsuiting plaatst en niet wenst te verwijderen.=

  Mag je van mij vinden, hoor, maar geef eens aan waarom jij denkt dat jij niet gevrijwaard van dergelijke acties in de toekomst?

 92. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine 21:21
  = Als of ik bij een sterfbed sta.

  We hebben plezier gehad maar ook ongelooflijk veel ruzie.

  Vergeef je me? =

  Vergeven laat ik aan God over, ik ben maar een gewoon mens.
  Je zoekt het maar uit.
  .

 93. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  @Kneus: ga lekker zeilen en vergeet niet overboord te slaan

 94. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Me, myself etc 21:23
  = Al met al is een site als GeenStijl toch een stuk eerlijker als het VKblog. Die geven ten minste meteen toe dat alles wat er staat "ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend" is. =

  Hoe treurig is dat?
  .

 95. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Beus, let goed op:

  = 21:24
  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  Ik ben het geheel met ze eens, gezien alle reacties die jij onder de vrijheid van meningsuiting plaatst en niet wenst te verwijderen. =

  Van alle bloggers die ik hier ben tegengekomen
  ben jij me het meest tegengevallen.
  Je bedoelt het wel goed,
  je schiet door.
  En ziet de ander niet.
  Je bent iemand bij wie
  je weet
  daar kun je nooit onderduiken.
  Die geeft je aan.
  .

 96. Blew says:

  Avatar van Blew
  Beste Jezzebel,

  1. Je hebt het recht je te verdedigen en dat moet je ook doen;
  2. De moderator veroorzaakt de meeste van de narigheid zelf door niet -zoals afgesproken- het rikus en de anderen onmogelijk te maken te reageren. Ik heb geen behoefte aan dit soort vuilspuiterij op mijn blog en verwijder wat mij niet bevalt;
  3. De moderator moet aangeven op welke gronden hij tot deze schorsing is overgegaan. ‘We hebben er genoeg van’ lijkt mij niet voldoende.

  Best wishes, Jezz, ik hoop dat je gauw terugkomt. Ik ga niet mee naar jezzebel.nl, omdat ik vind dat je hier hoort!

 97. Cees Groninger says:

  Avatar van Cees Groninger
  @Jezzebel: precies.
  ik zal je aanwezigheid hier missen………..word er een beetje treurig van : (

 98. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Helena 21:25
  = nee dat vind ik niet leuk dat je nu permanent geschorst bent!
  Ik ben het overigens wel eens met het feit dat Rikus e.a. zijn verbannen, al hoewel ik ook wel begrijp dat jij dus je eigen mening in dezen hebt (samen met enkele andere bloggers). =

  Je kent dat verhaal toch…
  Ze pakken iedereen op
  totdat er iemand op jouw deur klopt
  en er niemand meer op kan staan.
  .

 99. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Jezzebel,

  =Hoe treurig is dat?=

  Heel treurig. Het VKblog is een "branch office" (sorry kon zo snel geen goed Nederlands woord verzinnen) van de Volkskrant, en geeft zo aan een zekere reputatie te genieten, in tegenstelling tot GeenStijl.

  Als ik zo eens bijv. de opiniepagina’s er op nasla en dit soort acties bekijk, krijg ik het gevoel dat er een atmosfeertje wordt geschapen om het PVV geluid salonfahig te maken.

  Al met al heel treurig dus.

 100. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Blew, 21:33
  Ik ben permanent geschorst met het volgende mailtje:

  = Beste Jezzebel . – Jezzebel

  De moderator heeft je geschorst van het VKBlog. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt permanent.

  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  De moderator van de Volkskrant

  Met vriendelijke groet

  VKBlog =

 101. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Cees, ik begon ooit midden in de Libanonoorlog.
  Als ik er maar één kon raken was dat genoeg.
  Dat geldt voor mij nog steeds.
  Ik zal praten over liefde in een land van haat.

  Voor mij is dat nu
  https://www.jezzebel.nl
  .

 102. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  Er was eens een tekenfilmpje een persiflage op strppen.
  Toen zij zich helemaal hed uitgekleed, stak ze haar veten in haar mond en at zichzelf op

  Dat is wat de VK blog heeft gedaan.
  bijna alleen nog blogjes over de poes en de geraniums bij Mien.

 103. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Blew

  ==’We hebben er genoeg van’ lijkt mij niet voldoende.==

  De moderator lijkt op van die jochies van 12 die ik tijdens de Roemeense revolutie zag, met een kalasjnikov op hun schouder, de benen 2 meter wijd. Ik wilde 1 vragen "wat doe jij eigenlijk met zo’n wapen?" maar toen dacht ik: "laat maar, het leven is veel te mooi."

 104. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @me, myself etc.

  Het is het koninkrijk van de angst.
  De angst regeert.
  Ik ken het al.

  Dat maakt het extra treurig.
  De mens leert dus blijkbaar niets.
  Nooit.
  Nergens.
  .

 105. de dorpsomroeper says:

  Avatar van de dorpsomroeper
  De Volkskrant houd een marktje, een blogmarktje welterverstaan. Is het goed recht van een krant om welke moverende reden dan ook. En wat als je een marktje organiseert, dan hoop je natuurlijk op klanten, zowel marktkooplui als kopers. Want anders is het geen marktje meer.
  Soms is het marktje druk en soms wat minder druk, maar iedereen mag in principe verkopen en kopen, maar ook commentaar leveren op elkaars koopwaar. Het is daarbij niet de bedoeling om de koper te beledigen, evenmin is het de bedoeling om de criticasters de huid vol te schelden. Want je weet als je iets verkoopt zijn er liefhebbers en mensen die walgen van je product.

  Nu is het marktje van de volkskrant een open marktje en laten we de producten eens symboliseren als tomaten die onder te verdelen zijn in dieprode tomaten, groene tomaten en overrijpe, bijna bruine tomaten en alle nuances ertussen. Ieder zijn meug en je koopt uiteraard de tomaten die je wenst te eten. Stel je houd van groene tomaten, dan zoek je natuurlijk de beste groene tomaten die voorhanden zijn. Natuurlijk kun je ook eens verder op de markt snuffelen om te kijken hoe de rode of overrijpe bruine tomaten eruit zien. Het mag allemaal op het volkskrantmarktje. Ook mag je vragen stellen of commentaar leveren op de koopwaar van de producten die je eigenlijk niet lust. Misschien leer je nog iets, flexibel als je bent. Misschien ook niet en zijn de andere producten slechts de bevestiging van je eigen groene tomatenkeus.

  Zoals gezegd, commentaar op de koopwaar is toegestaan, op de venter of koper in principe niet. Nu is de gemiddelde marktbezoeker geen watje dus een klein beetje op grote tenen staan is nog niet zo erg. Hier en daar mag het schuren, maar niet te erg. Wat niet te erg is, durf ik niet te zeggen. Er zullen vast hele boekwerken mee vol staan en ook het marktreglement zal vast houvast bieden wanneer de grenzen van het betamelijke is overschreden. Wanneer dit is, zal altijd arbitrair blijven, bovendien is het open marktje nog steeds van de Volkskrant zelf. Want als ik een feestje houd, wil ik in ieder geval het gevoel van regie hebben over de sfeer van het feestje, zo ook de Volkskrant over het marktje.

  Nu wil het geval dat een aantal venters en kopers zich hebben gegroepeerd en systematisch de koopwaar van de opponent in diskrediet willen brengen, voorlopig met argumenten. Dat kan, ik begrijp het niet, want enige eruditie en de werktuigelijk herhaling van argumenten liggen mijlen ver uit elkaar. Maar ieder ook hier weer zijn meug. Ik ben niet erudiet, maar zeker niet werktuigelijk in mijn denken en reageren.
  De marktbijeenkomsten worden in toenemende mate overschaduwd door dit soort lieden, maar gelukkig is de markt groot genoeg. Dus probeer je je er aan te ontrekken, meestal lukt dat, soms niet.
  De markt blijft een open markt, maar de Volkskrant kan zich afvragen of zij nog verantwoordelijkheid wil dragen voor de sfeer en de uitstraling die het heeft op de krant zelf. Ik kan niet denken voor de Volkskrant, maar ik kan me zo voorstellen dat het zo gaat. Mijn ervaring de afgelopen vier jaar is dat er veel coulance is op het moment dat de sfeer iets vertroebeld wordt. Het waait wel weer over.

  Maar als in toenemende mate de herhalingszetten tussen groepjes marktbezoekers zorgt voor een toenemende animositeit, scheldpartijen en andersoortig vandalisme, dan moet de marktmeester misschien wel eens ingrijpen. Nu kan de marktmeester niet alles zien, maar ook voor een minder goede marktmeester is het heel duidelijk dat er zich binnen de groep klieren van de werktuigelijk reacties een klein groepje zich aan het radicaliseren is. De koopwaar wordt slechts het middel om de koper af te zeiken in de meest belachelijke bewoordingen en dreigementen. In die groep is het heel common sense om zeer grofgebekt zich te beroepen op de vrije meningsuiting, conform het marktreglement. Men heeft het dan wel over de eigen mening, niet die van een ander.

  Jezzebel, nu weet ik niet of je regels hebt overtreden, maar je verdedigt wel een setje bloggers (of inmiddels ex-bloggers) die de sfeer werkelijk verpesten.

  Recentelijk voorbeeld onder mijn blog van ‘Werk’ door jou als held omschreven in je blog:

  werk 19-09-2010 18:32
  sprakeloos,

  als je denkt dat je een vent bent als je loop te vloeken en iedereen belachelijk loop te maken, dan wens ik jou intens de meest ernstige vormen van hersen, bek, keel, maag, darm, long, bloed en botkanker toe

  http://www.vkblog.nl/bericht/347416/Godvergeten_%26_Teringwaarden

  Nu was dit blog amper provocerend te noemen, die gave heb ik helaas niet in me, hooguit een beetje kietelend voor hen die het absoluut niet met me eens zijn.

  Als ik marktmeester ben op onze markt, dan zou ik doen wat er te doen valt, om in ieder geval de sfeer en de inhoud enigszins op peil te laten houden en me vooral niets aantrekken van lieden die dan schreeuwen over censuur etc.

  Ik volgde je soms met plezier, soms met wat minder plezier en mijn aanwezigheid was meestal onopgemerkt en een enkele keer ergerde je je.

  Misschien mag alles gezegd worden, maar niet alles hoeft gezegd te worden, ook niet in het belang van de Kunst of de vrije meningsuiting.
  Jammer, een laatste duingroet.

 106. beus says:

  Avatar van beus
  @Jezzebel: Je valt me echt niet tegen. Vecht rustig door voor de ‘zaken’ waar jij voor staat.
  Het gaat je goed.

 107. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Mihai 21:39
  = @Blew

  ==’We hebben er genoeg van’ lijkt mij niet voldoende.==

  De moderator lijkt op van die jochies van 12 die ik tijdens de Roemeense revolutie zag, met een kalasjnikov op hun schouder, de benen 2 meter wijd. Ik wilde 1 vragen "wat doe je eigenlijk met zo’n wapen?" maar toen dacht ik: "laat maar, het leven is veel te mooi." =

  Goddank.
  .

 108. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  "Ons" platform???

 109. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Kermit 21:39
  Dat lulverhaal heb ik niet gelezen.
  .

 110. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Beus, ik spuug op je.
  .

 111. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  Hell hath no fury, for a woman scorned

 112. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ron, we’re all equal, only some are more equal than others…
  .

 113. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ik wens je voor de toekomst liefde toe in een land vol liefde.

 114. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Me myself etc 🙂
  .

 115. beus says:

  Avatar van beus
  @Jezzebel: Toon nu niet dat je terecht geschorst bent. Het siert je niet.

 116. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine, doei.
  .

 117. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @beus, de weerzin blijft.
  .

 118. sprakeloos says:

  Avatar van sprakeloos
  Ik zal me niet verlagen je hetzelfde te wensen dan een van je helden heeft gedaan.

 119. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  @Sprakeloos: je lult uit je nek.
  Heeft Ruud, ik, klaphek, Rikus je wel eens een keer bedreigd of de sfeer verpest?
  Integendeel
  ookop Rikus blog was de sfeer goed.
  Maar WEL jaloezie voor zijn hoge scores!

  En jezz houd vast aan vrijheid van meningsuiting; schijnt bij de Linksch Gutmensch niet zo te passen

 120. misja says:

  Avatar van misja
  tja, het is simpelweg niet erg slim om zo’n blog te plaatsen…
  wie zaait zal oogsten, dus nu niet zielig doen omdat je een
  permanente schorsing hebt.
  je had beter kunnen weten, de drog-reden die je noemt dat
  je een verhaal moet vertellen…sorry hoor…
  ironisch genoeg behoor je nou ook tot hetzelfde clubje!
  vreemd dat je nog steeds kunt inloggen…

 121. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Kletersteeg, dank 🙂
  .

 122. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Misja,

  Kijk, en zoiets noemen we blaming the victim.

 123. HV says:

  Avatar van HV
  Het einde gaat in de stijl van de Drama Queen.
  Het zijn altijd de anderen..

 124. rikus says:

  Avatar van rikus
  @de dorpsomroeper 26-09-2010 21:39
  Kun je ook aangeven waar ik de sfeer verpest. Mag ik me nie tverwer4en tegen de aanvallen van Frans en zijn gesjoemel met zijn eigen middelen bestrijden?
  Leg eens uit welk privilege heeft hij onkruid mag je toch verdelgen?

 125. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @misja, ik laat aan jou over wat wel slim genoeg is.
  Ik doe het maar gewoon op mijn eigen manier.
  Dogreden mijn tochus.
  Ik ben nog niet klaar.
  En ga elke dag verder.
  Je weet me te vinden.
  Want hier mag ik niet blijven.
  Dat ik nog in kan loggen is vast een bug.
  Morgen wordt dat ongedaan gemaakt.
  Dan is het klaar.
  .

 126. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @HV, niemand heeft het eeuwig leven.
  .

 127. gooi_boy says:

  Avatar van gooi_boy
  Op je eigen blog heb je geen last van een moderator
  elk nadeel heeft zijn voordeel

 128. rikus says:

  Avatar van rikus
  @P.H.M..van de Kletersteeg 26-09-2010 21:51
  Er heerst hier maar een bepaalde groep die over der rug van andere logger aan hun gerief komen
  De discussie kunnen ze nie taan en dan moet je andere wegens vinden toch?

 129. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  Ja er zit een lekker zootje bij.

  Maar wat ook meespeelt: Jezz is een vrouw en een vrouw mag (in werkelijkheid) geen stand maken.
  Dat zet alle homoontjes van een paar minkukels op steigeren

 130. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @gooi_boy, en zo is dat.
  .

 131. Gus says:

  Avatar van Gus
  godverdegodverdomme, geschorst? ???
  Wie is dat, die denkt zwijgoplegging op te leggen.
  Entartet zijn we hier als we voor VK weblog een stukje schrijven?
  Afvoeren naar….vooral in de pas lopen, want dat gaat wat gemakkelijker als je onder de gaskraan staat.

  Ik ben blij dat er geen ? hoofd bij m’n reactie staat.

 132. werk says:

  Avatar van werk
  beus 26-09-2010 21:24
  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  Ik ben het geheel met ze eens, gezien alle reacties die jij onder de vrijheid van meningsuiting plaatst en niet wenst te verwijderen.

  Beus, je bent het meest miezerige, nietszeggende, wanhopige, mislukte stuk stront op deze aarde

 133. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, zo gaat dat.
  Hoe treurig.
  Maar dat mag je allemaal niet zeggen.
  Dan gaat je kop rollen.
  Morgen heb ik zekerweten een ?-teken hoofd.

  .

 134. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  Tja het is een etterbak.(kneus dus)

 135. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  Ik moet on duty
  Jezz sterkte meid!

 136. beus says:

  Avatar van beus
  Wat een sneue reacties. Echt sneu.

 137. StadsfotograafVelsen says:

  Avatar van StadsfotograafVelsen
  Ik bezoek Jezzebels blogs louter voor de foto’s, daar kan ik soms enorm van genieten.
  De teksten kan ik meestal niet bevatten, mijn hersenen draaien op een andere frequentie.
  Soms lees ik een flard, en voel sympathie, maar het geheel… dat is niet voor mij om tot door te dringen.
  Laat Jezzebel toch blijven. Er zijn vast veel meer mensen als ik die voor haar plaatjes komen, en af en toe een woord lezen dat ze ontroert zonder zich aan andere woorden te storen, of die niet te zien…

 138. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Kletersteeg, goede dienst man, blijf gezond.
  .

 139. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Stadsfotograaf, waarvoor dank 🙂

  Het begin is terug te lezen op
  5 augustus 2006
  toen ik nog in Israel woonde
  en kwam praten
  over hoe dat gaat
  met liefde in een land van haat.

  Buiten was het oorlog met Libanon.
  Daar heb ik gezien hoe dat gaat met propaganda,
  mensen de mondsnoeren
  en verontmenselijken.

  Ik ken dit hele treurige verhaal al.
  Maar jij kunt het vanaf het begin teruglezen.
  Ondertussen zal ik verder gaan
  en zijn ook de plaatjes
  hier te bekijken:

  https://www.jezzebel.nl

  .

 140. Thera says:

  Avatar van Thera
  Nou ja zeg…..

  Wie wil hier nog bloggen??????

  Ik kom naar je website.

 141. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Jezzebel:

  De inkt is nog nat so to speak:

  http://koylisblog.blogspot.com/2010/09/tien-kleine-negertjes.html

 142. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  Je hebt hier doelbewust op aangestuurd Jezzebel.
  Ik zou zeggen: trek de schuifdeuren achter je dicht en doe het licht uit voordat je het pand verlaat.

 143. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Thera, waarvoor dank.
  Ik zie je daar. 🙂
  .

 144. Beeldsprekers says:

  Avatar van Beeldsprekers
  Wat nu weer….

 145. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Dit beleid is het regelrechte gevolg van de aanwezigheid van de islam in Nederlnd – het is geschoold op dat van de sharia.

  Dat het zover is gekomen, is te danken aan het overgrote deel van de bestuurlijke en intellectuele elite.

  Op dit weblog is dit cultuurverraderlijke gedrag te vinden bij een overgroot deel der (poltiek georienteerde) bloggers.

  Zoals hier bijvoorbeeld:
  beus, Reine jRagolo, Helena, gooi_boy, maar ook Marcus Lucas, Eksteroog, Muthert, Kaatje, Duijsters, Prometheus, blacksmoker, Grutte Pier, Theo, Trepp, enzovoort, en ook nog vele lafaards die serieus beter weten maar zich er niet mee durven bemoeien.

  Maar troost je: vermoedelijk worden die rekeningen op een gegeven moment vereffend.

  P.S.
  Oh ja: Dijkstra!

  En de NSB is verbaasd dat ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Heel verbazingwekkend.

 146. Thera says:

  Avatar van Thera
  Elsje, de "correctheid" zelve. Ik herinner me nog hoe jij in jouw string koketteerde op het blog. De getrouwde man achter je aan lokkend, de trap op in het te korte rokje. Hoe je daarna ineens een braaf vrouwtje werd en keurige doodsaaie stukjes ging schrijven over jouw meisjes op de huishoudschool. Jij bent de verraadster van de ondergedokene, van het vrije woord, van de tolerantie, de expressie.
  Jij bent erger dan alle anderen. Jij bent het gif van deze maatschappij. Zo! Dat wilde ik altijd al eens zeggen. Dit is een goede gelegenheid, want je illustreert het weer rijkelijk. Nog zelden zoveel hypocrisie in een persoon gezien. Bah!

 147. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Me, myself etc.
  Ik was op je blog,
  het lukte me niet te reageren.

  Wilde zeggen.
  Veel dank voor dat blog.
  Er staan nu mensen te juichen.
  Ik weet dat.
  .

 148. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Elsje, zullen we dat maar aan mij overlaten?
  .

 149. Klaphek says:

  Avatar van Klaphek
  Ha Jezzebel,

  Ik leef met je mee, maar ik had je gewaarschuwd. Er zitten hier een paar ernstig mislukte kneuzen met korte lijnen naar de machthebbertjes. Geheel volgens de leer van de gestaalde linksfascistische kaders. Die zijn op jou alleen maar JALOERS geworden. Dat is genoeg. Beus is er een van.

  Als ik iets moois wil zien ga ik wel naar jezzebel.nl

 150. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Thera 26-09-2010 22:41

  Bravo!!! Driewerf!!!

 151. rikus says:

  Avatar van rikus
  @beurs
  Veel gepest zeker vroeger op school?
  Zo’n minderwaardigheidscomplex ben ik lang niet tegen gekomen.

 152. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Beeldsprekers.
  Mijn bijdrage
  Shoot me if you want to
  https://www.jezzebel.nl/2010/09/26/shoot-me-if-you-want-to/

  is verwijderd.
  Aanvankelijk kreeg ik een schorsing voor 7 dagen.
  Maar na deze bijdrage werd het permanent.

  = Beste Jezzebel . – Jezzebel

  De moderator heeft je geschorst van het VKBlog. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt permanent.

  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  De moderator van de Volkskrant

  Met vriendelijke groet

  VKBlog =

 153. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Thera

  Hell hath no fury, for a woman scorned.
  Je bent de tweede al 🙂

  @Elsje

  =Je hebt hier doelbewust op aangestuurd Jezzebel.=
  Bewijs het.

 154. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Zweistra, mijn ode aan je
  deed me de das om.
  Hier terug te vinden.
  https://www.jezzebel.nl/2010/09/26/shoot-me-if-you-want-to/
  .

 155. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Thera, ik vond het ook heerlijk
  om hier en daar eindelijk eens te zeggen
  hoe ik er werkelijk over denk. 🙂
  .

 156. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Jezzebel,
  Ik zag zojuist het betreffende blog bij MMI. Het is lastig daarop te reageren omdat ik genoemd wordt. Maar ik vind het van grote intellectuele moed getuigen, en ook nog op fraaie en passende wijze vorm gegeven.

  Het is als een J’accuse een plaats in de geschiedschrijving waard.

 157. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Klaphek, dank 🙂
  .

 158. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ruud, waarvoor dank 🙂
  .

 159. rikus says:

  Avatar van rikus
  @werk 26-09-2010 22:14
  Ik ben meestal niet gecharmeerd van je manier van reageren. Maar bij Beurs raak je echt de kern http://bit.ly/bjUrWy

 160. Thera says:

  Avatar van Thera
  Ik heb heel lang gedacht dat Elsje de moderator is… echt, ook vanwege de manier van redeneren, maar ik zal het vast mis hebben. Zo diep zal het VKblog toch niet zinken???

 161. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  Sinds wanneer is Elsje een Duitse inktvis?

 162. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  http://www.vkblog.nl/bericht/305817

  Volg bovenstaande link maar eens Thera van 26-09-2010 22:41. Maar je zult de enige echte Thera wel niet zijn, want die had nog niet zo lang geleden beloofd dat ze voortaan altijd ingelogd zou reageren ivm rare reacties die onder haar naam werden geplaatst.

 163. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  De Moslims heb je je geschorst.

 164. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Jezzebel,
  Magere troost: de perfectie ervan is ongetwijfeld ook de reden van je schorsing. Met minder materiaal was je weggekomen.

 165. rikus says:

  Avatar van rikus
  @elsje dijkstra 26-09-2010 22:33
  Lekker hé dit soort medeloggers. Heerlijk volkje

 166. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Thera 26-09-2010 22:52
  Ik heb heel lang gedacht dat Elsje de moderator is… echt, ook vanwege de manier van redeneren, maar ik zal het vast mis hebben. Zo diep zal het VKblog toch niet zinken???

  Reactie:
  De moderator is vermoedelijk een voormalige kookrubriekschrijfster met goede connecties naar de top van de Volkskrant.

  Wel redelijk hetzelfde type mens, trouwens.

 167. Thera says:

  Avatar van Thera
  Elsje, ik ben wel de enige echte Thera van het VKblog, en het bewijs is, dat ik nog steeds te lui en te rebels ben om in te loggen. Wat wil je eigenlijk bewijzen met jouw link? Leg uit, jij bent de juf en ik snap hem niet. Maar eigenlijk interesseert het me ook niet echt.

 168. Thera says:

  Avatar van Thera
  Hihi.

 169. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Elsje 22:53
  Heb je wel de goede link gegeven?
  Er staat helemaal geen reactie (van niemand) om 22:41,
  of was je vergeten dat je die al verwijderd had?
  .

 170. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ruud 22.57
  Waarom zou een kookboekschrijver geen moderator kunnen zijn?

 171. rikus says:

  Avatar van rikus
  @elsje dijkstra 26-09-2010 22:53
  we wisten al dat je graag neqte Frans had het er ook al over http://bit.ly/ckZ1JE

 172. Me.myself.and.i says:

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Reine,

  =Waarom zou een kookboekschrijver geen moderator kunnen zijn? =

  Omdat ze alles laten aanbranden?

 173. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  Jezzebel 26-09-2010 23:00
  @Elsje 22:53
  Heb je wel de goede link gegeven?
  Er staat helemaal geen reactie (van niemand) om 22:41,
  of was je vergeten dat je die al verwijderd had?

  Lees eerst wat Thera over mij schrijft om 22.41 uur (op deze pagina).
  Volg daarna de link die ik heb gegeven.

  Jouw aanname dat ik vergeten zou zijn dat ik een reactie heb verwijderd, zegt meer over jou dan over mij Jezzebel.

 174. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Reine jRagolo 26-09-2010 23:02,
  Waarom zou een geestelijkgezondheidswerker geen goede verrader zijn?

 175. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Elsje, ik begrijp er helemaal niets van
  de link is naar een bijdrage van godmagweten wanneer geleden
  je laatste bijdrage van 12 september,
  voor de rest heb ik er geen trek in.
  Er is geen touw aan vast te knopen.
  .

 176. Thera says:

  Avatar van Thera
  Ah, ik snap het Elsje. Je loopt nog steeds in een string en een te kort rokje. Zo…. Dat is diepzinnig zeg!

 177. lebonton says:

  Avatar van lebonton
  jammer, jezzebel.
  ik heb niet het idee dat je de grootste vervuiler was.
  ja, je kon wel provoceren, maar tegelijkertijd kon je in tekst en beeld imponeren.
  ik vind dit een onjuist besluit.
  ik wens je veel ruimte elders.

 178. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ruud 23.07
  Als je eerst antwoord op mijn vraag geeft dan zal ik jouw vraag beantwoorden.

 179. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Jezzebel 26-09-2010 23:07
  ze wou allen even haar sensuele kwaliteiten tonen

 180. knutselsmurf says:

  Avatar van knutselsmurf
  Het zal stil worden hier.
  Een linkse dictatuur is ook een dictatuur. Je kan toch beter ergens wonen waar je mag zeggen wat je denkt.

 181. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Reine jRagolo 26-09-2010 23:09
  Natuurlijk kan een voormalig kookrubriekschrijfster een goede moderator zijn. Het is echter uiterst onwaarschijnlijk, om diverse goed redenen.

  Maar voor de goede orde: ik heb niet beweerd dat ALLE voormalig kookrubriekschrijfsters slechte moderatoren zijn. Slechts deze.

  Alweer niet goed gelezen, dus.

 182. rikus says:

  Avatar van rikus
  @lebonton 26-09-2010 23:09
  wat een tweeslachtige reactie
  Leg jij nu eens uit wie de grootste vervuilers zijn. Ik ben benieuwd

 183. rikus says:

  Avatar van rikus
  Thera 26-09-2010 23:00
  dat lachje doet het em

 184. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  Mijn punt is dat seksualiteit hoort bij het leven – het echte leven.
  Wie denigrerende woorden gebruikt voor seks heeft een probleem.

  Ik schrijf over wat ik meemaak, altijd met een link naar de actualiteit, meestal over het onderwijs.
  De bijdrage waarop Thera doelde, was er een uit een serie over lessen over seksualiteit op het vmbo.
  Laatst kwam het onderwerp weer terug in de kranten – zodoende schreef ik er nog maar eens over. Maar dan anders – ik houd er niet van om mezelf eindeloos te herhalen.

 185. lebonton says:

  Avatar van lebonton
  @rikus: nee, dat leg ik niet uit.
  ik heb iets tegen jezzebel gezegd, niet tegen anderen.
  ik ga haar reactieruimte niet gebruiken om discussie met derden te voeren.
  dus, blijf gerust benieuwd.

 186. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ruud 23.21

  Zou je jouw antwoord willen aanvullen met een specificatie van "de goede redenen"?

 187. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  http://www.vkblog.nl/bericht/348608, ben het helemaal zat.

 188. Blacksmoker says:

  Avatar van Blacksmoker
  Sjesus jezzebel wat een gezeik
  Wie haalt het in zijn/haar hoofd een icoon van het VK blog te verwijderen?
  Ik snap het niet, je geeft je mening en dat is plots een misdrijf.
  Mo der athor heeft geen gevoel voor humor, geen oog voor talent en geen waardering voor stijl.
  Fuck him of her. 🙁
  Wanneer gaat die schorsing in?

 189. Guus says:

  Avatar van Guus
  Geschorst..?
  Verbannen..?
  Hoe kan het dan dat je nog steeds kan inloggen..?
  Je kan reageren..?
  Je avateur er nog steeds staat..?
  Dat men nog kan reageren..?
  Dat je blog niet is opgedoekt..?
  Waarom al die bovenstaande reageerders dat niet door..?
  Is het I.Q. van al die VK-bloggers in een halve dag zo gezakt..?
  Wordt er hier door jou een spelletje gespeeld..?
  Iemand heeft ons wat uit te leggen. Het lijkt me dat de eerste letter van die iemand niet een M maar een J is.

 190. Klaphek says:

  Avatar van Klaphek
  Ha Guus,

  Het kan natuurlijk zijn dat jouw IQ om te beginnen al niet zo’n hoog getal droeg.

 191. rikus says:

  Avatar van rikus
  @lebonton 26-09-2010 23:25
  zo simpel hé ff uitlokken en dan weg wezen, je had het over vervuilers. Nu ben ik benieuwd of je de echte op het oog hebt en dan nada…
  En ik denk dat Jezz net zo benieuw is en geen bezwaar heeft tegen een discussie over juist dit onderwerp

 192. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Reine jRagolo 26-09-2010 23:27
  Ruud 23.21
  Zou je jouw antwoord willen aanvullen met een specificatie van "de goede redenen"?

  Reactie:
  Vereisten moderatie: kunnen redeneren, gezond verstand, enige afstandelijkheid, enig gezag.

  Het normale minimum aan dit soort zaken voor geschikheid als moderator zou iemand op totaal anderssoortige functies doen belanden.

  Waarom vraag je naar iets waarvan je zou kunnen weten dat ik het weet? (Wat ik overigens met opzet wegliet).

 193. Thera says:

  Avatar van Thera
  Nee Elsje, Thera doelde op hoe jij je hier aanvankelijk manifesteerde, de willige nimf, en hoe je daarna ineens brave blogjes ging schrijven en het boegbeeld wilde worden van correct en puriteins Nederland. De vrouwelijke Jack de Vries zeg maar, alhoewel ik Jack stukken leuker vind. 😉

  Maar bovenal volslagen creativiteitloos en des te meer poeha, vissend in troebel water. Dat is wat mij het meeste aan je stoort.

 194. Kiezels says:

  Avatar van Kiezels
  ik vind het oprecht jammer en een te hard besluit
  en jammer is ook het persoonsgerichte geruzie dat nu ontstaat in de reactieruimte
  zo doof je uit, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn
  sterkte en succes

 195. Ina Dijstelberge says:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @Blacksmoker: De schorsing is al in gegaan en duurt voor eeuwig.

  @ Guus : In het profiel van Jezzebel staat toch duidelijk:
  De redactie heeft deze gebruiker geschorst. Hij of zij kan op dit moment niet inloggen

  In bold en dat kan een blogger niet gebruiken in zijn of haar profiel.

  Dus het is de moderator die iets uit te leggen heeft.

  Dat dit gaat gebeuren is hoogst twijfelachtig.

 196. Blacksmoker says:

  Avatar van Blacksmoker
  Moderator is baby met een volle luier
  WHEEEEHHHHHHHHH!!!!!!!!!!

 197. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Reine jRagolo,
  Het komt ineens in me op dat je mogelijkerwijs je integriteitsprobleem weer eens uit het oog hebt verloren…

  Als reden voor je vragen…

  Maar zoals je weet: ik heb een goed geheugen.

 198. elsje dijkstra says:

  Avatar van elsje dijkstra
  De willige nimf – die eigen-aardige kijk op mij zal ik onthouden Thera.
  Laat ik je één ding in herinnering brengen:
  Geconfronteerd, voor de tweede keer, met kanker werd ik minder luchtig van toon.
  Ik heb daar nooit geheimzinnig over gedaan, ik heb het ook niet breed uitgemeten.
  Afgelopen januari voor de tweede keer geopereerd en vorige maand weer helemaal gezond verklaard.
  Ik schrijf dat hier op, Kiezels, omdat ik me zo niet weg laat zetten.
  Ook niet wanneer de opmerkingen totaal niets te maken hebben met het onderwerp van dit blog.

 199. Zwollywood says:

  Avatar van Zwollywood
  Mijn opinie: Jezzebel, je ging aanhoudend veel en veel te ver….je toonde steeds foto’s en tekst met een intimiderend, grenzeloos en schizo-karakter.
  Als voorbeeld je wederkerende letterlijke teksten ‘help ik ben zo ongesteld’.
  Ook je dubieuze foto’s qua beeldvorming t.a.v. vrouwen zijn storend en daarenboven ‘ de vrouw aldoor neer te zetten als sexslavin’. Jouw blogs toonden aanhoudend de afwezigheid van kritische opinie.

  Jammer dat je de slag niet hebt kunnen maken om – in het huidig tijdsperspectief van de samenleving en de opdracht van VK – inductie, intimidatie, geweld, en seksueel misbruik aan de orde te stellen.
  Je hebt de vrouw als ding geromantiseerd, hetgeen byzonder kwalijk is.

 200. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Ina Dijstelberge 27-09-2010 00:00
  Heel goed Ina op de simpelste vraag krijg je van de moderators geen antwoord. Ze zijn grof onbeschoft
  Ze veroorzaken

 201. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Zwollywood 27-09-2010 00:37
  Kom nou waar ben jij in vast gelopen, een grenzeloos en schizo-karakter.als je 1c per maand je ongesteld heid bekend maakt. Hoe denk je trouwens over der Grote Frasn en zijn blog over mij van gisteren. Vooral de aanstoot gevende title en het noemen van mijn echte naam en adres en telefoonnummers op het vk log. Totaal tegen de regels in en dat alles zonder represailles. Er zijn dus bepaalde mensen die blijkbaar alles kunnen maken en breken hier op het vklog.
  Heb je mij voor dit gedonder begon wel eens ooit onfatsoenlijk zien reageren naar ander bloggers toe? Kun jij je voorstellen dat dit is veranderd?
  Zoek geen spijkers op laag water, Jezz is een fijnen meid, die zegt wat ze voelt en daar heeff ze recht op en dat recht wordt op een verschrikkelijke manie geweld aan gedaan.
  Ook ik voel me in mijn recht aan getast, vernederd en laag neergezet door een moderatie team, die zelfs menen het recht te hebben om mij kinderen daar in te betrekken.
  Mag je daar niet verschrikkelijk kwaad om worden?
  Waar halen ze die rechten vandaan? En waarom mogen mensen als Frans, beurs en nog een paar anderen mensen kwetsen tot in het diepst van hun ziel en daar nog een intens genoegen aan hebben ook.
  Zin dat de bloggers met het edele Volkskrant niveau?

 202. rikus says:

  Avatar van rikus
  en nu ga ik slapen t is al ver over mijn tijd

 203. Guus says:

  Avatar van Guus
  @Ina Dijstelberge
  Sorry, mijn schermformaat staat op 150%. Daardoor zie ik de rechterkolom niet. Hoe komt het dat iemand die niet kan inloggen wèl kan reageren met zijn avateur? Graag van wie dan ook antwoord op deze en al mijn andere vragen. Dank u wel.

 204. alib says:

  Avatar van alib
  @Jezz
  De moderator slaat op tilt als hij/zij de namen Zweistra, Klaphek, Kletersteeg, Rikus leest. De ‘helden’ van het vrije woord volgens jou.

  Als ik de moderator was geweest had ik het weggelachen. Deze ‘helden’ zullen de eerste zijn die ons het ‘vrije woord’ zullen ontnemen. Wat een misverstand. Het ‘vrije woord’ is gereserveerd voor hen alleen, en dan nog liefst in de vorm van groffe beledigingen.

  De moderator had je stuk gewoon moeten laten staan, hoe ondoordacht het ook is.

  Deze discussie dient in alle openheid te worden gevoerd. Maar dan wel zonder de talloze ad hominems hierboven. Wat is er toch gvd met jullie aan de hand dat jullie allemaal (moderator incluis) zulke korte tenen hebben?

 205. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Goedemorgen, nu kan ik dus niet meer inloggen.
  Had waarschijnlijk net mazzel dat ik gisteravond inlogte net voordat ik verbannen werd.

  @Lebonton = 23:09
  jammer, jezzebel.
  ik heb niet het idee dat je de grootste vervuiler was. =

  Ik was helemaal geen vervuiler.

  @Knuts 23:20
  = Het zal stil worden hier.
  Een linkse dictatuur is ook een dictatuur.=

  Het is echt heel droevig dat mijn mond hier gesnoerd.

  @Elsje 23:24
  = Mijn punt is dat seksualiteit hoort bij het leven – het echte leven.
  Wie denigrerende woorden gebruikt voor seks heeft een probleem. =

  who cares.

  @Ina, 23:28
  http://www.vkblog.nl/bericht/348608, ben het helemaal zat.
  Ik heb het gezien, doodzonde vind ik het.
  .

 206. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Blacksmoker, 23:29
  de schorsing is per direct.
  Maar door een foutje kon ik nog inloggen.
  Dat gaat nu niet meer.

  @Guus 23:30
  = Geschorst..?
  Verbannen..?=
  Een bug dus, zoals het vkblog wel meer bugs heeft gekregen sinds we over zijn op de Belgische server.

  @Dianne 23:59
  = zo doof je uit, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn =

  Dat is exact waar de moderator op hoopt.
  Dat is heel wat kopzorg minder.
  Want Jezzebel, oh Jezzebel,
  die is levensgevaarlijk.

  @Zwollywood 00:37
  Bewijs het.
  Je kletst maar wat.

  @rikus 01:21
  Dank voor je woorden.
  Wat Zwollywood hier neer zet is mensonterend.
  Dáár zou je een schorsing voor moeten krijgen.

  @Guus 01:39
  No worries, ik kan niet meer inloggen.
  .

  .

 207. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @alib 4:01
  = Deze ‘helden’ zullen de eerste zijn die ons het ‘vrije woord’ zullen ontnemen. Wat een misverstand. Het ‘vrije woord’ is =

  Als vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is
  En een ieder gewoon laat staan wat hem niet perse welvallig is
  dan is er totaal geen angst dat de =helden van het vrije woord = een ander de mond zullen snoeren.
  Dat lijkt me toch ook een bewering die je dient te bewijzen.
  .

 208. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Zwollywood 27-09-2010 00:37
  Overigens heb ik altijd gedacht dat er in Zwolle eerlijke en sociaal denkende mensen woonden, weer een tegenvaller

 209. Theo says:

  Avatar van Theo
  Ik heb me herhaaldelijk en zonder aanziens des persoons uitgesproken tegen schorsingen en verwijderingen van hogerhand. Zelf ook nooit voor wat dan ook de webmoderator gewaarschuwd. Ik ben wel voorstander dat je door (tijdelijke) ban je eigen reactieruimte op niveau kan houden door vuil te dumpen (beledigingen, herhaaldelijke off-topics, stalkreacties, onbekende niet-inloggers).

  Jezzebel had alle bestaansrecht en een geheel eigen wijze van bloggen. Appreciatie of sympathie zijn nu niet relevant. Ze zocht ook de grenzen op en wetende wat de spelregels zijn kun je teruggefloten worden of zelfs uit het veld gestuurd. That’s the game.

 210. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  Onzin.Ze heeft geen enkel regelement gebroken.Dit is een puur willekeurige actie van de moderatie
  Als je een hond wil slaan kan je licht een stok vinden.

  Niks spelregels ordinaire linksche willekeur.
  en nu zijn er dus weer twee goede schrijvers weg.
  Hoeveel zijn er over? minder dan 4

  Wat er overblijft fotootje van poes, geraniums en hoe je aardappels moet koken.
  We zijn dus naar huidig VK nivo afgedaald.
  Welkom in het rijk van onbenul en ander bourgoisie

 211. P.H.M..van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M..van de Kletersteeg
  en wat zwollywood uitbraakt–dat is zum Kotzen

 212. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Theo 27-09-2010 08:23
  Goed gesproken, maar je stem was niet krachtig genoeg

 213. Thera says:

  Avatar van Thera
  Maar wat stond er dan voor ernstigs in haar bijdrage? Het was haar mening, mag die dan niet meer gezegd worden? Kan het zo zijn, dat mensen dit normaal vinden? Dat je het veld uitgestuurd kunt worden om je eigen mening?
  Geprovoceerd, grenzen? Wat voor grenzen zijn er dan aan je eigen mening? Taalgebruik? Bedreigingen? Okay! Maar er stond niets onbehoorlijks in haar bijdrage.
  Kan deze schorsing normaal gevonden worden? Iedereen die dat vindt moet toch eens gaan nadenken over wat dictatuur inhoudt, totalitair regime, waardoor dat wordt gekenmerkt. Een gevaarlijke tendens.

  Elsje, het spijt me dat je getroffen bent door kanker, dat gun ik niemand. Je bent echter niet de enige en ik zie hierin geen vrijwaring voor jouw gedrag. Je kunt nu de gekwetste onschuld spelen, en dat gaat je meestal tamelijk goed af, maar ik heb een goed geheugen. Voor mij maakt het niets uit, maar als jij overal op je hoge hakjes jouw (voor jezelf rekbare) normen komt opleggen, en lekker even komt porren in de open wond, joepie we noemen sarcasme satire, kun je ook wel eens een kat (of noem het wakeup call) terugkrijgen. Zelfs van mij.

 214. Guzzler says:

  Avatar van Guzzler
  @ Zwollywood; ==Mijn opinie: Jezzebel, je ging aanhoudend veel en veel te ver….je toonde steeds foto’s en tekst met een intimiderend, grenzeloos en schizo-karakter.
  Als voorbeeld je wederkerende letterlijke teksten ‘help ik ben zo ongesteld’.
  Ook je dubieuze foto’s qua beeldvorming t.a.v. vrouwen zijn storend en daarenboven ‘ de vrouw aldoor neer te zetten als sexslavin’. Jouw blogs toonden aanhoudend de afwezigheid van kritische opinie.==

  Waarom zou dit een reden moeten zijn iemand te bannen of te schorsen. Ik zie niet in wat iemand hier kwaad mee doet. Als het al waar zou zijn trouwens. Daarvoor las ik de blogs van Jezzebel te weinig. Zo vaak als ik Patty Brard wel niet belachelijk heb neergezet zou meer aanleiding zijn geweest te schorsen. Daar wordt iemand bij naam en toenaam genoemd.En er zijn ook bloggers die wederkerig schrijven dat ze dronken zijn ipv ongesteld. Nou en?

 215. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  Ik vind dat Kletersteeg en Rikus zich op de een of andere manier los moeten maken van Jezzebel zodat ze weer verder kan bloggen. Desnoods door te zeggen dat ze Jezzebel een walgelijke trut vinden waar ze niets mee te maken willen hebben. En verder vind ik dat Ina Dijstelberge niet zo raar moet doen. Echt dames, het Vkblog is het leukste wat er is op internet en sluit je daar nou niet van af. Zelfs met die rare Vk moderatie is het beter dan niks.

  Ik mag al een jaar niet meer Bloggen vanwege een ruzie met de machtige Gruttepier, die bestond het een blog te maken door een foto van mij te jatten een balkje voor mijn ogen te plaatsen en er onder te zetten "Ron Rozen crimineel", waarbij hem toen geen strobreed in de weg werd gelegd door de Vkblogmoderatie. Mensen die dat toelaten neem je toch niet serieus.

  Alle bloggers zou ik aanraden een soort safetyslot op hun blog te zetten door af en toe een opmerking bij de zouteloze blogs van Gruttepier te plaatsen: "Ik lig in een deuk", "Ik moet altijd zo om je lachen" "Die Friezen toch met hun droge humor"

  Echt Jezzebel, je bent ook levensgevaarlijk bezig geweest tegen die Gruttepier.

 216. peter louter says:

  Avatar van peter louter
  Ik roep bloggers op om zich te verzetten tegen het ‘Gebeuzem’
  Ok roep ook vriend en vijand op om een eind te maken aan het afbranden van mensen, louter en alleen omdat ze een mening hebben die kennelijk afwijkt van de hoofdstroom hier. Want dat is het probleem waar de moderatie nog te weinig aan doet.

 217. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  @Thera
  Eerst maakt Elsje een smerige en volkomen overbodige opmerking over Jezzebel: "Doe de schuifdeuren dicht en het licht uit als je weggaat" en daarna probeert ze een schuldgevoel bij je op te wekken op te wekken met kanker die al weg is. Maak je niet druk over die haatzaaister zou ik zeggen.

 218. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik roep Peter Louter te stoppen met liegen, vooral over Tariq Ramadan.

  ==Ok roep ook vriend en vijand op om een eind te maken aan het afbranden van mensen, louter en alleen omdat ze een mening hebben die kennelijk afwijkt van de hoofdstroom hier.==

  Ik roep Peter Louter op om een eind te maken aan het verwijderen, IP-bans geven en afbranden van mensen, louter en alleen omdat ze een mening hebben die kennelijk afwijkt van de hoofdstroom hier.

  Ik roep Peter Louter te stoppen met drogredenen, want dat is het probleem waar de moderatie nog te weinig aan doet.

 219. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  9.06 Peter

  Wat is de mening van de hoofdstroom en wat is hier problematisch aan?

 220. gingy says:

  Avatar van gingy
  @ Jezzebel

  Ik sta achter je, ik laat me zien .

  Mijn blog blijft gesloten totdat jij weer kunt inloggen.

  Anne Muller

 221. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  Ik roep de redactie op die ellenlange reacties van Mihai Martoiu Ticu te verwijderen. Die leest toch niemand behalve Ina Dijstelberge en die is er mee gestopt. Mihai moet eerst verplicht worden een jaar lang alleen maar te twitteren. Wat een ouwehoer is die kerel zeg.

 222. martin says:

  Avatar van martin
  Het is kinderachtig zoals ze de regels hanteren.

 223. joost tibosch sr says:

  Avatar van joost tibosch sr
  Jezz, je hebt gelijk. Boven staan de gedragsregels van de VK. Die heb jij (ook niet in jouw blogs!) nergens overtreden. Bovendien heb jij jouw heel persoonlijke eigen bijdrage aan dit VK-blog, die ik in ieder geval zal missen, als jij niet meer blogt. De namen die jij in jouw gewraakte blog noemt, hebben die regels wel degelijk overtreden (met name 3a. en c.). Het is jouw goede recht om te vinden dat ze dat mogen en dat je daar een blog over maakt. Het is het goede recht van de VK om die mannen aan de regels te houden.
  Sommigen menen jou je vrouwelijkheid te mogen verwijten…Ik verwijt integendeel de SGP haar onbeschofte behandeling van vrouwen, en vind het dus uitstekend als de nederlandse staat die SGP tot de rechten van de vrouw verplicht. Van mij mag de SGP niet alles, net zo min als van mij de bovengenoemde mannen alles mogen!
  Deze bijdrage van mij is wel een protest tegen de onterechte beslissing die de Moderator tegen jou heeft genomen en ik kan slechts hopen dat ie die beslissing terugdraait!

 224. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  Jezzebel, ik vind jouw geschriften juist altijd naief en erg saai en je valt bijna altijd in dezelfde herhalingen!

  Ik kan mij niet voorstellen wat daar mis mee is en waarom jij geschorst wordt!!

  An.

 225. P.H.M.van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M.van de Kletersteeg
  Leve de demokratie! Wordt het niet tijd voor een formele inspraak? eeen soort van ondernemingsraad? Maar die wel bij machte is moderators aan te sturen cq te ontslaan.
  in twee secties; schrijvers en sectie reageerders

  En Nee joost, ook die hadden de regels niet overtreden.
  Maar er zijn geen regels.
  Slotzin als een slechte sluitspier: de VK kan doen en laten wat ze wil zonder verantwoording af te leggen.
  Vergeet niet: de blogs zijn alleen maar om een hogere advertentiewaarde te krijgen

 226. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  ron rozen. Wat Mihai in zijn pink heeft, heb jij nog niet in de hoofd. Je bent stinkend jaloers.

  An.

 227. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  Mihai, de moderatie weet niet wat een drogreden is!!!!

  An.

 228. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  Nou Mihai buiten Ina Dijstelberge heb je nog een fan: An van den Burg. Die ben ik liever kwijt dan rijk maar in het land der blinden is eenoog koning moet je maar denken.

  Wat je An moet nageven is haar goede inschattingsvermogen van de Vkmoderator: ze begint nog niet eens een Blog.

 229. The_Saint says:

  Avatar van The_Saint
  Ach ja…het sluit eigenlijk wel naadloos aan bij je ander blog waarin je met veel bombarie aankondigde te vertrekken van het vk-blog….maar dat bleek slechts voor nog geen 24 uur.
  Nu de sleutel van je afgenomen is moet dat dus eigenlijk een hele opluchting voor je zijn….

 230. joost tibosch sr says:

  Avatar van joost tibosch sr
  PHMK’
  Je hebt het over democratie? Je bedoelt de dictatuur van de grootste (liefst nog onbeschofte) mond!

 231. Fleur says:

  Avatar van Fleur
  Doe als Neplony!
  Pak je bikini !
  Jouw Kopf is zoveel mooier,jonger en krachtiger
  of heb jij ook zo`n zelfgenoegzame blik?

  GO GO GO GO GIRLY….!!!
  Onderwerping helpt en doe horny.

 232. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  Nou nou Saint kon je je niet inhouden? Je hoeft geen reactie te geven hoor.

 233. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  ronnebon === maar in het land der blinden is eenoog koning moet je maar denken.=====

  Hahahaha!!!! Wat `n clichè!! Beter èèn wakker oog, dan twee die slapen!!!

  Annepan.

 234. peterus says:

  Avatar van peterus
  Is het weer zo ver?
  Ik vraag me af wanneer het verstand komt bij die kinderen van de moderatie in Brussel.

  hoe lang gaat de schorsing duren?

  sterkte en groeten

 235. rikus says:

  Avatar van rikus
  @peter louter 27-09-2010 09:06
  Het zal niet helpen Peter, de loggers die jij duidt zijn de machtsfactor hier

 236. Helena says:

  Avatar van Helena
  Ik wil nog wel even kwijt dat ik het dus niet eens ben met het feit dat Jezzebel permanent is verbannen.

  Maar ik snap niet waarom de opmerkingen van werk die anderen kanker toewenst zogenaamd als belangrijk in het kader van de vrijheid van meningsuiting worden gezien!

  Voor de rest zoeken jullie het allemaal maar uit.
  Ik heb het wel gezien hier op het vkblog

  En in het verleden van het VKblog zijn er ook mensen verbannen, dus de vier die nu zijn verbannen zijn echt niet de enige!
  Ik noem: JJ Van der Gulik, Albert van der Vliet, Foppe, Zweistra was al langer geleden verbannen, en nog enkele anderen waarvan ik de naam vergeten ben. Oh en Isis is ook een tijd verbannen hoor!
  Dus ook GJB (en eventuele andere moderators destijds) had zijn grenzen.

  ik vind het hierboven in de reactieruimte toch werkelijk beneden alle peil hoe er soms wordt gereageerd op elkaar. En daar zijn sommige van die verbannen mensen alleen maar blij om. Als iedereen straks gaat reageren op elkaar zoals die werk dat doet kunnen we het VKblog helemaal wel schudden. Ja dat is het doel van trollen hoor!

 237. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Guzzler 27-09-2010 09:03
  Ook ik had zwollywood anders ingeschat vond hem altijd en redelijk en objectief logger. Maar ook in mijn leven geleerd dat je je nergens meer in kuntvergissen dan in mensen

 238. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Helena 27-09-2010 12:20
  Je wijst een verkeerde oorzaak aan

 239. P.H.M.van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M.van de Kletersteeg
  @Joost: beter een redelijke grootsmoel dan een domme godsdienst fanaat

  Maar goed twee punten zijn niet genoemd in de stroom reacties:

  –het wordt tijd vor inspraak van de bloggers verdeeld in twee groepen: schrijvers en reageerders
  –het wordt tijd–zoals dat onder normale rechtsregels gaat, dat de de moderatie uit de anonimiteit komt.
  Normaal is dat je weet wie je beoordeeld of aanklaagt.

  Dan ben je van dit soort willekeurige banningen af

 240. ron rozen says:

  Avatar van ron rozen
  Beste An, je moet bij het circus: de vrouw met 1 slapend oog en 1 wakker oog.

 241. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Helena 27-09-2010 12:20

  Reactie:
  Een van het groepje haatzaaiers onder leiding van alib bondon dat een jaar lang getracht heeft mij van het weblog verbannen te krijgen, en met wier inspanningen al dit soort ellende begonnen is.

 242. P.H.M.van de Kletersteeg says:

  Avatar van P.H.M.van de Kletersteeg
  Goed.Concluderend voor mij, wat uit zo’n beetje alle reacties spreekt en waar ik het roerend mee eens ben
  –de banning van jezz dient per omgaande ongedaan gemaakt te worden omdat er geen enkele redelijke grond voor was
  Krachtens minimale omgangsvormen zij excuses van de moerator aan Jezz een minimale verwachting.
  –er wordt willekeurig gecensureerd

  Heb ik zelf wat toe te voegen
  Een oprganisatie zonder structuur en zonder regels gaat ten onder aan zichzelf; dat is duidelijk
  De bloggers hebben een plek nodig om te bloggen, de VK heeft bloggers nodig dat verhoogt de advertentie waarde en kan de naam reklame verhogen.Dat is nu van belang maar in de directe toekomst van meel belang, omdat de paieren krant verdwijnen.

  Voor een goede structuur is nodig:
  –openbaarheid van moderatiie
  –inspraakorgaan van bloggers en reageerders
  –acceptabele reles.

  De regels die er zijn moeten weg
  Regelgeving dient zo te zijn, dat er fifty-fifty recjten en plichten van bloggers en reageerders in staan’
  dar de regelgeving conform de civiele wet is,
  dat de procedure van maatregelen bekend is en onderschreven wordt.

  en dan kom je ergens.
  Als de redaktie het niet meer weet, vraag (betaald)advies aan Jezz; de huidige adviezen zijn waardeloos..
  ======================================================

  @blew: jij was ook zo venijnig als de pest en klaagde constsnt bij de redactie.
  Tja, en dan tref je er eentje die dat niet pikt….

 243. PiratePete says:

  Avatar van PiratePete
  Hallo Jezz,
  Dan lees ik je wel op jezzebel.nl
  Groetjes

 244. Gus says:

  Avatar van Gus
  Moderator ? ???
  Een moderator is niets meer of minder dan dat er stukjes/blogs tekstueel worden aangepast.
  Op sgreiffautuh.

  Jezzebel.
  Volgens mij is de Volkskrant verworden tot Telegraaf mentaliteit.
  Niet zo geheel onlogisch.
  Er is een nieuwe hoofdredacteur.
  Als redacteur begonnen bij de Telegraaf, nu hoofdredacteur bij de Volkskrant.
  Bij dat soort kranten geldt, "ik schrijf jou voor wat jij mag schrijven"
  Vrije mening?
  Althans als het tussen "hun" regels valt.
  Doordenderende soap.

  Uit welke hoek waait deze wind.
  Het stinkt behoorlijk in ieder geval.
  Als ik een tekst van Freek de Jong niet meer hier kan/mag debiteren, dan is er iets mis.
  Mag ik Shakespeare nog wel debiteren, of Sartre?

  Moderator, het is niet een en al wat zich op pvv niveau afspeelt op VK weblog.
  Kunst, cultuur, schijvers. Klassieke muziek, alles komt aan bod.

  Dat jullie Jezzebel de mond snoeren, komt op mij over als…fascisme.
  Moet ik mijn abonnement opzeggen.
  "That’s the question’"

  Gus Bolden.

 245. Gus says:

  Avatar van Gus
  Ik was ingelogd,
  Maar hier boven doet niets af van wat ik zeg/schrijf.
  Dan maar geen avatar.

 246. François says:

  Avatar van François
  Ron, die AvdB (alias Arie den Wood) werkt toch al bij een circus? Het schijnt dat ze met Pasen gekleurde eieren gaat leggen… komt dat zien, komt dat zien… nou ja, er zijn natuurlijk leukere dingen 😉

 247. rikus says:

  Avatar van rikus
  wat moet er nu gebeuren om het vk log nog te redden?

  1: ontslag van het huidige modderator team
  2: Tijdelijk verwijderen van de knop verban deze bezoeker.
  3: Tijdelijk verwijderen van de knop verwijder dit bericht.
  4:definitief verwijderen van de groen MA pijl de bron van alle ergenis.

  Nu kan alleen de nieuwe en objectieve en eerlijke moderator bepalen wat verwijderd moet worden en wie geschorst of verbannen wordt. Dit alles met een duidelijke argumentatie op de plaats van het bericht.
  En vooral de uitlokkers moeten worden aangepakt

  Binnen twee maand functioneert het weblog weer perfect en dan kunnen rechten worden terug gegeven aan de loggers.
  Er is een wildgroei ontstaan aan censuur en het beperken van de vrije meningsuiting

 248. Mihai Martoiu Ticu says:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @An van den Burg

  ==ron rozen. Wat Mihai in zijn pink heeft, heb jij nog niet in de hoofd. Je bent stinkend jaloers.==

  Daar ben ik het volstrekt mee eens.

 249. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Ruud Zweistra 27-09-2010 12:44
  toch fijn dat je het even weer meld.
  Zouden ze een premier op je hoofd hebben gezet, denk je?

 250. Gus says:

  Avatar van Gus
  Rikus, geen flauw idee.
  Openheid zonder rechtse smalltalk staat ter discussie.
  Kunnen mogen schrijven over van alles wat je interesseert.

 251. rikus says:

  Avatar van rikus
  Ik heb het vermoeden dat alle gal nu wel is gespuit. Ik zal het even opslaan allemaal,je weet maar nooit tegenwoordig

 252. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Gus 27-09-2010 13:11
  De wind komt nu uit de verkeerde hoek.Op diverse weblogs wordt alles wat kritiek geeft op de geplaatste bijdragen gewist en worden verbanningen uit gedeeld die nergens op lijken.
  Dit alles is veroorzaakt door ondeskundige moderatie, ze hebben een haat cultuur geconsecreerd die zijn weerga niet kent
  Denk je dat mensen als Ruud, klapnek, kletersteeg en ook ik sinds kort zo fel reageren?
  Dat is toch te begrijpen als je zo diep gekwetst wordt

 253. Isis Nedloni says:

  Avatar van Isis Nedloni
  Nee hoor

  Jullie maken het veel groter dan het is!

  Het heeft niks met willekeur of censuur of vrijheid van meningsuiting te maken dat Jezzebel geschorst is.

  Deze mejuffrouw is geschorst omdat ze de reacties van Rikus, Klettersteeg en weet ik veel wat voor een verbannen mensen nog meer ,provocerend toeliet.

  Al weken geleden was het bekend dat deze verbannelingen niet welkom waren in de reactieruimtes.

  De redactie heeft Jez daar al enkele keren op aangesproken …..verzocht om de reacties van desbetreffende te verwijderen….

  Maar dat vertikte ze.

  Daarom is ze geschorst….en nergens anders om.

  Het is jammer dat het is geschied.

  Het is dom van de verantwoordelijke reactieruimte dat het zover kwam

  En……
  als Jezzebel zo goed is…
  dan is er toch weinig aan de hand….want….
  dan vindt ze binnen de kortste keren
  weer een
  prettige publiceer weblog plaats
  en hordes fans
  die haar volgen……

 254. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Isis Nedloni 27-09-2010 13:38
  Ben jij niet een van de welogs naast Marcus Lucas met de meeste verwijderingen en ban verstrekkers?

 255. Fleur says:

  Avatar van Fleur
  Heb mijn reactie gewist ofschoon hij terecht en terzake doende was en zeer beleefd.
  Ik heb niet dezelfde rechten alhier als een ander.
  Opdat u weet.
  En beseft waar het in de wereld omdraait.

 256. An van den Burg says:

  Avatar van An van den Burg
  Allen, ik hoorde zojuist dat er een conflikt is in de PVV over de "democratie". Of het van hun eigen beweging is of van daarbuiten, weet ik niet! An.

 257. Fleur says:

  Avatar van Fleur
  Jezz zeg hoe ik je kan helpen?
  Zal ik naar de redactie gaan?

 258. alib says:

  Avatar van alib
  @jezz
  Je schrijft:
  Als vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is
  En een ieder gewoon laat staan wat hem niet perse welvallig is
  dan is er totaal geen angst dat de =helden van het vrije woord = een ander de mond zullen snoeren.
  Dat lijkt me toch ook een bewering die je dient te bewijzen.

  Je hoeft alleen maar even te kijken naar het moderatiebeleid van Louter en je weet genoeg: onwelgevallige meningen worden verwijderd, lastige bloggers geband.

  Hoe is het met de boter op je hoofd?

 259. alib says:

  Avatar van alib
  @jezz
  Je schrijft:
  Als vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is
  En een ieder gewoon laat staan wat hem niet perse welvallig is
  dan is er totaal geen angst dat de =helden van het vrije woord = een ander de mond zullen snoeren.
  Dat lijkt me toch ook een bewering die je dient te bewijzen.

  Je hoeft alleen maar even te kijken naar het moderatiebeleid van Louter en je weet genoeg: onwelgevallige meningen worden verwijderd, lastige bloggers geband.

  Hoe is het met de boter op je hoofd?

 260. rikus says:

  Avatar van rikus
  @alib 27-09-2010 14:34
  heb je de weblogs van Isis Nedloni en Marcus Lucas wel eens bekeken
  dat is paas eng en ziek

 261. Fleur says:

  Avatar van Fleur
  Moderator van het VK forum.

  Ik ben mordicus tegen uw beleid in casu de kwestie Jezzebel.

  En laat het er niet bijzitten.
  Het is nl NIET Jezzebel die fout is.
  U maakt een zware omissie in deze.

 262. K-O-E-K says:

  Avatar van K-O-E-K
  En de
  KOEK
  is ook OP!

 263. rikus says:

  Avatar van rikus
  @Fleur 27-09-2010 16:11
  Laat je mij nu in de steek?

 264. The_Saint says:

  Avatar van The_Saint
  "……ron rozen 27-09-2010 12:02
  Nou nou Saint kon je je niet inhouden? Je hoeft geen reactie te geven hoor…"

  Ik zag hier van alles langst komen….dus ik dacht,kom laat ook ik even mijn ei kwijt raken en m’n 2 kwartjes aan persoonlijk opgedane ervaring met deze vrouw inpakken in een feitelijk gegeven en het vervolgens even opschrijven….mag toch?

 265. Gus says:

  Avatar van Gus
  Isis, het heeft te maken met vrijheid.
  Als ik geen zin heb om met iemand te praten, draai ik m’n hoofd af.
  Maar….als iemand me verbiedt om naar hem/haar te luisteren.
  That’s the point.
  Als ik geen zin heb om iemand te lezen, koop ik dat boek niet.
  Nu wordt me verboden om iemand te lezen.
  Wat hij/zij te zeggen heeft.

  Ik ben geen onmondig kind.

 266. Peter Hoopman says:

  Avatar van Peter Hoopman
  Ach ik wordt simplelweg door de grote moderator (de Hoge Raad der Nederlanden) genegeerd. 😉

  Ben wel aan het kijken Ina, jij en bv Daan die het aan de stok heeft met Edu etc. etc.

  Is het volkskrantblog een voorbode van de Nederlandse samenleving?

  Dan wordt het er niet leuker, noch verdragelijker op.

  Sorry, te veel afwezig om te weten waar de klepel hangt. Ik hoop in ieder geval dat je, je inspiratie niet door droog legt.

 267. Beeldsprekers says:

  Avatar van Beeldsprekers
  @Jezzebel, en dat "met vriendelijke groet".

 268. BarbaraJansma says:

  Avatar van BarbaraJansma
  Dit is een gratis en openbaar medium, hoe kun je daar rechten aan ontlenen? En wat zijn je plichten dan?

  Over een paar jaar weten we waarschijnlijk beter waar we over praten, en zullen we minder makkelijk grote woorden gebruiken, wij hier en zij daar.
  Jezz, ik heb je nu vast al kwaad gemaakt, en een hoop lui hier, maar toch snap ik denk ik wat je doet. Ik denk alleen dat het tegen de verkeerde boom is. En op het verkeerde moment. Over een jaar of vijf ben je hard nodig, maar dan in het echt.
  Sterkte, Bar

 269. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Jongens, ik pik er een paar uit.
  Het is te veel om iedereen persoonlijk te beantwoorden.
  En in al die rancuneuze berichtjes heb ik al helemaal geen zin.

  Veel dank voor alle steun.
  Dat doet me goed

  Gaat ie:

  @Theo, 8:23, @The Saint 11:25, @Isis 13:38
  Wat doe je hier?

  @Peter Louter 9:06 veel dank.
  Ik geloof niet dat iemand er iets mee opschiet.
  Over een paar dagen ben ik vergeten.
  Dat weten de moderators wel.

  @Gingy 9:47
  veel dank, het ontroert me diep.
  Het is doodzonde.
  Ik begrijp niet dat er niet iemand is
  daar op het hoofdkantoor
  die mij duidelijkheid kan geven.
  Wat is dit voor beleid?

  @Martin het is wel een beetje meer dan =kinderachtig=
  Veel ernstiger ook.
  Dit kan dus.
  Je kunt een volkomen willekeurig iemand de mond snoeren.
  Niet om wat die gedaan heeft.
  Maar om wat die te zeggen heeft
  Je niet aanstaat.

  Dat is dus nu met mij gebeurd.
  .

 270. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ron Rozen, @An, @rikus, @mihai, @Klaphek, @Kletersteeg, @Zweistra dank voor alle steun.
  .

 271. smokey says:

  Avatar van smokey
  @Jezzebel, `k Heb net globaal even teruggelezen. In reacties poneert men zichzelve, zowel degenen die met als tegen jou zijn. Wellicht is er een voorteken dat het zinkende blogsschip wordt verlaten…
  Bedenk maar dat de besten het eerst gaan 🙂
  Blijk van menigeens solidariteit, ook de mijne heb je.
  Chapeau voor je vrij nuchtere ondergaan van dit onverwachte"genoegen". En ook voor het pertinent niet pogen een wit voetje te behalen bij de moderator. Jij staat daar boven.
  In elk geval levert e.e.a veel leerzaams op voor wie er oog voor heeft.

 272. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @joost sr, wat heb ik met de SGP te maken?

  @Peterus, permanent geschorst, na deze bijdrage.
  Onmiddellijke ingang, voor altijd.

  @Guzzler, dank.

  @Helena, welke reacties in deze reactieruimte kun je absoluut niet verdragen?
  Dank voor de steunbetuiging.

  @Gus, ook dank man.

  @Alib, wie heeft er boter op zijn hoofd?
  Ik kon het uit je verhaal niet opmaken.
  Het kan Louter of ikzelf zijn.
  Voordat ik reageer wil ik wel weten waar het over gaat.

  Voor mij is vrijheid van meningsuiting een groot goed.
  Dus ook iemand als Peter Louter die dat naar eigen goeddunken invult
  past niet bij waar ik voor sta.
  Hoe sympathiek ook zijn gebaar.
  Dat waardeer en heb ik respect voor.
  Misschien is ook hij van mening veranderd.
  Dat kan.
  Maar nu moet ik het nog zien.
  .

 273. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Pete, dank

  @Francois, ik heb je lang niet meer gezien.
  En ook nu heb je het niet tegen mij.
  Toch heb ik je gemist. 🙂

  @Flory, veel dank voor je ode,
  je moedige woorden.
  Nu staan we quite, mijn ode aan jou
  (lang geleden)
  http://www.vkblog.nl/bericht/248519/Dunya
  en jou ode aan mij, dankjewel.
  .

 274. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Koek, ik blijf je volgen.
  Ik blijf je vinden.
  Dit was ooit een plek van creativiteit.
  Van proberen en testen.
  Nu vliegen we uit.
  .

 275. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  @Smokey

  =Onverwacht "genoegen".=

  Dat valt wel mee. Menig moderator had haar al eerder de wacht aangezegd.
  Bovendien heeft ze haar "buitenhuis" voor haar fans ingericht.
  Ze heeft haar zaken prima voor elkaar.

 276. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Peter Hoopman, wel moge het je bekomen 🙂

  @Beeldsprekers, ja dat =met vriendelijke groet= was wel een verademing 🙂

  @Barbara, waar heb je het over?
  Over 5 jaar, see you later girlie, keep dreamin’
  Het is NU aan de hand.
  .

 277. peter louter says:

  Avatar van peter louter
  @Alib en Jezzebel,
  =Je hoeft alleen maar even te kijken naar het moderatiebeleid van Louter en je weet genoeg: onwelgevallige meningen worden verwijderd, lastige bloggers geband.=

  Natuurlijk ik houd er vreselijk veel van om onwelgevallige meningen en lastige bloggers de doofpot in te sturen. Iedereen die onder mijn blogs kijkt, kan dat zien. Het geeft me een geweldig gevoel van macht om dat te doen. Een afwijking, natuurlijk? Ik wordt maar zelden onheus aangevallen, dus creëer ik mijn eigen vijanden door naar hartelust te verwijderen en te bannen. Ik wens me alleen maar adhesiebetuigingen, mensen die aardig zijn en mijn schepje opzoeken als ik dat in mijn zandbak kwijt ben geraakt. En ik kan er ook nog eens niks aan doen. Het zit me gewoon in de genen. Misschien ook wel in traumatische ervaringen. In mijn jeugd werd ik al geband. daar zal het van komen! Probeer het ook, het geeft een lekker gevoel. De vrijheid van meningsuiting?, weg ermee. Ik lap dat met gemak aan mijn laars als het me dat het beste uitkomt. Zo nu weet iedereen waar ik voor sta. Moeite mee?, gewoon niet lezen en niet op reageren, Lena!

 278. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gingy, ik heb het gezien en aanbevolen.
  En toch is dat ‘t laatste wat ik wil.
  Als je me zou vragen wat ik werkelijk wil
  dan zou ik zeggen:
  Ik wil dat je je verhaal vertelt.
  Zo goed als je kunt
  Ga door elke dag.
  Het is een belangrijk verhaal dat gehoord dient te worden.
  Dank voor je vriendschap.
  .

 279. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @smokey, dank voor je woorden.
  Dat hoop ik dus ook.
  Dat er nog eens iemand naar kijkt.
  Hoe dat ging,
  wat er gezegd werd,
  wie er boven kwam drijven,
  wie er opstond
  en wie dacht nog even flink
  het mes erin te zetten.

  The dogs will eat Jezzebel.

  Dat wist ik vanaf het begin
  om wat ik te zeggen heb.
  Ik heb dat vaker meegemaakt.
  Er is altijd wel iemand die liever niet hoort
  wat er gezegd wordt, als het belangrijk is.
  .

 280. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine, =ze= is je toch wel behoorlijk beu.
  Wat doe je hier?
  .

 281. bloknoot says:

  Avatar van bloknoot
  Kunst is geen kunst als het niet vrij is
  Regels zijn geen regels als ze niet binden

  Gus heeft gelijk

 282. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Peter, je bent de laatste

  @Theo heeft daar ook een handje van.
  Ik hou er niet van.
  .

 283. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Jezzebel laten we toch vrede sluiten voor het te laat is.

 284. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @bloknoot, hoe verdrietig is dat.
  Hier waar ooit een bouwwerk stond.
  Op de plek van ons gelijk groeien geen bloemen.
  .

 285. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Reine jRagolo 27-09-2010 19:51
  …Menig moderator had haar al eerder de wacht aangezegd.
  Bovendien heeft ze haar "buitenhuis" voor haar fans ingericht …

  Reactie:
  Verraad.

 286. bloknoot says:

  Avatar van bloknoot
  Ik link door naar je buitenblog
  dag Jezzebel

 287. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Reine jRagolo 27-09-2010 20:03
  Jezzebel laten we toch vrede sluiten voor het te laat is.

  Reactie:
  Wie sluit er vrede met een verrader? Hoe kan je dat?

 288. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ruud, ik vraag iets aan Jezzebel en niet aan jou

 289. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ruud, =@Reine jRagolo 27-09-2010 19:51
  …Menig moderator had haar al eerder de wacht aangezegd.
  Bovendien heeft ze haar "buitenhuis" voor haar fans ingericht …

  Reactie:
  Verraad. =

  en =Reine jRagolo 27-09-2010 20:03
  Jezzebel laten we toch vrede sluiten voor het te laat is.

  Reactie:
  Wie sluit er vrede met een verrader? Hoe kan je dat? =

  Reine niet toch?
  Die is zo keurig en correct.
  .

 290. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @bloknoot, tot later.
  .

 291. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Dank je wel Jezzebel.

 292. Hanna says:

  Avatar van Hanna
  Hee Jezz,

  Nou ja, ik heb er al eens wat woorden aan vuil gemaakt, maar dat doe ik niet meer. Ik vind al je reacties geweldig.

  Ik hoop dat je volgers ook inderdaad JOU volgen en niet de babbelbox van je reactieruimte.

  Ik vind het verbijsterend wat hier gebeurt.

  Blijf je verhaal vertellen.
  Veel liefs!

 293. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Hanna, dank voor je woorden.
  Veel sterkte, op deze plek,
  waar geen bloemen meer bloeien.

  Op de plek van ons gelijk 1:
  http://www.vkblog.nl/bericht/77246/Samen_delen

  Op de plek van ons gelijk 2:
  http://www.vkblog.nl/bericht/346168/Plek_van_ons_gelijk

  Misschien tot later.
  Hoop dat je me nog eens opzoekt.
  https://www.jezzebel.nl
  .

 294. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Jezzebel 27-09-2010 20:21

  Wie sluit er vrede met een verrader? Hoe kan je dat? =

  Reine niet toch?
  Die is zo keurig en correct.

  Reactie:
  Geloof me op mijn woord (na langdurige ervaring): het is niet zo. Het is beus en Muthert, maar zo zwaar geparfumeerd dat het moeilijk herkenbaar is.

 295. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ruud, wie gelooft jou nou op je woord?

 296. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Ruud, dat weet ik wel.
  Maar Reine interesseert me ook niet.

  @Reine, je interesseert me niet.
  .

 297. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Dat vind ik ook niet erg. We hebben al vaak genoeg naar elkaar uitgesproken dat we niet voor elkaar zijn geboren. Maar gelukkig dat we elkaar ook niet meer verketteren.
  Ieder gaat zijns weegs. Het is goed zo.

 298. Fleur says:

  Avatar van Fleur
  Alles uiteindelijk gewist.
  Voel mij onveilig.

 299. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage:
  https://www.jezzebel.nl/2010/09/27/teken-aan-de-wand/

  Teken aan de wand
  Aanklacht tegen de Volkskrant.
  .

 300. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Flory, 21:18
  Ik heb het gezien.
  Je kunt me vinden op
  https://www.jezzebel.nl
  Ik heb net een nieuwe bijdrage gemaakt
  Teken aan de wand
  Aanklacht tegen de Volkskrant

  http://bit.ly/a2cyKr

  Ik ga door met wat ik te vertellen heb.
  Jij toch ook?
  .

 301. Fleur says:

  Avatar van Fleur
  Je logt in,dat kan niet na een schorsing,opnieuw ely voor nop.
  Ik vind het erger dan woorden kunnen uitdrukken.

 302. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Fleur, ik kan niet meer inloggen.
  Nooit meer.
  Ik kan mijn blog niet meer ordenen.
  Alles wat er staat
  Zal voor altijd zo blijven.
  Totdat iemand het weghaalt.
  Ook daar heb ik geen macht over.

  Aan de vergetelheid overgeleverd.
  .

 303. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Reine jRagolo 27-09-2010 21:03
  Ruud, wie gelooft jou nou op je woord?

  Reactie:
  Waarom dacht je dat jullie me zo haten?

 304. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Wat betreft de haat naar jou toe. Je bent mede-verantwoordelijk dat veel mensen het blog zijn gaan mijden in verband met de fors toegenomen agressie op het blog. De naam Ruud Zweistra is een schrikbeeld geworden op het blog. Ik heb je geregeld een aantal suggesties gedaan om jouw positie te verbeteren. Het heeft niet gebaat. Zonder coaching ben je een gevaar voor jezelf en voor anderen op het blog.
  Je laat je meeslepen door anderen om het hoogste woord te voeren maar dan op een onbetamelijke manier. Knoop dat in je oren.

 305. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Reine jRagolo 27-09-2010 21:50,
  Goh, wat een verandering ten opzichte van je vele eerdere woorden. Die waren op zo’n redelijke toon. Sterk verschillend van deze hartekreet.

  Leg nu eens aan de lezers hier uit hoe integer je wel niet bent.

 306. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Reine, je laat me zo smakelijk lachen.
  Ik moet kotsen.
  Ga jezelf maar opvoeden.
  Doei, doeg, yoep, mazzel dag.
  Thank God dat ik je nooit in leven lijve hoef te ontmoeten.
  Sommige dingen blijven je godzijgedanktenprezen bespaard.
  .

 307. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ruud

  Mijn integriteit is ter beoordeling van anderen

  of God, als ik Jezzebel interpreteer.

 308. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Reine jRagolo 27-09-2010 22:47,
  Hé, daar is dat andere toontje weer…

 309. birdbrain says:

  Avatar van birdbrain
  Zeer slechte beslissing Jezzebel te verbannen. Dit is mijn eerste reactie alhier maar ik moet dit zeggen:

  Ik kom sinds een half jaar hier om haar blogs te lezen en kunst te aanschouwen. Ik hou het hiermee voor gezien wat betreft VK blog en blijf haar lezen op haar eigen plekje – en misschien dat ik ooit wel eens reageer.

  Chapeau VK blog moderators! Joe hebt hiermee een VK blog verbruiker verloren – en vele anderen neem ik aan.

  En Jezzebel, jij bent authentiek, ga zo door; ik blijf je lezen! Je inspireert me.

 310. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Birdbrain, dank voor je reactie.
  Ik hoop je te zien op mijn eigen plek.
  .

 311. Reine jRagolo says:

  Avatar van Reine jRagolo
  Ruud

  Ga je nu met vogelbrein, die het al naar 1 reactie gezien had (ha), mee naar https://www.jezzebel.nl?

 312. Ruud Zweistra says:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Lieve loyale Reine:

  Reine jRagolo 27-09-2010 22:18
  Jezzebel hecht, naar mijn smaak, geen enkele waarde aan het contract wat ze destijds heeft ondertekend.
  Feitelijk beroept ze zich op een onbegrensde vrijheid van meningsuiting. De zogenaamd grappige bedreigingen van de bende van 4 hebben niets met vrije meningsuiting te maken.
  Dat ze de 4 huisvesting bood kon al niet maar ze heeft de heren ook geen tafelmanieren bijgebracht.
  Jezzebel leefde feitelijk continu op voet van oorlog met de moderatie. Een onhoudbare situatie.
  Gelukkig heeft de moderatie de knoop doorgehakt.

 313. Gus says:

  Avatar van Gus
  Jezzebel, de reden dat je niet meer kan bloggen komt door dat je andere reageerders toelaat op je blog, die juist ‘jou’!!! het bloggen onmogelijk willen maken.

  Zij, zijn degenen die nu in hun vuistje lachen,

  Ik heb hun reacties gezien bij andere bloggers, mindfuckers zijn het.
  Met 1 sneer onderuit halen waar een ander z’n/ haar best op heeft gedaan.
  Niks geen vrijheid van meningsuiting.
  Alleen maar belust op rel.
  Meer niet.

  Denk nou even na.
  Je hebt goeie art-bijdragen, stukjes…en dat is allemaal weg.
  Die klootzakken/mindfuckers interesseert het geen reet, zijn alleen maar jaloers op jouw schrijverij.
  Ik ben soms ook behoorlijk naief, niks mis mee.
  Maar alsjeblieft Jezz. De moderatoren hebben het eigenlijk heel goed met je voor.
  Ze willen je beschermen en andere bloggers beschermen.
  Niets van doend met hardheid van ‘boven’ af.

 314. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @jezzebel

  1) "Als vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is"

  a) Wie zegt dat?

  Ik ken een nog hogere goed 🙂
  Zo hoog dat het vrijwillig, een moderator is dat ook niet nodig, beperkingen weet op te leggen aan jouw hoogste goed.

  Omdat jij kennelijk die gave niet hebt, ongeremdheid is geen gave maar een handicap, moet een ander het bij jou doen. Lijk jou dat niet ook een aannemelijke verklaring?

  (hier heerst het ongecontroleerde denken, niet het hart)

  b) Is "vrijheid" een absoluut begrip?

  Wat is een "mening"?
  Wat als woorden konden doden? Mag je ze ongerijmd afschieten? Is dat je mening van vrijheid?

  2) M.i. heb jij ook wel eens reacties van mij verwijderd. Om die reden kwam ik al niet meer bij jou langs. Volstrekt inconsistent gedrag.

  3) "Want als je iets te vertellen hebt"

  Volgens wiens maatstaven?
  En wat als je het vertelt in iemand anders zijn ruimte die zijn afwjkende maatstaven hanteert?

  (de gast die mij thuis anderen nodeloos kwetst gooi ik eruit. Dat heet verantwoordelijkheid nemen voor wat ook gastheerschap ook is)

  Je ben m.i. een vage dromer die ergens de klok heeft horen luiden maar volstrekt niet van de klepel weet.

  Dan heb je ook nooit wat te vertellen. Mij in ieder geval niet.

 315. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @Extranjero

  Zie jij geen redenen?

  " content die niet in de geest is van, of niet past bij de redactionele formule van de Volkskrant en/of die de belangen van de Volkskrant en/of haar medewerkers (onevenredig) kan schaden."

  (Rikus, Zweistra, Klaphek en Werk, virtuele vuilspuitende hangblogouderen, meende zij te moeten goedpraten op rekening van de moderator. Mijn autoriteit liet ik ook niet ondermijnen oftewel die wist ik ook wel te handhaven. Ook liet ik het VKBlog niet verworden tot een hangplek voor racistische en rechts-extremistische ouderen die andere bloggers bespugen, honen en daarbij permanent hun middelvinger opsteken).

  Ik voel mij op de VKBlog daarom vrij. Daarbij verwacht ik dat ook ik gecorrigeerd word mocht ik de grenzen van betamelijkheid of gemaakte afspraken (reglementen) overschrijden. Onlangs meende de moderator mij te moeten corrigeren in mijn blog "Sociale evolutieleer voor racisten" waarbij ik ook de namen van Louter en Satuka heb genoemd. Dat laat ik zonder gemopper toe. Niet anders dan op het voetbalveld wanneer een scheidsrechter fluit tegen een overtreding.

  (beide voorvechters van onze vrijheden geven schaamteloos toe op het uitroepteken gedrukt te hebben. Beiden hebben mij ook uit hun reactieruimte geband. Dat ishun weldenkheid en hun opvatting van correct zijn: willekeur)

  De moderator is hier de scheidsrechter en ik verwacht dat hij regelmatig zijn fluit hanteert, streng doch rechtvaardig.

  Terecht gefloten hier scheids!

 316. Satuka says:

  Avatar van Satuka
  @ ZR == beide voorvechters van onze vrijheden geven schaamteloos toe op het uitroepteken gedrukt te hebben. Beiden hebben mij ook uit hun reactieruimte geband. Dat ishun weldenkheid en hun opvatting van correct zijn: willekeur ==

  Doe nou maar niet zo hypocriet want je hebt zelf ook meerdere malen over mij geklaagd en ik moest zelfs een heel blog verwijderen.

  Je hebt mijn naam dan wel uit je blog zelf verwijderd, maar in de reactieruimte valt die nog vele malen. Nog steeds duidelijk wie je bedoelt dus.

 317. peter louter says:

  Avatar van peter louter
  Leuk,

  =de gast die mij thuis anderen nodeloos kwetst gooi ik eruit. Dat heet verantwoordelijkheid nemen voor wat ook gastheerschap ook is)= ZR

  =Beiden hebben mij ook uit hun reactieruimte geband. Dat ishun weldenkheid en hun opvatting van correct zijn: willekeur)= ZR

  Altijd moeite om dingen aan elkaar te knopen en altijd weer dezelfde toon, nagenoeg een aaneenschakeling van op de man spelen. Koop een bal, man!

 318. Satuka says:

  Avatar van Satuka
  == peter louter 28-09-2010 14:54
  Leuk,

  =de gast die mij thuis anderen nodeloos kwetst gooi ik eruit. Dat heet verantwoordelijkheid nemen voor wat ook gastheerschap ook is)= ZR

  =Beiden hebben mij ook uit hun reactieruimte geband. Dat ishun weldenkheid en hun opvatting van correct zijn: willekeur)= ZR ==

  Mooie illustratie van de twee maten weer.

 319. extranjero says:

  Avatar van extranjero
  Zelf Reflectie 28-09-2010 12:55
  @Extranjero

  Zie jij geen redenen?

  Nee. Ik zie geen redenen voor de permanente verbanning van Jezzebel noch voor het verwijderen van mijn twee artikelen.

  De werkelijke reden voor het eerste was bovendien:

  Jezzebel 26-09-2010 20:50
  Definitief geschorst:

  = De moderator heeft je geschorst van het VKBlog. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt permanent.

  De moderator geeft deze reden op:

  We hebben er genoeg van. Het laatste blog is de druppel. Gaat u maar elders bloggen.

  De moderator van de Volkskrant =

  Zo gaat dat.
  Kop eraf.
  En klaar is Kees.

  With love

  Jezzebel,
  Tussen water en water

  En het argument van de "redactionele formule" snijdt ook geen hout. Voor zover ik weet vormt censuur daar geen onderdeel van.

  De moderator is hier de scheidsrechter en ik verwacht dat hij regelmatig zijn fluit hanteert, streng doch rechtvaardig.

  Ik verwacht dat een moderator zijn hoofd gebruikt en modereert in plaats van zich te gedragen als de eerste de beste hooligan.

 320. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage:
  https://www.jezzebel.nl/2010/09/28/they-shoot-dont-they/

  They shoot,
  don’t they.

  Mooi werk van Marlene Dumas

 321. PAPower says:

  Avatar van PAPower
  Nog even dan lopen de bruine hemden weer op straat.
  leve het conformitischme.
  en de struisvogelpolitiek.
  ik wil nog wel verder gaan maar ik durf al niet meer.
  Holland met de nadruk op HOL…

 322. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @PAPower, lang niet gezien man!
  Dank voor je woorden.
  Ik ga verder met bloggen op mijn eigen plek
  https://www.jezzebel.nl
  Hoop je daar te zien.
  .

 323. paranoid android says:
 324. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Android, de link is vervallen, waar gaat het over?
  .

 325. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage: https://www.jezzebel.nl/2010/09/29/machtige-vrouwen/
  Machtige vrouwen en kwakzalvers in Zandvoort
  .

 326. Gus says:

  Avatar van Gus
  Tja, als je jezelf wil beperken door 1 of 2 lezers. Zij zijn de lachende derde.
  Ik ben kwaad, ik ben boos. Want zij hebben je zo ver gekregen dat je je eigen blog er aan geeft.
  Het is hun indertijd gelukt bij Lidy, (ze kwam weer terug) bijna bij Pierra.
  En nu bij jou dus.
  Emoties kunnen hoog oplopen.
  Gekwetste ego’ s, niets erger.
  Je neemt het op voor lui die op je neerschijten.
  Die niets liever willen dan dat jij kapt met bloggen, met schrijven.
  Monddood.
  Dan pas hebben zij hun fun.
  Laat je niet in de luren leggen.

 327. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, wie zijn zij?
  Je dacht toch niet dat ik me door wie dan ook laat vertellen wat ik moet doen.
  Ik ben mijn eigen persoon en sta voor wat ik maak en aflever.
  Ik wil hier niet meer zijn Gus, dringt het tot je door?
  Ik vind het vkblog niet zo interessant meer met dit moderatiebeleid.
  .

 328. Gus says:

  Avatar van Gus
  "Zij" willen dat je kapt met bloggen, daar is het hun om te doen, niet de moderatoren, ze hebben erg veel respect voor je bijdragen.

 329. Gus says:

  Avatar van Gus
  Je kunst, je art, je meningen.
  Die andere lui interesseert het geen reet. Zijn alleen maar bewust op een relletje.
  Lachen jou en mij uit.
  Daar ben je toch veel te goed voor?

  Als mensen een straatgevecht willen aangaan, hoef ik daar niet tussen te gaan staan om de klappen op te vangen.
  En dat is waar je mee bezig bent, hun klootzakkerij.

 330. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, ik vind je bezorgdheid erg lief
  laat toch maar aan mij over waar ik mee bezig ben.

  Ik kwam hier ooit omdat het een opwindende plek was
  er gebeurde van alles
  en ik zag dat mensen er heel hun hart in staken.

  Zo langzamerhand is het uitgekristalliseerd
  echt goede bloggers (ook vips) zijn verdwenen
  en de moderatie maakt er een potje van
  met hoogst amateuristische beslissingen (en idem dito mailtjes).

  Daar ga ik niet langer tussen aanmodderen.
  Ik heb nog wat te doen.
  Het vkblog zal heus overleven.
  Maar het is mijn plek niet meer.

  Wat =zij= doen, denken, of vinden
  kan ook jij niet weten.
  Ik doe het voor mezelf.
  .

 331. Gus says:

  Avatar van Gus
  Nou, dan ga je dus in je uppie met de armen over elkaar gelijk zitten hebben? ???
  Kom op!
  Ik heb gezien hoe sommigen ("PHM Kleuterlaan" bijv.) andermans blog kapot hebben gemaakt.
  Daar is het hun namelijk om te doen, opfokken.
  Jou het bloggen/schrijven onmogelijk maken.
  En jij gaat het opnemen voor die lui die je de mond willen snoeren.

  Ik ga geen namen noemen van andere bloggers, want wie weet krijgen zij hun weer " te gast" .
  Het modereren staat nog in de kinderschoenen.
  De moderatoren weten ook nog niet precies van hoe en wat.
  Het is voor hun ook volkomen nieuw.
  Moeten rekening houden met ‘Krank in kopf’.
  Dat kan en mag je allemaal niet verwachten van de moderatoren.
  In het begin golden de gewone algemene humane regels hier.
  Dat wat iedereen snapt.
  Het is veranderd.
  Paco heeft doodbedreiging gehad, ik ook.
  Toen was er nog geen moderatie-team.
  Jij neemt het op voor de fuckin’assholes die je blog kapot willen maken.
  Indien je besluit om een andere blog/site te beginnen, bedenk dan wel aan wie je je podium te danken hebt.
  Jarenlang hier.
  Het geeft geen pas om de VK moderatoren af te zeiken, want daar verlaag je jezelf mee tot het niveau van het schorriemorie die jou monddood wil maken.

  Compris?

 332. Gus says:

  Avatar van Gus
  Nu met m’n kop derveur.

 333. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, ben deze plek zo langzamerhand wel ontgroeid.
  Leuk voor huisvlijt
  als je zo nodig ‘ergens bij wilt horen’.

  Ik ben een professioneel schrijver
  en laat me hier niet door een moderator
  vertellen =beetje respect graag=
  =dit laatste blog is de druppel=

  Ik zeg wat ik wil.
  En blog nog steeds,
  elke dag.
  Dat is nog maar heel klein.
  Maar dat was het hier ook
  toen ik begon.

  Het gaat niet om hoe groot
  Het gaat om het verhaal dat je te vertellen hebt.

  I’m my own woman.
  En erg dol op de mensen
  die me bezoeken op mijn nieuwe blog.
  Ik wil horen wat een ieder te zeggen heeft.
  Dat laat ik me door geen regeltjes ontnemen.
  Nooit.
  .

 334. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage:
  https://www.jezzebel.nl/2010/09/30/baarmoeder/
  Baarmoeder
  foetus 10 weken
  hulpbisschop en onsmakelijke boodschap
  Elisabeth Kaldeway
  maakte er
  ontroerende kunst van.
  .

 335. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage:

  We zijn bloggers blog begonnen
  Zij zoals ik
  Plek waar het vrij is
  Iedereen welkom
  Bloggers van het vrije woord
  Geen moderator
  Of corporator

  https://www.jezzebel.nl/2010/10/01/zij-zoals-ik/
  .

 336. Gus says:

  Avatar van Gus
  Kennelijk heb je nog steeds de VK nodig om reclame te maken voor jezelf.
  Dat is een ‘vrijheid’ natuurlijk. Je nog steeds gegeven door de Volkskrant.
  Ik zie de flutreacties op je "vrije’" blog.
  Nul, nul aan zeggingskracht.
  Ze zijn het allemaal ontzettend met je eens……

  Ik hou van intelligent tegengas als ik iets schrijf.
  Geen meelopers of lulla’s .

 337. Tineke van Eeuwen says:

  Avatar van Tineke van Eeuwen
  Lieve Jezze,

  ben nog maar kort terug van een trip naar het buitenland.
  Lees bij terugkomst hier op VK dit.

  KUT!

  Ik heb die 337 voorgaande reactie niet kunnen opbrengen om te lezen.
  Ik weet de toedracht niet en dat interesseerd me ook niet.
  Ik ben anti-ban en voor meningsuiting ten koste van!
  Vind gewoon dat die moderator c.q. redactie even moeten nagaan
  wie en wat ze kwijtraken door jou te bannen!

  Ik stel voor, een petitie in te dienen
  met alle namen van collega schrijvers die jou als
  mede collega graag terug willen zien en lezen.

  Hoe denk je daar over?

  knuff en een hart onder de riem van Tinus

 338. Tineke van Eeuwen says:

  Avatar van Tineke van Eeuwen
  bis> interesseerT Foei die slordigheden ook!

 339. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Tinus, lief van je.
  Het ging uiteraard nergens over.
  Mijn bijdrage ‘Shoot me if you want to’
  in the widgets nog terug te vinden (verwijst naar mijn eigen blog)
  is verwijderd omdat het niet zou kunnen.

  Ik wil hier niet meer terug Tinus.
  Wat heb ik hier te zoeken bij zoveel onkundig beleid?

  Dus thank you, but no thank you.
  Geen petitie.
  Laat het vkblog maar lekker aanmodderen
  ik heb ondertussen mijn vleugels uitgeslagen.
  .

 340. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, dat jij en ik niet van dezelfde dingen houden
  Of niet dezelfde kijk op de zaak hebben lijkt me
  zo langzamerhand wel duidelijk.
  .

 341. gingy says:

  Avatar van gingy
  Tijd voor wat nieuws Jezz., ik heb er zin in!!

 342. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gingy, ik heb er ook zin in! 🙂
  .

 343. Gus says:

  Avatar van Gus
  Jezz, ik vecht voor je. Bij de VK moderatoren.
  Maar jij neemt het op voor lui die jouw blog kapot hebben gemaakt.
  Die het geen reet kan schelen of jij nou wel of niet schrijft.
  Hun enige lol bestaat er uit dat jij niet meer blogt.
  Dat is waar het hun om te doen is en daar ben je me te kostbaar voor.

 344. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, ik wil helemaal niet dat je voor me vecht.
  Ik ben het hier spuugzat.
  Daar ga ik niet eens mee in discussie.
  Ik blijf
  My Own Woman.

  Ik blog nog steeds Gus
  https://www.jezzebel.nl
  Ik wil hier NIET meer bijhoren,
  begrijp je dat niet?

  Jij bent zo’n vrijheidsliefhebber
  maar als iemand anders
  ruime sop kiest
  begin te janken als een wijf.

  Ik wil hier niet meer zijn!!!!
  .

 345. Gus says:

  Avatar van Gus
  Okay,
  Happy Trails.
  Ik hoop dat het je goed gaat!
  x
  Gus

 346. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @ peter louter 28-09-2010 14:54
  1) =Beiden hebben mij ook uit hun reactieruimte geband. Dat is hun weldenkheid en hun opvatting van correct zijn: willekeur)= ZR

  Ik ben nooit voor een absolute vrijheid van meningsuiting geweest, immers ik had nooit de behoefte om een ongeremde vuilbek als Wilders te verdedigen.

  Jij en velen van je clubje wel. Of ben je al die discussies daarover weer (selectief) vergeten?

  (onderscheidingsvermogen blijft een moeilijke zaak)

  2) "Altijd moeite om dingen aan elkaar te knopen"

  Tja, geen wonder dat je leuteraar wordt genoemd. Altijd weer die projectie.

  (weer dat onderscheidingsvermogen)

  3) "en altijd weer dezelfde toon, nagenoeg een aaneenschakeling van op de man spelen. Koop een bal, man!"

  Plaatsvervangende zelfreflectie, immers velen kunnen het niet en moeten daarom een handje geholpen worden, is op de man ( zijn BALK) spelen. Daarom zal je mij ad hominemenden (BALKenende) het woord ad hominem nooit horen gebruiken. Jij doet niet anders en wel schaamteloos. Ook nu weer 🙂

  (steeds weer dat onderscheidingsvermogen en steeds weer die toon van zelfingenomenheid)

  4) Wordt tijd voor een ‘louterende’ paradigmawissel bij jezelf 🙂

  (maar dat vergt onderscheidingsvermogen en zelfreflectie, jammer voor mij en allen hier)

 347. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @ peter louter 28-09-2010 14:54
  "Altijd moeite om dingen aan elkaar te knopen"

  Is natuurlijk geen ad hominem 🙂

  Dat is wat ik bedoel met schaamteloos ad hominemenden anderen schaamteloos van ad hominems beschuldigen. Eenvoudig gezegd en opnieuw plaatsvervangende zelfreflectie, schaamteloos projecteren als schaamteloze levensstijl.

  (dat noem je nog eens een BALK in je ogen)

 348. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, thanks 🙂

  @Zelfreflectie is het weer zover?
  Het meest geestig vond ik dat hij
  een staking wilde organiseren:
  Allemaal twee weken niet bloggen!
  En de eerste met een nieuwe bijdrage was?
  En zo en zo.
  Hou je sterk man.
  .

 349. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @Jezzebel 03-10-2010 03:18,
  "Ik wil hier niet meer zijn!!!!"

  Kan ik mij me heel goed voorstellen, laat dat duidelijk zijn.

  Anderzijds, ook het "nieuwe" zal weer ergerpunten met zich meebrengen wat toch geen reden is of zou moeten zijn om hier te blijven.

  Het gaat je goed!

 350. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Zelfreflectie, het is een hele toer om een eigen website te beginnen.
  En technisch is nog lang niet alles perfect.
  Veel tijd om er aan te werken (net als de kennis) heb ik niet.
  Maar ik doe mijn best.

  4 jaar lang heb ik elke dag van mijn leven de avond aan het vkblog besteed.
  Hier heb ik een kunstwerk neergezet.
  Tuurlijk heb ik me geërgerd aan de techniek, maar het was nooit een reden om te gaan.
  Totdat me de mond werd gesnoerd.
  Als je het nog eens terugkijkt, dan weet je niet waarom.

  Dat vind ik wel jammer ik wou dat Moderator me duidelijk had kunnen maken
  met naam en toenaam wat ik verkeerd heb gedaan.
  Met = we hebben er genoeg van, je bent geschorst = kan ik niet zoveel.

  Dank voor de goede wensen 🙂
  .

 351. Gus says:

  Avatar van Gus
  Nou, dan ga ik het nu zeggen.
  Omdat je platform biedt aan lui die jou en anderen het bloggen onmogelijk willen maken.
  Er zijn trollen op weblog, ik noem ze godverdomde klootzakken.
  Jouw art bijdragen worden gewaardeert.

  Maar er zijn lui die je willen laten stoppen met schrijven.
  Dat er van je invalshoek/art geen kennis wordt genomen.

  Daar gaat het om.
  Hufters.

  Het zijn er een paar, die via verschillende computers jou opfokken.
  En niet alleen jou,
  Ook andere bloggers.
  Wetenschapsblogs zijn nu off line.

  Begrijp je me nou?

  De moderatoren willen helemaal niet dat je stopt.
  Info, wat speelt er in de wereld. Vrijheid van schrijven.
  Het zijn die ‘anderen’ die je willen laten stoppen.

 352. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, even feit en fictie op een rijtje.
  De moderator heeft bepaald dat ik permanent geschorst ben.
  Feit: moderator heeft er effectief voor gezorgd dat ik hier niet meer schrijf.

  Ik zal altijd in gesprek blijven, Gus.
  Altijd blijven praten.
  Het is te makkelijk om mensen buiten te sluiten.
  Voor mij is het all in.
  En anders niets.

  Ik blijf bloggen Gus.
  Ze zijn me hier kwijt.
  Dus jouw ‘trollen’ zijn met mij mee.
  Ik hou van die mensen.
  Blij dat ze de moeite nemen
  om me te vertellen hoe zij erover denken.

  Dat ontneemt niemand me Gus.
  En op een plek waar dat niet kan,
  daar ben ik niet thuis.

  Je hebt geen idee hoe verdrietig je me maakt
  met dat domme geklets over
  = Maar er zijn lui die je willen laten stoppen met schrijven.=
  Ja dat is de moderator.

  En hier op het blog
  zijn heel wat ‘legale bloggers’
  die blij zijn dat ik wegben.
  Ik ook 🙂
  .

 353. Gus says:

  Avatar van Gus
  Nou en ik ben een ‘legale’ blogger (ik was hier een tijd illegaal) je weet hoe ik schrijf, keihard.
  Ik ben absoluut niet blij dat je weg bent.
  Sowieso wil ik je niet verdrietig maken.
  Hou nou ff op.

  1 trol is met je mee en die lacht je uit.
  Hoe hij/zij zich ook noemt. Ria/PHM/Rikus?
  Weet ik veel.

  Ik doe je m’n gebande ip nrs.
  Check het uit of het er bij jou bij staat.
  94.212.17185
  87.212.25.3
  82.171.25.65
  82.204.10.248 (die reageerde trouwen onder 3 verschillende namen)
  82.169.158.54

  Kutklootzakken. Maken andermans blog kapot, ook jouw blog en dat pik ik niet.
  Als jij niet met me mee vecht, sta ik alleen in mijn gevecht voor je.

  Ik kan niet alles…!

 354. Gus says:

  Avatar van Gus
  !

 355. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, goedemorgen.
  Ik ben geschorst.
  Ik kan dus geen ipnummers controleren.
  Bovendien is het verboden om ipnummers openbaar te maken bij de wet!

  Het interesseert me ook geen lor.
  Waar vecht je eigenlijk voor?
  Voor jezelf of zo?
  Ik heb al lang mijn afweging gemaakt.
  .

 356. Gus says:

  Avatar van Gus
  Nee, voor jou en om weblog voor bloggers leuk en interessant te houden.

 357. Zelf Reflectie says:

  Avatar van Zelf Reflectie
  @Jezzebel 04-10-2010 05:59
  "Bovendien is het verboden om ipnummers openbaar te maken bij de wet!"

  Waar staat dat?

 358. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, zou je me een plezier willen doen
  en ermee op willen houden!
  Ga op je eigen blog maar de boel leuk en gezellig houden.

  @Zelf Reflectie, weet ik veel.
  .

 359. trektocht says:

  Avatar van trektocht
  Tsja, belangrijk, wat is nou belangrijk? Wat jij te vertellen hebt, wat ik te vertellen heb?
  Dat de één zich niet uitnemender acht dan de ander, dat lijkt me pas echt belangrijk. Nou ja, zoiets!
  Hoop je wel weer terug te zien hier Jezz!

 360. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Trektocht, ik ben hier permanent geschorst.
  En voorlopig zit mijn trots me nog flink in de weg
  om mocht dat opgeheven worden, ooit nog terug te komen.
  .

 361. Gus Bolden says:

  Avatar van Gus Bolden
  Ik hou van je.
  En ik wil niet dat je je laat inpakken door lui die je het schrijven willen ontnemen.

 362. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, het begint een ongezonde obsessie te worden.
  Ik wil dat je ermee ophoudt.
  .

 363. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage:
  https://www.jezzebel.nl/2010/10/05/dikke-druiper/
  Laatste werk van Casper Faassen
  .

 364. J. Jan Willem van Waning says:

  Avatar van J. Jan Willem van Waning
  Veel voldoening met je nieuwe (mooie) blog Jezzebel.

  Ik ‘ken’ je niet goed genoeg om te weten wat de reden van je verbanning is,
  maar je blogs nu scannend lijkt me deze maatregel schromelijk overdreven.

  De reacties geven aan dat veel bloggers je hier zullen missen. Gelukkig biedt
  je hen de mogelijkheid om je te blijven ‘volgen’.

  Welterusten!

 365. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @J. Jan Willem van Waning,
  dankjewel.
  Blij met mijn nieuwe blog.
  Fijn dat je even langs kwam. 🙂
  .

 366. Gus Bolden says:

  Avatar van Gus Bolden
  Hm, 🙂 kritiek is een edgy thing :-)))

 367. Gus says:

  Avatar van Gus
  "Ik wil dat je er mee ophoudt."

  Afgevoerd naar Westerbork eventueel?
  De Slochteren gasbel ligt hier om de hoek.
  Pijpleintje is zo gelegd vermoedelijk.

  "Ik wil dat je er mee ophoudt."

  De fuckin’assholes willen dat je er mee ophoudt.
  "Dat is ongezond."
  Niet de moderatoren.

  Je hebt je blog kapot laten maken.
  Niet door mij, maar door een trol.
  Die er alleen maar op uit is om jouw blog te be-eindigen op welke website je dan ook schrijft.

 368. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Wat erg!
  Wat is er met het vk-web gebeurd!
  Oi va voi, dat pieterpeuterige lettertje.

  @Gus, tjuss.

 369. Jezzebel says:
 370. Gus says:

  Avatar van Gus
  Nog steeds reclame aan het maken met ? hoofd.
  Ik zou er een blogstuk over kunnen schrijven. :-)))

  Je schreef ‘Ik wil dat je ophoudt’.

  Mij schorsen….

 371. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  @Gus, jou duidelijk maken dat ik het niet prettig vind
  is toch niet schorsen?
  Ik vind je bevindingen kortzichtig.
  Je hebt het bovendien bij het verkeerde eind
  En ik heb geen zin om dat elke keer uit te leggen.

  Een blogger die hier zegt =ik houd van je=
  en ik weet niet hoe vaak komt melden:
  =je hebt je blog kapot laten maken=
  is behoorlijk obsessief bezig.

  En ik vind dat niet prettig (understatement).
  Ik vind het verschrikkelijk!

  Ik doe waar ik zin in heb.
  Dat doe ik al een tijdje
  en bevalt me prima.
  Daar draag ik ook de verantwoordelijkheid voor.
  Dus ga lekker je eigen blogje gebruiken voor je issues.
  .

 372. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Voor de liefhebbers 🙂
  Nieuwe bijdrage:
  https://www.jezzebel.nl/2010/10/07/gewoon-kut/

  Soms is het gewoon kut
  Of
  Zwaar klote

 373. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage:
  https://www.jezzebel.nl/2010/10/08/lachen-op-de-bank/

  Lachen op de bank.
  Mooi werk van Craig McDean, laatste in deze serie.
  .

 374. Jezzebel says:

  Avatar van Jezzebel
  Nieuwe bijdrage:
  Waarvan ik de link niet meer kan geven.
  Je kunt op mijn naam klikken.

  Het zal een van de laatste mededelingen zijn die ik hier kan doen.
  Voor altijd geschorst betekent dat ik niet meer in kan loggen.
  Mijn eigen blog niet meer kan bereiken…
  Hoe treurig is gelijk hebben soms.

  Voor alle ongehoorzame vrouwen.
  .

 375. Tineke van Eeuwen says:

  Avatar van Tineke van Eeuwen
  Jezze, kan ik je elders nog lezen?

  Ik mis je meis,

  lfs Tinus

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.