Door Uw grootheid

Ook op Aharon was de Eeuwige
Buitengewoon kwaad
Zodat Hij hem wilde verdelgen
Daarom bad ik toen ook voor Aharon
Het tegen jullie getuigend corpus delicti
Dat wat jullie gemaakt hadden
Het kalf
Nam ik beet
Verbrandde het in het vuur
Sloeg het aan gruzelementen
Zó goed, alsof het gemalen was
Totdat het zo fijn als stof was
En het stof ervan wierp ik
In de beek die van de berg stroomt
Ook bij Thaw’érah
Bij Massah
En bij Kiwroth Hathaävah
Hebben jullie de woede
Van de Eeuwige opgewekt
En toen de Eeuwige jullie
Van Kadesh-Barné’a uitzond
Met de opdracht:
Trekken jullie op
Om het land in bezit te kunnen nemen
Dat Ik jullie geven heb
Kwamen jullie in opstand
Tegen het bevel
Van de Eeuwige, jullie God
Geloofden niet in Hem
En luisterden niet naar Hem
Jullie hebben je altijd als rebellen
Tegenover de Eeuwige gedragen
Van de dag af dat ik jullie ken
Ik wierp me in aanbidding neer
Voor de Eeuwige
Gedurende die veertig dagen
En veertig nachten
Die ik zo doorbracht
Omdat de Eeuwige gezegd had
Dat Hij jullie wilde vernietigen
En bad tot de Eeuwige
Ik zei:
Mijn Heer, Eeuwige God
Stort toch niet Uw volk in het verderf
Uw eigen bezit
Dat U door Uw grootheid
Verlost heeft
Dat U met sterke machtsmiddelen
Uit Egypte heeft gevoerd
Denk aan Uw dienaren
Aan Awraham
Aan Jitschak
En aan Ja’akov
En let niet op de hardnekkigheid
Van dit volk
Noch hun slechte
En zondige aard
Laten ze in het land
Waar vandaan U ons uitgevoerd heeft
Toch niet zeggen:
Omdat de Eeuwige
Niet bij machte was
Ze naar het land te brengen
Dat Hij hen beloofd had
En omdat Hij ze haatte
Heeft Hij ze weggevoerd
Om ze in de woestijn
Te laten sterven
Ze zijn toch Uw volk
Uw eigen bezit
Dat U met Uw grote kracht
En met Uw uitgestrekte arm
Heeft weggevoerd

Moshé wrijft het de kinderen van Jisraël
Nog eens goed in
Maar hij geeft ze ook inkijkje
Hoe hij voor ze onderhandeld heeft
En op het gemoed van de Eeuwige gespeeld
Die blijkbaar gevoelig is
Over wat men van Hem zegt
Over het volk dat Hij zo nodig
Uit Egypte moest leiden

Ik ben sikkeneurig deze ochtend
Al weken slaap ik heel slecht
Met de vrijlating van de gijzelaars
Telkens veel later dan de bedoeling
Is dat niet beter geworden
Het zijn geen prettige beelden
De pr-spelletjes die gespeeld worden
De kwetsbaarheid van de mensen
Die op dat moment nog
Onder de macht van Hamas vallen
Zwaar bewapend
Omringd door hysterische mensen
Die God is de grootste scanderen
Ik ken die woorden
Weet wat ze betekenen
In alle betekenissen
Uiteraard een oproep tot gebed
Maar het is meer
Toen ik nog voor televisie werkte
Kocht ik in Irak
Een kitscherige wekker
In de vorm van de Rotskoepel moskee
In Jeruzalem op de Tempelberg
Als je de wekker zette
Dan wekt hij je met keihard
Allahu akbar
Een vriend die toen in het leger zat
Nam het een keer voor een geintje mee
Naar zijn basis
En wekte daar zijn maten mee
Iedereen was direct
In hoogste staat van paraatheid
Het zijn geen grapjes
Want dat is wat je hoort
Vóór de aanval gepleegd wordt
Iedere Israëliër weet dat
Het snijdt door mijn ziel
Dat ze dat horen
Door de bloeddorstige menigte gescandeerd
Als eindelijk de deuren van
De Rode Kruis bus sluiten
Pas als ze in Israël zijn
Overhandigd aan het Israëlische leger
Meteen naar ziekenhuizen gebracht
Heeft mijn hart weer rust
Het is killing
Deze psychologische oorlogsvoering

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, adonai-echad-God-is-één-story
Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Laat Mij begaan

Toen de veertig dagen
En veertig nachten om waren
En de Eeuwige mij de twee stenen platen
De verbondsplaten had gegeven
Zei de Eeuwige tegen mij:
Vooruit, ga vlug van hier naar beneden
Want je volk
Dat je uit Egypte hebt gevoerd
Heeft zichzelf in het verderf gestort
Ze zijn maar al te vlug afgeweken
Van de weg die ik
Hun had voorgeschreven
Ze hebben een gegoten beeld
Voor zichzelf gemaakt
Verder zei de Eeuwige tegen mij:
Ik heb dit volk gadegeslagen
En inderdaad
Een hardnekkig volk is het
Laat Mij begaan
Dat Ik ze verdelg
En hun naam
Onder de hemel uitwis
Jou maak ik dan tot een machtiger
En groter volk dan dit
Toen ik me omgekeerd had
En de berg was afgedaald
Terwijl de berg nog steeds
In laaiend vuur stond
En ik met beide handen
De verbondsplaten vasthield
Zag ik het voor me:
Jullie hadden gezondigd
Tegen de Eeuwige, jullie God
Jullie hadden voor jezelf
Een gegoten kalf gemaakt
Jullie waren maar al te vlug
Afgeweken van de weg
Die de Eeuwige jullie had voorgeschreven
Krampachtig greep ik de twee platen
Smeet ze uit mijn handen
Voor jullie ogen in stukken
Om alle zonden die jullie begaan hadden
Door opzettelijk te doen
Wat slecht was in de ogen van de Eeuwige
Om Hem te krenken
Ik wierp mij neer vóór de Eeuwige
Evenals de eerste keer
Veertig dagen en veertig nachten
Brood at ik niet
En water dronk ik niet
Want ik was heel bang
Voor de woede en gramschap
Waarmee de Eeuwige
Tegen jullie vervuld was
Zó dat Hij jullie wilde vernietigen
En ook deze keer
Verhoorde de Eeuwige mij

We hebben het al eerder gezien
Moshé heeft een driftig karakter
In al zijn nederige bescheidenheid
Want het geeft natuurlijk geen pas
Om de woorden die God met Zijn vinger
Geschreven had
Aan stukken te smijten
Toch was hij zeer begaan met het lot
Van de kinderen van Jisraël
En heeft de Eeuwige gesmeekt
Hen te sparen

Gisteren, werd er op mijn deur geklopt
Nog steeds niet helemaal lekker
Stond daar die aardige man
Die heel handig is in het repareren
Van fietsen, rollators en rolstoelen
Met zijn eigen rollator voor de deur
Mijn bureaustoel wiebelde
Had ik hem verteld
En hij kwam het repareren
Had de juiste sleutels bij zich
En in mum van tijd was het gepiept
Dat vindt hij nou leuk, zei hij
Verder vroeg hij
Of ik echt geen rolstoel kon gebruiken
Want hij had er een over

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, friendship-on-wheels-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met Gods vinger beschreven

Luister, Jisraël!
Je trekt dezer dagen de Jordaan over
Om grotere en machtiger volken
Dan je zelf bent te gaan veroveren
Grote steden hemelhoog versterkt
Een groot volk
Van hoog postuur
Afstammelingen van ‘Anak
Waarvan je weet
En waarvan je hebt horen zeggen:
Wie is bestand
Tegen de afstammelingen van ‘Anak?
Besef dan vandaag
Dat de Eeuwige, je God het is
Die als een verterend vuur
Voor je uittrekt
Hij zal ze verdelgen
En Hij zal ze voor jou onderwerpen
Zodat je ze spoedig kunt verdrijven
En ze kunt vernietigen
Zoals de Eeuwige je beloofd heeft
Als de Eeuwige, je God
Ze voor je uit opjaagt
Zeg dan niet bij jezelf:
Omdat ik zo braaf ben
Heeft de Eeuwige mij
Er naar toe gebracht
Om dit land te veroveren
Nee, omdat die volken zo slecht zijn
Verdrijft de Eeuwige, je God
Ze voor je
Niet om jouw braafheid
En je oprechte gezindheid
Ga je hun land veroveren
Maar om de slechtheid van deze volken
Verdrijft de Eeuwige, je God
Ze voor je
En ook om gestand te doen
Dat wat Hij onder ede
Aan je voorouders
Aan Awraham
Aan Jitschak
En aan Ja’akov beloofd heeft
Je weet het wel
Dat niet omdat je zo braaf bent
De Eeuwige, je God
Je dat mooie land in bezit geeft
Want je bent een hardnekkig volk
Denk eraan
Vergeet het niet
Hoe je in de woestijn de Eeuwige
Geërgerd hebt
Vanaf de dag
Dat je uit het land Egypte bent gegaan
Totdat jullie op deze plek
Zijn gekomen
Zijn jullie steeds opstandig geweest
Tegen de Eeuwige
En in het bijzonder bij de Choréw
Hebben jullie de Eeuwige
Zó geërgerd
Dat hij woedend op jullie werd
En jullie wilde vernietigen
Toen ik de berg opgegaan was
Om de stenen platen in ontvangst te nemen
De platen met het verbond
Dat de Eeuwige met jullie had gesloten
En ik veertig dagen
En veertig nachten
Op de berg bleef
Brood at ik niet
En water dronk ik niet
Gaf de Eeuwige mij die twee stenen platen
Beschreven met Gods vinger
En daarop stonden alle woorden
Zoals de Eeuwige die op de berg
Midden uit het vuur
Tot jullie gesproken had
Op de dag van samenkomst

De kinderen van Jisraël
Krijgen dat prachtige beloofde land
Dus óndanks zichzelf
Want het wordt ze nog eens
Goed ingewreven
Dat het niet hun eigen verdienste is

Het bestand
In het land van mijn hart
Is met twee dagen verlengd
Morgenavond loopt het af
De avonden zijn de hel
Als er wordt uitgesteld
Of als niet alle gijzelaars die beloofd
Aanwezig zijn
Of als wel een dochter
Maar niet de moeder
Terug kan keren
Vlak voor de overdracht
Van elkaar gescheiden
Of zoals de tot Nederlander genaturaliseerde
Ofir Engel
Niet bij de rest van zijn familieleden
Aan het Rode Kruis wordt overgedragen
Mogen alle gijzelaars
Thuiskomen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, buckets-full-of-tears-story

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wees niet hooghartig

Maar pas op dat je de Eeuwige, je God
Niet vergeet
Door zijn geboden
Voorschriften en wetten
Die ik jullie vandaag doorgeef
Niet na te komen
Dat je niet
Als je je zat hebt gegeten
En in mooie, zelfgebouwde huizen woont
Als je rund
En je kleinvee in aantal toenemen
Zilver en goud zich bij je zullen vermeerderen
En alles van jou in ruime mate
Zal zijn toegenomen
Hooghartig zult worden
En dat je dan de Eeuwige, je God
Die je uit het land Egypte
Uit het slavenhuis heeft verlost
Zult vergeten
Hem, die je geleid heeft
Door de grote en verschrikkelijke woestijn
Waar giftige
En niet giftige slangen
En schorpioenen zijn
En waar je door dorst gekweld werd
Omdat er geen water is
Hem, die voor jou water
Uit de keiharde rots
Tevoorschijn gebracht heeft
Hem, die je in de woestijn
Het Manna te eten heeft gegeven
Dat jullie voorouders niet gekend hebben
Om je ontberingen op te leggen
Om je op de proef te stellen
Maar om je uiteindelijk goed te doen
En dat je dan bij jezelf zult denken:
Mijn eigen kracht
En de sterkte van mijn hand
Hebben mij die rijkdom verschaft
Maar breng dan de Eeuwige, je God
Weer in je denken terug
Want Hij is het die je steeds
De kracht geeft
Om rijkdom te verwerven
Om hiermee Zijn verbond
Dat Hij onder ede met je voorouders sloot
Gestand te doen
Zoals dat ook nu het geval is
Maar mocht je inderdaad de Eeuwige, je God
Vergeten
En achter andere goden aanlopen
En die dienen
En je daarvoor neerwerpen
Dan verklaar ik vandaag
Onder getuigen
Dat je beslist ten onder zult gaan
Jullie zult
Evenals de volken
Die de Eeuwige voor jullie vernietigt
Ten ondergaan
Als resultaat daarvan
Dat jullie niet hebben willen luisteren
Naar de stem van de Eeuwige, jullie God

Wees niet hooghartig
Denk niet dat alle voorspoed
En rijkdom die je zult vergaren
Door eigen kracht komt

In de lappenmand
Rillerig, koortsig
Dik opgezet oog
Ontsteking zo groot
Alsof ik in elkaar geslagen ben
Vanochtend na het stomen
Zat de handdoek waarmee ik
In mijn ogen wreef
Onder het bloed
Buikkrampen
Snotneus
En buiten regent het
Ik lig in bed

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, this-will-pass-too-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Wijnstokken, vijgen en granaatappels

Heel het gebod
Dat ik jullie heden opdraag
Moeten jullie nauwgezet nakomen
Opdat jullie zullen leven
Talrijk zullen worden
En het land zullen binnentrekken
En veroveren
Dat de Eeuwige jullie voorouders
Onder ede heeft beloofd
Denk dan aan heel de weg
Die de Eeuwige, je God
Je deze afgelopen veertig jaar
In de woestijn heeft laten gaan
Om door je door ontberingen
Op de proef te stellen
Te weten te komen
Of het wel je hartenwens is
Je aan Zijn geboden te houden of niet
Hij legde je ontberingen op
Door je te laten hongerlijden
En gaf je het Manna te eten
Dat jij niet kende
En dat ook je voorouders niet gekend hebben
Om je duidelijk te maken
Dat de mens niet alleen maar
Door brood in leven kan blijven
Maar dat door alles
Wat op bevel van de Eeuwige ontstaat
De mens kan blijven leven
Je kleren die je aan had
Zijn niet als flarden van je afgevallen
En je voeten zijn niet opgezet
Al die veertig jaar
Weet en besef het dan
Dat op dezelfde manier
Als een vader zijn zoon
Met strengheid opvoedt
De Eeuwige, je God
Jullie opvoedt
Houd je dus stipt aan de geboden
Van de Eeuwige, je God
Om op de door Hem
Aangewezen wegen te gaan
En ontzag voor Hem te hebben
Want de Eeuwige, je God
Brengt je naar een goed land
Een land van stromend water
Bronnen en ondergrondse wateraders
Die in berg en dal ontspringen
Een land van tarwe en gerst
Wijnstokken, vijgen en granaatappels
Een land van oliehoudende olijven
En van honing
Een land waarin je niet zuinig hoeft te zijn
Met brood eten
Aan niets zal het je er ontbreken
Een land waarvan de stenen
IJzer bevatten
En waar je uit de bergen kopererts
Kunt houwen
En als je dan genoeg gegeten hebt
Dank dan de Eeuwige, je God
Voor het goede land
Dat Hij je gegeven heeft

Mijn art teacher zei het vaak:
Flour is for bread
Bread is for the body
But a flower
That’s for the soul

Het zijn zenuwslopende dagen
Vier dagen staakt het vuren
En de uitruil van gijzelaars
Tegen gevangenen
Gisteravond toen de gijzelaars
Niet werden vrijgelaten
Een hel voor iedereen die wacht
Honderdduizend man op de been
In Tel Aviv
Pas uren later
Kwamen ze thuis
Angstig de beelden
Met zwaar bewapende Hamas
Die tegen ze zegt
Dat ze moeten zwaaien
Je houdt je hart vast

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bring-them-home-story

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wees niet bang

Hij zal van je houden
Je zegenen
En je talrijk doen worden
Hij zal de vrucht van je lichaam
En de voortbrengselen
Van je bodem zegenen
Je koren
Je most
En je olie
De worp van je runderen
En de aanwas van je kleinvee
Op de grond waarvan Hij
Je voorouders onder ede heeft beloofd
Die aan jou te geven
Gezegend zul je zijn
Meer dan alle volken
Er zal geen onvruchtbare bij je zijn
Noch bij de mannen
Noch bij de vrouwen
Een ook niet bij je vee
De Eeuwige zal alle ziekten
Verre van je houden
En Hij zal je geen enkele
Van de ergere kwalen van Egypte
Laten krijgen
Die je hebt leren kennen
Maar zal die brengen over allen
Die je haten
Je moet alle volken
Die de Eeuwige, je God
Je overlevert
Vernietigen
Toon geen medelijden met hen
En dien hun goden niet
Want dat zou een valstrik
Voor je worden
Wanneer je bij je zelf zou zeggen:
Die volken zijn veel talrijker dan ik
Hoe kan ik die ooit verdrijven
Dan moet je toch niet bang
Voor ze zijn
Denk maar eens aan wat
De Eeuwige, je God
Far’o en heel Egypte
Heeft aangedaan
De grote beproevingen
Die je met eigen ogen gezien hebt
De tekens
En wonderdaden
De sterke hand
En uitgestrekte arm
Waarmee de Eeuwige
Jullie heeft weggevoerd
Zo zal de Eeuwige, je God
Ook doen
Met alle volken
Waarvoor je zo’n angst hebt
Ook de horzels stuurt de Eeuwige, je God
Op hen af
Totdat zij die over zijn
En zich voor je verborgen houden
Verdwenen zijn
Wees niet angstig voor ze
Want de Eeuwige, je God
Is bij je
Een grote en ontzagwekkende God
En de Eeuwige, je God zal deze volken
Er langzamerhand voor je uitdrijven
Je kunt ze niet overhaast vernietigen
Anders zouden de wilde dieren
In het land
Te talrijk bij je worden
De Eeuwige, je God
Zal ze aan je overgeven
En ze in grote verwarring brengen
Totdat ze vernietigd zijn
Hun koningen geeft Hij
In jullie macht
En hun naam
Zul je onder de hemel wegvagen
Geen mens zal voor jullie
Stand kunnen houden
Totdat je ze vernietigd hebt
Hun afgodsbeelden moet je
In het vuur verbranden
Het zilver en goud
Dat er aan zit
Mag je niet begeren
En het je niet toe-eigenen
Anders zou je er door
In een val geraken
Want dat is iets gruwelijks
Voor de Eeuwige, je God
Breng zoiets gruwelijks niet bij je thuis
Want dan val je onder dezelfde banvloek
Beschouw het als iets afschuwelijks
En als iets gruwelijks
Want het ligt onder de banvloek

Mijn wietvriendin noemt dit
Een jaloerse God
Hij kan er geen andere bij hebben
De alles opeisende Eeuwige
HaShem, de Naam

Mijn moeder heeft een superleuke middag gehad
Met haar teruggevonden vriendinnetje van vroeger
En ook haar man kon goed met mijn vader opschieten
Maar ze heeft het niet goed gedaan
De lunch die ze had voorbereid
Veel te veel
De hele tafel vol
En ook nog ossenstaart soepje
Bij haar vriendin kreeg ze gewoon een broodje
Dat is niet goed
Die jiddische overdrijving

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, nothing-new-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Verbond van liefde

Wanneer de Eeuwige, je God
Je gebracht zal hebben
Naar het land
Waar je heen gaat
Om het in bezit te nemen
Dan zal Hij vele volken
Er voor je uit drijven
De Chittiet
De Girgashiet
De Emoriet
De Kana’aniet
De Perizziet
De Chivviet
En de Jewoesiet
Zeven volken
Talrijker en machtiger dan jij
En als de Eeuwige, je God
Ze aan jullie overlevert
En je ze hebt neergeslagen
Dan moet je ze als bangoed uitschakelen
Je mag met hen geen verbond sluiten
Of ze gratie verlenen
Je mag geen familierelaties
Met hen aanknopen
Je dochter mag je niet
Aan zijn zoon geven
En zijn dochter niet
Voor jouw zoon nemen
Want men zou je zoon
Op de verkeerde weg brengen
Door Mij niet meer te volgen
En samen zouden ze
Andere goden dienen
Dan zou de woede van de Eeuwige
Tegen ieder van jullie oplaaien
En Hij zou je spoedig verdelgen
Nee, maar zo moet je met ze doen:
Hun altaren moet je omver halen
Hun gewijde stenen
Moet je verbrijzelen
Hun gewijde bossen omhakken
En hun afgodsbeelden
In het vuur verbranden
Want een volk gewijd
Aan de Eeuwige, je God, ben je
Op jou heeft de Eeuwige, je God
Zijn keuze laten vallen
Om uit alle volken
Die op de aardbodem bestaan
Voor Hem het meest dierbare volk te zijn
Niet omdat jullie talrijker zijn dan alle volken
Heeft de Eeuwige Zijn zinnen op jullie gezet
En op jullie Zijn keuze laten vallen
Want jullie zijn het kleinste
Van alle volken
Maar omdat de Eeuwige
Jullie lief heeft
En omdat Hij zich stipt hield
Aan de eed
Die Hij jullie voorouders
Heeft gezworen
Heeft de Eeuwige jullie
Met sterke hand weggevoerd
En je uit het slavenhuis verlost
Uit de macht van Far’o
De koning van Egypte
Erken dan dat de Eeuwige, je God
De God is
Betrouwbare God
Die tot in het duizendste geslacht
Zich houdt
Aan het verbond van liefde
Voor hen die van Hem houden
En die Zijn geboden stipt nakomen
Maar die aan ieder persoonlijk
Van hen die Hem haten
Het vergeldt
Door die te verdelgen
Hij stelt het niet uit
Bij degene die Hem haat
Hem persoonlijk
Vergeldt Hij het
Let er dus nauwgezet op
Om de geboden
De wetten
En de rechtsvoorschriften
Die ik je heden gebied
Ten uitvoer te brengen
Als jullie gehoor zullen geven
Aan deze voorschriften
En ze stipt ten uitvoer zullen brengen
Zal het resultaat zijn
Dat de Eeuwige, je God
Tegenover jullie zich stipt zal houden
Aan het verbond van liefde
Waartoe Hij zich onder ede
Tegenover je voorouders verplicht heeft

Het verbond van liefde
Waarvoor zeven volkeren
Worden uitgemoord
Hoe is het mogelijk
Dat de Eeuwige, de God
Zulke besluiten neemt
Waarom kon Hij
Zijn schepping
Niet in één keer
Goed doen?!

Vanmiddag worden er gijzelaars geruild
In het land van mijn hart
Ik hou mijn hart vast
Het staakt het vuren
Is nu enkele uren van kracht
Maar in Eilat loeien de luchtalarmen weer
Wat later vals alarm blijkt te zijn
Je kunt in de berichten zien
Hoe gespannen de situatie is
We gaan straks huilen, appte ik
Vanochtend aan een bewoonster
Wier twee kinderen in Israël wonen
Als de gijzelaars vrijkomen
De eerste dertien
Dan zullen de tranen rijkelijk vloeien

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, oseh-shalom-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Bij Zijn naam

Voor de Eeuwige, je God
Moet je ontzag hebben
Hem moet je dienen
En bij Zijn naam
Moet je de eed afleggen
Loop niet achter andere goden aan
Dat soort goden van de volken
Die in jullie omgeving zijn
Anders zou
Omdat bij jou de Eeuwige je God
Een alles opeisende God is
De woede van de Eeuwige, je God
Tegen je oplaaien
En zou Hij je van de aardbodem wegvagen
Jullie mogen de Eeuwige, je God
Niet op de proef stellen
Zoals jullie dat in Massah gedaan hebben
Onvoorwaardelijk hebben jullie
De geboden van de Eeuwige, jullie God
Na te komen
Ook Zijn getuigenissen
En Zijn wetten
Die Hij je geboden heeft
Je moet doen wat recht en goed is
In Gods ogen
Opdat het je goed zal gaan
En je het goede land
Dat de Eeuwige je voorvaderen
Onder ede beloofd heeft
Kunt binnentrekken
En in bezit nemen
Door al je vijanden voor je uit te drijven
Zoals de Eeuwige je beloofd heeft
Als je zoon je later eens
De vraag zal stellen:
Wat betekenen die getuigenissen
Wetten en rechtsvoorschriften
Die de Eeuwige, onze God
Jullie bevolen heeft?
Dan moet je je zoon zeggen:
In Egypte waren wij slaven voor Far’o
Maar de Eeuwige voerde ons weg
Uit Egypte
Met sterke hand
De Eeuwige verrichte
Voor onze eigen ogen
Machtige en onheilbrengende wondertekens
Tegen Egypte
Tegen Far’o
En zijn hele hofhouding
Maar ons heeft Hij vandaar weggevoerd
Om ons
Met de bedoeling het ons te geven
Naar het land te brengen
Dat Hij onze voorouders
Onder ede beloofd heeft
En de Eeuwige heeft ons geboden
Al deze wetten op te volgen
Ontzag te hebben voor de Eeuwige
Onze God
Steeds voor ons eigen bestwil
Om ons in leven te houden
Zoals vandaag de dag
En het zal ons als deugd worden aangerekend
Als we nauwlettend de hele omvang
Van het gebod
Vóór de Eeuwige, onze God
Nakomen
Zoals Hij het ons geboden heeft

Paniek gisteren
Bij mij op de gang
De Turkse overbuurvrouw zegt brand
Haar zoon is aan de telefoon
De hele gang staat blauw
112 blijft rare vragen aan hem stellen
Ik neem het gesprek over
Zeg dat ze brandweer en ambulances moeten sturen
Dat hier oude mensen wonen
Dat ze zich niet goed kunnen verplaatsen
Dat we hulp nodig hebben
Brandweer en ambulance onderweg
Ik begin de deuren af te gaan
Kijken wie er thuis is
Zeggen dat er misschien brand is
Brandweer onderweg
Maak je klaar om naar buiten te kunnen gaan
Schoenen aan
De andere buurvrouw schiet in haar badjas naar buiten
Ze heeft een vorige brand meegemaakt
Rustig aan zeg ik
Maak je klaar
Ze wil weg
Ze belt haar dochter
Ze gaat er nu uit
En vliegt met haar tijgerbadjas
Op sloffen naar buiten
Heb je je sleutels?
Heeft ze
We kloppen van deur tot deur
Totdat de brandweer er is
Die ook niet weten waar de bron is
Tot een lieve oude overbuurvrouw open doet
Ze heeft die dag haar zus begraven
Ze is van slag
Ze heeft een gevulde koek laten aanbranden
In de magnetron
Ik roep de brandweermannen erbij
Die verwijderen haar magnetron
En de vuilniszak met geblakerde koek
Zij is er ontredderd van
De dochter van de andere buurvrouw
Inmiddels aangekomen
Heel de hal beneden vol
Bezorgde bewoners
Het staat er nog steeds blauw
Iedereen weer tot kalmte gemaand
Rustig aan
We zetten de deuren en ramen open
Komt goed
Met buurvrouw die dochter weer de deur heeft uitgewerkt
En die lieve schat die staat te trillen op haar benen
Die de toestanden overkwam
Drinken we kopje thee bij mij op de bank
En toen begon de ellende pas
Hoe is het mogelijk
Dat Wilders aan de macht is gekomen?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, altijd-wat-story

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met heel je hart

Dit is het gebod
De wetten
En de wetsvoorschriften
Die de Eeuwige, jullie God
Om ze jullie te leren
Heeft voorgeschreven
Teneinde ze ten uitvoer te brengen
In het land
Waarheen jullie oversteken
Om het in bezit te nemen
Met de bedoeling
Ontzag voor de Eeuwige, je God
Te hebben
Door je al je levensdagen
Stipt te houden
Aan al Zijn wetten en geboden
Die ik je gebied
Jij, je zoon en je kleinzoon
En opdat je levensduur
Verlengd zal worden
Hoor dus Jisraël
En houd je er stipt aan
Door ze ten uitvoer te brengen
Opdat het je goed zal gaan
En opdat je zeer talrijk
Zult worden
In een land
Overvloeiend van melk en honing
Zoals de Eeuwige
De God van je voorouders
Je beloofd heeft
Hoor Jisraël
De Eeuwige is onze God
De Eeuwige is één
Je moet van de Eeuwige, je God houden
Met heel je hart
Heel je ziel
En met alles waartoe je bij machte bent
Neem deze woorden ter harte
Die ik je heden als gebod voorschrijf
Je moet ze voor je kinderen
Telkens en telkens
Weer herhalen
En er over spreken
Als je thuis zit
En als je onderweg bent
Als je gaat slapen
En als je opstaat
Je moet ze als een teken op je hand binden
En als een herinneringsband
Tussen je ogen
En ze schrijven op de deurposten
Van je huis
En aan je poorten.
En wanneer de Eeuwige, je God
Je zal hebben gebracht
Naar het land
Dat hij je voorouders
Awraham, Jitschak en Ja’akov
Onder ede beloofd heeft
Jullie te geven
Naar grote mooie steden
Die je zelf niet gebouwd hebt
En naar huizen gevuld met allerlei goeds
Die je niet zelf gevuld hebt
Naar uitgehouwen putten
Die je niet zelf uitgehakt hebt
Naar wijngaarden en olijfbomen
Die je niet zelf geplant hebt
En als je dan zult eten
En verzadigd zult zijn
Pas er dan voor op
Dat je de Eeuwige
Die je uit het land Egypte
Uit het slavenhuis heeft weggevoerd
Niet vergeet

Hier wordt het meest belangrijke
Gebed genoemd
Voor een Jood
Shema Yisrael
Adonai Elohenu
Adonai Echad
Hoor Israël
De Eeuwige is onze God
De Eeuwige is één
Zelfs mijn omaatje
Die na de oorlog
Niets meer met het jodendom
Te maken wilde hebben
Heeft me deze woorden geleerd
Toen we samen
Naar de serie Holocast keken
En elkaar belden
En samen huilden
De woorden werden geuit
Toen de mannen van het Warschau Getto
Zich overgaven
Een jood in nood
Hij roept zijn God niet aan
Hij roept het volk aan
Opdat ze zich verenigen
Samen één

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shema-yisrael-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Opdat het goed zal gaan

De Eeuwige beluisterde
De door jullie gebezigde woorden
Toen jullie tot mij spraken
Waarop de Eeuwige tegen mij zei:
Ik heb de toon beluisterd
Van dat wat dit volk
Tot jou gesproken heeft
Alles wat ze gesproken hebben is juist
Moge deze gezindheid om ontzag
Voor Mij te hebben
En om voortdurend
Op al Mijn geboden te letten
Hun maar steeds bijblijven
Opdat het hun
En hun kinderen
Altijd goed zal gaan
Ga en zeg hun:
Keren jullie maar naar jullie tenten terug
Maar jij blijft hier nog
Bij Mij staan
Dan zal Ik je de hele omvang
Van het gebod
De wetten
En de rechtsvoorschriften meedelen
Die je hun leren moet
En die ze na te komen hebben
In het land dat Ik hun in bezit geef
Jullie moeten er nauwkeurig
Op letten het uit te voeren
Zoals de Eeuwige, jullie God
Het jullie geboden heeft
Wijk er noch naar rechts
Noch naar links van af
Volg de weg die de Eeuwige jullie God
Jullie heeft voorgeschreven
Opdat jullie blijven leven
Het jullie goed zal gaan
En jullie lange tijd zullen blijven
In het land dat jullie
In bezit gaan nemen

Het bange volk wordt heen gestuurd
Moshé mag het voor ze opknappen
Er wordt veel nadruk gelegd
Op het volgen van de geboden
Zoals die Eeuwige die gegeven
En bedoeld heeft
In deze tien regels uit de Torah
Maar liefst vijf keer genoemd

Als ik naar buiten kijk is het grauw
Zo treurig
Was dat vorig jaar ook zo
Ik kan het me niet herinneren
Maar toen is waarschijnlijk
Wel meer langs me heen gegaan
Ik was halsoverkop aan het inpakken
Over een paar dagen
Zou ik het contract ondertekenen
Van mijn nieuwe huis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, on-the-move-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment