Tot in de eeuwigheid

De Eeuwige vervolgde:
De eerste dag is een oproep tot bijzondere wijding
Evenals de zevende dag
Een oproep die tot bijzondere wijding voor jullie moet zijn
Generlei werk mag daarop verricht worden
Slechts wat door een ieder gegeten kan worden
Dat alles mag voor jullie bereid worden
Houden jullie je aan het voorschrift van de matsoth
Want juist op deze dag
Heb Ik jullie tot-leger-gevormde groepen
Uit het land Egypte gevoerd
Daarom moeten jullie deze dag
Voor jullie komende geslachten
Als een eeuwige wet houden
In de eerste maand
Op de veertiende dag van de maand
’s Avonds
Tot de eenentwintigste van de maand
’s Avonds
Zeven dagen mag al wat gisting kan veroorzaken
Niet in jullie huizen gevonden worden
Want een ieder die enige chameets eet
Die zal van de gemeenschap van Jisraël
Worden afgesneden
Zowel een vreemdeling
Als iemand die in het land geboren is
Niets wat met chameets te maken heeft mogen jullie eten
In al jullie woonplaatsen zullen jullie matsoth eten
Moshé ontbood alle oudsten van Jisraël en zei tegen hen:
Haal of koop kleinvee voor jullie
Voor jullie families
En slacht het Pesach-offer
Jullie moeten een bundeltje hysop nemen
En het in het bloed dat in de schaal is dopen
Dan moeten jullie iets van het bloed dat in de schaal is
In aanraking brengen met de bovendorpel
En met de twee deurposten
En wat jullie zelf betreft:
Geen mens gaat de deur van zijn huis uit tot de morgen
Als de Eeuwige dan Egypte doortrekt
Om het te treffen
En het bloed aan de bovendorpel en aan de twee deurposten ziet
Dan zal de Eeuwige voorbijgaan
En de verdelger geen gelegenheid geven in jullie huizen te komen
En toe te slaan
Houden jullie je aan dit voorschrift
Als een wet voor jullie en jullie kinderen
Tot in de eeuwigheid
Als jullie dan in het land zult zijn gekomen
Dat de Eeuwige jullie geeft
Zoals Hij voorzegd heeft
Houd je dan aan deze eredienst
En als dan jullie kinderen tot jullie zeggen:
Wat betekent deze handeling?
Zeg dan:
Een Pesach-offer is het voor de Eeuwige
Omdat Hij de huizen van de kinderen van Jisraël
In Egypte is voorbijgegaan, passach
Toen Hij Egypte dodelijk trof
Maar onze huizen redde
Toen knielde het volk
En wierp zich in aanbidding neer
De kinderen van Jisraël gingen nu heen
En deden zoals de Eewige het Moshé en Aharon geboden had
Dat deden ze
Het gebeurde midden in de nacht
De Eeuwige trof dodelijk iedere eerstgeborene
In het land Egypte
Van de eerstgeborene van Far’o
Die op de troon zou zetelen
Tot de eerstgeborene van de gevangene
Die in de kerker zat
En iedere eerstgeworpene van het vee

Voor de liefhebbers:
The Prince of Egypt
Smiting of the First Born

Pesach is een belangrijk feest
Met op de eerste en de zevende dag groot feest
De dagen tussenin wordt er halve dagen gewerkt
In Israël
Veel nemen vrij
Gaan op pad
En langs de zee
Op de boulevard
Zie je de mensen genieten van hun vrijheid
Overal in de wereld wordt hetzelfde gegeten
Matzes
Met de symbolen die erbij horen
Op de seiderschotel staan ze uitgestald
Met erbij een schaaltje zout water
Voor de tranen die in Egypte vergoten zijn
Een ei als symbool van leven en dood
Een gebraden lamsbotje als herinnering aan het offerlam
Peterselie, karpas, dat gedoopt wordt in het zoute water
En staat voor hoop en vernieuwing
Mierik wortel en op een ander schaaltje bittere groente
Als herinnering aan de bittere tijd in Egypte
En charoset, een verrukkelijk zelfgemaakt mengsel
Appel, rozijn, kaneel, rode wijn, suiker en walnoten
Het moet er bruin als cement uitzien
Waarmee de slaven de piramides bouwden

Wie meer wil weten over de seiderschotel
Ik heb voor mezelf een mooie besteld
Voor als mijn ouders komen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eerst-nog-poetsen-story

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Offerlam

De Eeuwige zei tegen Moshé en Aharon
In het land Egypte aldus:
Deze maansvernieuwing geeft voor jullie
De aanvang van de maanden aan
De eerste van de maanden van het jaar
Zal zij voor jullie zijn
Spreek tot de gehele gemeente van Jisraël:
Op de tiende van deze maand
Zullen zij zich ieder een lam nemen
Voor iedere familie één lam
Voor ieder huisgezin
En als het gezin te klein is voor één lam
Dan neemt hij het met zijn buurman
Die het dichtst bij zijn huis woont
Naar evenredigheid van het aantal personen
Jullie moeten bij deze keuze van het lam
Rekening houden met de hoeveelheid die ieder eet
Jullie moeten een lam zonder gebrek nemen
Een mannetje in zijn eerste jaar
Jullie kunnen het nemen van de schapen of de geiten
Het moet bij jullie in bewaring blijven
Tot de veertiende dag van de maand
En dan moet de gehele verzamelde gemeente van Jisraël
Het in de namiddag slachten
Zij zullen van het bloed nemen
Het aanbrengen aan beide deurposten
En aan de bovendorpel
Aan de huizen waarin ze het zullen eten
Zij moeten het vlees in die nacht eten
In het vuur geroosterd
Met ongegiste broden
En met bittere kruiden
Erbij moeten ze het eten
Jullie mogen er niet van eten als het halfgaar is
Noch gaar gekookt in water
Maar alleen geroosterd in het vuur
Met kop, schenkels en ingewanden
Niets ervan mogen jullie overlaten tot de morgen
Wat er van overblijft tot de morgen
Moeten jullie verbranden
En zo moeten jullie het eten:
Jullie lendenen omgord
Schoenen aan de voeten
En jullie stok in de hand
In haast zullen jullie het eten
Een Pesach-offer is het voor de Eeuwige
Want Ik trek door het land Egypte
In deze nacht
En zal alle eerstgeborenen in het land Egypte dodelijk treffen
Van mens tot dier
En alle goden van Egypte zal Ik straffen
Ik, de Eeuwige
Dan zal het bloed voor jullie als teken dienen aan de huizen
Waarin jullie je bevinden
En als Ik het bloed zie
Zal Ik jullie voorbijgaan
(oe-pasach-ti)
Jullie zal geen dodelijke plaag treffen
Als Ik dodelijke slagen toe breng aan het land Egypte
Deze dag zal voor jullie een gedenkdag blijven
En jullie moeten hem als feest vieren voor de Eeuwige
Voor de komende geslachten moeten jullie hem
Als een eeuwige wet
Tot een feestdag maken
Zeven dagen moeten jullie matsoth eten
Niet gegiste broden
Maar reeds op de eerste dag
Moeten jullie alles wat gisting kan veroorzaken
Weggeruimd hebben uit jullie huizen
Want ieder die van de eerste tot de zevende dag chameets eet
Iets dat gegist is
Zo iemand zal uit Jisraël worden uitgeroeid

En zo krijgen de kinderen van Jisraël de eerste instructies
Hoe ze Pesach moeten vieren
Het Joods Paasfeest
Pesach betekent; aan voorbij gaan
De engel des doods gaat immers
Aan de huizen met het bloedoffer voorbij
En ook het christelijke Paasfeest Pasha is daar van afgeleid
In het Engels heet Pesach Passover
Van to pass over, voorbij gaan aan
In het Engels heet het offerlam the Paskal-lamb
Mijn naam betekent offerlam
Pittige naam
Haar bloed redt het volk
Zodra ik de betekenis wist
Vond ik het zwaar
In Israël zeiden ze dat ik het moest veranderen
Maar dat leek me geen goed plan
Dit is mijn naam
Zo is mijn lot

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: preparing-for-pesach-storyPosted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd:
Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen
Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan
Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier
Spreek toch ten aanhoren van het volk
Dat iedere man van zijn kennissenkring
En iedere vrouw van de hare
Zilveren en gouden voorwerpen zal vragen
De Eeuwige had er voor gezorgd dat het volk
In de ogen van de Egyptenaren goedgunstig beoordeeld werd
Bovendien stond Moshé in groot aanzien in het land Egypte
Zowel bij Far’o’s hovelingen als bij het volk
Moshé zei vervolgens:
Zo zegt de Eeuwige
Omstreeks middernacht trek ik door Egypte
Dan sterft iedere eerstgeborene in het land Egypte
Van de eerstgeborene van Far’o
Die op zijn troon zou zetelen
Tot de eerstgeborene van de slavin
Die achter de handmolen zit
Eveneens al wat het vee het eerst geworpen heeft
En er zal een luid gehuil in heel het land Egypte zijn
Zoals er nog nooit geweest is en zoals er nooit meer zal zijn
Maar tegen niemand van de kinderen van Jisraël
Zal een hond een tong roeren
Tegen mens, noch vee
Opdat jullie zullen weten
Dat de Eeuwige onderscheid maakt tussen Egypte en Jisraël
Dan zullen al deze
Uw dienaren
Onderdanig naar me toe komen
En zich voor mij neerbuigend zeggen:
Trek weg
U en al het volk dat u op de voet volgt
En daarna zal ik wegtrekken!
Toen ging hij van Far’o weg in laaiende woede
De Eeuwige had het Moshé gezegd:
Far’o zal niet naar je luisteren
Teneinde Mijn wonderen in het land Egypte
Nog groter te doen zijn
Moshé en Aharon hadden al deze wonderen
Voor Far’o verricht
Maar de Eeuwige had Far’o in zijn slechte voornemens gesterkt
Zodat hij de kinderen van JIsraël niet uit zijn land liet weggaan

Voor de liefhebbers:
Uit de film The Prince of Egypt
The Ten Plagues

De Eeuwige is Zich aan het voorbereiden
Op de laatste plaag
Die als de nacht over Egypte zal vallen
Moet je je voorstellen hoe verschrikkelijk
Iedere eerstgeborene sterft
En als je vader of moeder nog leeft
En de oudste thuis zijn
Zij ook
En ook van al het vee

In de ochtend praat ik met mijn moeder
Ik vraag of ze het leuk vindt met mijn vader
Brunch met Pasen bij mij
Hartstikke leuk!
Dat heeft ze nog nooit meegemaakt
In mijn vorige huis waren de trappen
Een te grote opgave voor hen
En in de coronajaren de trein voor mij
Nu ben ik me aan het suf prakkiseren
Hoe ik dat ga aanpakken
Vroeger thuis deden wij Paasontbijt
Weinig Joods
Al waren er altijd matzes
En in Israël is het heel iets anders
Ik denk dat het een mengelmoes wordt
Zoals ik
Oudste kind van een ondergedoken moeder
En een niet joodse vader

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, zo-vertellen-we-verhalen-story


Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geen hoef blijft achter

De sprinkhanen kwamen opzetten
Over heel het land Egypte
En streken neer op het hele grondgebied van Egypte
Heel erg was het
Zoals deze was er nog nooit een sprinkhanenplaag geweest
Noch zou zoiets daarna voorkomen
Zij bedekten de gehele oppervlakte van het land
Zodat het land werd verduisterd
Zij vraten al het op het veld staande gewas op
En alle boomvruchten die de hagel had overgelaten
Niets groens bleef er aan de bomen
En aan het gewas op het veld
In heel het land Egypte
Heel vlug liet Far’o Moshé en Aharon roepen en zei:
Ik heb gezondigd tegenover de Eeuwige
Jullie God
En tegenover jullie
Nu dan vergeef me toch nog deze keer mijn zonde
En bidt tot de Eeuwige
Jullie God
Dat Hij tenminste deze dodelijke plaag van mij laat wijken
Hij ging van Far’o weg en bad tot de Eeuwige
De Eeuwige liet de wind keren in een zeer sterke westenwind
Die de sprinkhanen opnam
En in de Rietzee dreef
Niet één sprinkhaan bleef over in het gehele gebied van Egypte
Maar de Eeuwige sterkte Far’o in zijn kwade voornemens
Zodat hij de kinderen van Jisraël niet liet gaan
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Strek je hand uit naar de hemel
En er zal duisternis komen over Egypte
Zó dat de duisternis tastbaar zal zijn
Moshé strekte zijn hand uit naar de hemel
En een diepdonkere duisternis viel over geheel Egypteland
Gedurende drie dagen
De één kon de ander niet zien
Noch kon iemand van zijn plaats opstaan
Drie dagen lang
Alleen bij de kinderen van Jisraël
Was licht overal waar zij woonden
Far’o ontbood Moshé en zei:
Ga heen, dien de Eeuwige
Maar uw klein en rundvee moeten achter blijven
Wel kunnen jullie kleine kinderen met jullie meegaan
Maar Moshé zei:
Niet alleen zult u ons slachtoffers en offers
Die in vlammen opgaan ter hand stellen
Die wij voor de Eeuwige
Onze God
Kunnen offeren
Maar ook ons eigen vee gaat met ons mee
Er blijft geen hoef achter
Want daar moeten we het van afnemen
Om de Eeuwige onze God te dienen
We weten immers niet hoe wij de Eeuwige moeten dienen
Totdat we daar zijn aangekomen
De Eeuwige liet Far’o sterk blijven in zijn kwade voornemen
Hij wilde hen niet laten heengaan
Far’o zei hem:
Ga van me weg
Pas op dat je me niet weer onder ogen komt
Want op de dag dat je me onder ogen komt
Zul je sterven
Moshé zei:
U hebt juist gesproken
Ik zal u niet meer onder ogen komen!

In de pikorde van vriendinnen
Bungel ik ergens onderaan
Er deugt vaak iets niet aan mij
Dan val ik weer een tijdje uit de gratie
Dit verkeerd gedaan
Dat verkeerd gedaan
Ze is van straffen
En laten voelen
Een vriendin wil bemiddelen
Maar ik laat het liever zo

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, slavery-story


Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vertel het jullie kinderen en kleinkinderen

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Verschijn voor Far’o
Want daarom heb Ik de kwade ingeving
Van zijn hart het zwaarst doen wegen
Om Mijn wondertekens in zijn rijk te verrichten
En ook
Opdat ieder van jullie ten aanhoren van jullie kinderen
En kleinkinderen
Zult vertellen
Alles wat Ik Egypte aangedaan heb
En over de wondertekens die Ik bij hen heb verricht
Zodat jullie zult weten dat Ik de Eeuwige ben
Moshé en Aharon kwamen bij Far’o en zeiden hem:
Zo spreekt de Eeuwige
De God van de Hebreën
Hoe lang blijft u weigerachtig tegenover Mij
De mindere zijn?
Laat Mijn volk heengaan opdat ze Mij dienen!
Want blijft u weigeren Mijn volk te laten heengaan
Dan laat Ik morgen de sprinkhanen over uw grondgebied komen
Zij zullen zover men kan zien het land bedekken
Zodat men de grond niet meer kan zien
Zij zullen de rest van wat er gered is
En wat er van de hagel voor u is overgebleven opvreten
En alle bomen die bij u op het veld groeien kaal vreten
Uw huizen
En de huizen van uw hovelingen
En die van geheel Egypte
Zullen er zo vol van zijn
Zoals uw ouders noch uw grootouders
Het gezien hebben van de dag dat zij op aarde waren
Tot op de dag van heden
Hij keerde zich om en ging van Far’o weg
Toen zeiden de hovelingen van Far’o:
Tot hoe lang zal deze nog een valstrik voor ons blijven?
Laat die mensen weggaan
En laat ze de Eeuwige dienen
Beseft u dan nog niet dat Egypte ten onder gaat?
Men bracht Moshé en Aharon weer bij Far’o terug
En deze zei tegen hen:
Ga en dien de Eeuwige jullie God
Wie gaan er eigenlijk?
En Moshé zei:
Met onze jongeren en met onze ouderen gaan we
Met onze zonen en met onze dochters
Met ons kleinvee en met ons rundvee zullen we gaan
Want een feest voor de Eeuwige zal het voor ons zijn
Hij, Far’o, zei tegen hen:
De Eeuwige zal net zo min met jullie zijn
Als dat ik jullie zal laten gaan!
Het is toch duidelijk dat jullie iets kwaads in de zin hebben
Zo gaat het niet
Laat jullie mannen maar gaan
En de Eeuwige dienen
Want dat hebben jullie mij gevraagd!
En men joeg ze weg uit Far’o’s tegenwoordigheid
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Strek je hand uit over Egypte
Dat de sprinkhanen over het land Egypte zullen komen
En dat zij al het gewas zullen opvreten dat op het veld staat
Al wat de hagel heeft overgelaten
En Moshé strekte zijn staf over het land Egypte uit
En de Eeuwige liet een oostenwind over het land gaan
De hele dag
En de hele nacht
De ochtend brak aan en de oostenwind voerde de sprinkhanen mee

Wat heb je gedaan vandaag?
Ik heb nog wat plagen over het land Egypte uitgestrooid
Lekkere lunch voor mezelf gemaakt
En verder geborduurd

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, stormy-story

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Slechte ingeving van het hart

Wie onder de hovelingen van Far’o ontzag had
Voor het woord van de Eeuwige
Liet zijn slaven en vee een toevlucht zoeken in de huizen
Maar wie geen aandacht schonk aan het woord van de Eeuwige
Liet zijn slaven en vee op het veld
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé:
Strek je hand uit naar de hemel
En er komt hagel over heel het land Egypte
Op mens en dier
En alle veldgewassen in het land Egypte
Moshé hief zijn staf op naar de hemel
En de Eeuwige liet het donderen en hagelen
En vuur schoot naar de aarde
Zo liet de Eeuwige de hagel op het land Egypte neerkomen
Daar was de hagel!
Het vuur schoot tussen de hagel door
Heel erg was het
Zo was het nog nooit in Egypte geweest
Vanaf de tijd dat het een volk was geworden
De hagel sloeg in het gehele land Egypte neer
Alles wat op het veld was
Van mens tot vee
De hagel sloeg al het veldgewas stuk
En verpletterde alle bomen van het veld
Alleen in het land Goshen hagelde het niet
Waar de kinderen van Jisraël waren
Far’o liet Moshé en Aharon roepen
En zei tegen hen:
Nu moet ik wel schuld bekennen
De Eeuwige is in Zijn recht
En ik en mijn volk hebben ongelijk
Bidt tot de Eeuwige
Er is meer dan genoeg geweest
Van die geweldige donderslagen en hagel
Ik zal jullie heus laten gaan
En jullie behoeven niet langer te blijven
Moshé zei tegen hem:
Zodra ik buiten de stad ben
Zal ik mijn handen in gebed tot de Eeuwige uitstrekken
De donderslagen zullen ophouden
En het zal niet meer hagelen
Opdat u zult weten
Dat de aarde aan de Eeuwige behoort
Maar wat u en uw hovelingen betreft
Weet ik wel
Dat u nog niet het echte ontzag voor de Eeuwige God heeft
Het vlas en de gerst waren geslagen
Want de gerst stond in rijpe aren
En het vlas in de knop
Maar de tarwe en de spelt waren niet getroffen
Daar deze pas laat rijpen
Moshé ging van Far’o weg
Buiten de stad
En strekte zijn handen in gebed uit tot de Eeuwige
De donder en hagel hielden op
En het stortregende niet meer op aarde
Toen Far’o zag dat de regen
De hagel en de donder waren opgehouden
Ging hij door met zondigen
Zijn slechte neigingen liet hij het zwaarst wegen
Hij en zijn hovelingen
Far’o bleef sterk in zijn slechte voornemens
En liet de kinderen van Jisraël niet gaan
Zoals de Eeuwige het voorspeld had
Door middel van Moshé

Beter weten en toch luisteren
Naar de slechte ingevingen van je hart
Hoe herkenbaar

Het is een luie dag
Ik had plannen
Maar puntje bij paaltje geen zin
Als een bezetene zijn mijn handen
Aan het borduren
Het wordt heel mooi
En is veel werk
Ik denk hierna nooit meer
Maar er hangen nog gordijnen
Waarop het ook heel mooi zou zijn
Dat wordt een levensproject
Dat ik misschien nooit af krijg
Steekje voor steekje voort

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, huisvlijt-storyPosted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kont tegen de krib

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Ga naar Far’o en spreek tot hem:
Zo zegt de Eeuwige
De God der Hebreën:
Laat mijn volk heengaan
Dat het Mij diene
Want als u weigert het te laten gaan
En het nog langer vasthoudt
Dan is de straffende hand van de Eeuwige
Op uw vee dat op het veld is
Op de paarden, de ezels, de kamelen
Het rund en kleinvee
Een zeer zware pestziekte zal er zijn
Een scheiding maakt de Eeuwige tussen het vee van Jisraël
En het vee van Egypte
Zodat van al wat van de kinderen van Jisraël is
Niets zal sterven
De Eeuwige heeft ook een tijdstip bepaald:
Morgen zal de Eeuwige dit in uw land verrichten
En de Eeuwige deed dit de volgende dag
Al het vee ging dood
Maar van het vee van de kinderen van Jisraël
Stierf er niet één
Far’o liet informeren
En inderdaad van het vee van de kinderen van Jisraël
Was er niet één gestorven
Maar de kwade ingeving van Far’o’s hart bleef zwaar wegen
En hij liet het volk niet gaan
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé en Aharon:
Neem jullie handen vol ovenroet
En laat Moshé het in de lucht werpen
Voor de ogen van Far’o
Het zal tot een stofwolk worden over heel het land Egypte
En bij mens en dier in heel Egypteland
Een huidontsteking veroorzaken
Die open zal breken in etterende zweren
Zij namen het ovenroet
En toen ze voor Far’o stonden
Wierp Moshé het in de lucht
En er trad een huidontsteking op
Met etterende zweren bij mens en dier
De beeldschriftkundigen konden niet bij Moshé blijven staan
Door de huidontsteking
Want bij de beeldschriftkundigen was er huidontsteking
Evenals bij alle Egyptenaren
Maar de Eeuwige sterkte Far’o in zijn slechte voornemens
Zodat hij niet naar hen luisterde
Zoals de Eeuwige het Moshé voorspeld had
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Sta vroeg op in de ochtend
Ga voor Far’o staan en zeg hem:
Zo zegt de Eeuwige
De God der Hebreën
Laat Mijn volk gaan
Dat het Mij diene!
Want deze keer richt Ik al Mijn plagen op u
Evenals op uw hovelingen
En op uw volk
Opdat u zult weten
Dat er niemand op de gehele aarde is als Ik
Want Ik zou nu wel Mijn hand kunnen uitstrekken
En uw volk met de pest kunnen slaan
Zodat het van de aarde weggevaagd zou worden
Maar hierom heb Ik u in stand gehouden
Om u Mijn kracht te tonen
En om Mijn naam op de gehele aarde te verkondigen
Blijft u zich nog verzetten tegen Mijn volk
Door het niet weg te laten gaan
Dan zal Ik morgen om deze tijd een zo zware hagel doen neerkomen
Als er nog nooit in Egypte geweest is
Vanaf het ontstaan tot nu toe
Laat dan nu al het vee
En al wat u in het veld hebt in veiligheid brengen
Op ieder mens en dier
Dat zich op het veld bevindt
En niet in huis is ondergebracht
Zal de hagel neerdalen
Zij zullen sterven

De Eeuwige gaat door met zijn krachtvertoon
De ene plaag na de andere strooit Hij
Als een zaadlozing over het Egyptische volk
Dat is denk ik nog een straf erbij
Er is nu een duidelijke scheiding
Tussen de Egyptenaren en de Hebreeën
Terwijl Hij het hart van Far’o verhardt
Hij is nog niet klaar met Zijn krachtpatserij
Haantjes gedrag
Dit is een verhaal over vrijheid en vrije wil

In de supermarkt is er een hummeltje van nog geen twee
Dat haar vrijheid ruikt
Ze neemt de kuierlatten
En smeert ‘m naar de draaideuren
Terwijl haar moeder nog bij de kassa staat
Ik hoor haar de naam van haar dochter roepen
Bijna bij de draaideuren kom ik de kleine vrijheidsstrijdster tegen
Ik zeg tegen haar
Je moeder roept je
Ga maar snel
Maar de kleine wijst naar de draaideur
Naar buiten
Nee, zeg ik
Ga maar naar mama
Die is daar bij de kassa
Anders ben je haar straks kwijt
Dan wordt het huilen
Ze kijkt me aan
Ziet een medeverzetsheldin
En stopt haar warme knuistje in mijn hand
Samen draaien we om
Recht in de armen van mama met de buggy
Sorry klein meisje
In gedachten zijn we buiten
Haren in de wind
Kont tegen de krib

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, freedom-fighter-story


Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Een vinger Gods

De beeldschriftkundigen zeiden tegen Far’o:
Een vinger Gods is het
En toch bleef Far’o sterk in zijn voornemens
En luisterde niet naar hen
Zoals de Eeuwige voorspeld had
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Sta morgenochtend vroeg op
En wacht Far’o dan op
Als hij uitgaat naar de waterkant
Zeg hem dan:
Zo zegt de Eeuwige:
Laat Mijn volk heengaan
Dan zal het Mij dienen
Want als u Mijn volk niet laat gaan
Dan stuur Ik kleine schadelijke dieren op u af
Op uw hovelingen
Op uw volk
En op uw huizen
Zodat de huizen der Egyptenaren overvol zullen zijn
Van kleine schadelijke dieren
Evenals de grond waarop zij zich bevinden
Een uitzondering zal Ik op die dag
Voor het land Goshen maken
Waar Mijn volk zich bevindt
Door daar geen kleine schadelijke dieren te laten zijn
Opdat u zult erkennen dat Ik de Eeuwige ben
Tot midden in het eigen land
Zo maak Ik een onderscheid tussen Mijn volk
En uw volk
Morgen zal dit wonderteken plaatsvinden
En dat deed de Eeuwige
En een dikke zwerm kleine schadelijke dieren
Kwam op de huizen van Far’o en op zijn hovelingen af
En in heel het land Egypte werd de bodem geteisterd
Door die kleine schadelijke dieren
Far’o ontbood Moshé en Aharon en zei:
Ga en offer voor uw God in het land
Maar Moshé zei:
Het zou onjuist zijn om zo te handelen
Want als wij voor de Eeuwige onze God zouden offeren
Zou dat afschuwelijk zijn voor de Egyptenaren
Als wij inderdaad offeren
Wat voor de Egyptenaren iets afschuwelijks zou zijn
Zouden ze ons dan niet stenigen?
Drie dagreizen willen we de woestijn intrekken
En dan voor de Eeuwige onze God offers brengen
Zoals Hij het ons zal zeggen
Toen zei Far’o:
Ik zal jullie laten gaan
Opdat jullie in de woestijn kunt offeren voor de Eeuwige jullie God
Maar ga vooral niet ver weg
Bid voor mij
En Moshé zei:
Zie, ik ga nu van u weg en zal tot de Eeuwige bidden
Morgen zullen de kleine schadelijke dieren u
Uw hovelingen
En uw volk verlaten
Maar laat Far’o ons verder niet teleurstellen
Door het volk niet te laten gaan
Om voor de Eeuwige te offeren
Moshé ging van Far’o weg
En bad tot de Eeuwige
En de Eeuwige deed naar het woord van Moshé
En verwijderde de kleine schadelijke dieren
Van Far’o
Zijn hovelingen
En zijn volk
Er bleef er niet één over
Maar Far’o liet ook deze keer
De kwade ingeving van zijn hart
Het zwaarst wegen
En liet het volk niet gaan

Een man een man
Een woord een woord
Far’o heeft er alles voor over als hij belaagd wordt
Door de plagen van de Eeuwige
Maar als het probleem verholpen is
Houdt hij zijn belofte niet
Het zal hem duur komen te staan
De straf van God steeds zwaarder
De Eeuwige spreekt overigens nooit rechtstreeks met Far’o
Hij gebruikt Moshé als boodschapper
Van zijn exacte woorden
Het is ook de eerste keer dat God
Een scheiding tussen zijn volk
En de Egyptenaren maakt
Waren de andere plagen ook
Belastend voor de Hebreeërs?


Jammer dat het zo’n grauwe natte dag is
De magnolia vlakbij begint uit te lopen
Nog geen bloemen
Maar prachtige knoppen
Puntig als vlijmscherpe tulpen
Als roze vlammen naar de grijze hemel
Ondertussen ga ik door
Met decoreren van mijn huis
Borduurwerk op de vitrage van het voordeurruitje
Als geklost kant

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, voortborduren-storyPosted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Intiem close

De Eeuwige zei tegen Moshé
Zeg tegen Aharon:
Strek je handen met de staf uit
Over de stromen
De rivieren
En de meren
En laat de kikvorsen over het land
Naar boven komen
En Aharon strekt zijn hand uit over het water van Egypte
En de kikvorsen kwamen naar boven en overdekten het land Egypte
Maar hetzelfde deden de beeldschriftkundigen
Met hun toverkunsten
Ze lieten de kikvorsen over het land Egypte naar boven komen
Far’o ontbood Moshé en Aharon en zei:
Bidt tot de Eeuwige dat Hij de kikvorsen van mij
En mijn volk laat verdwijnen
Dan zal ik het volk wegsturen
Zodat zij voor de Eeuwige kunnen offeren
En Moshé zei tegen Far’o:
Houd de eer aan uzelf tegenover mij
Zeg maar wanneer ik voor u
En voor uw hovelingen
En voor uw volk
Moet bidden om de kikvorsen van u
En vanuit uw huizen te vernietigen
Zodat ze in de rivier zullen blijven
Hij zei:
Tegen morgen
Waarop hij, Moshé, zei:
Zoals u zegt
Opdat u zult erkennen dat er geen is als de Eeuwige
Onze God
De kikvorsen zullen verdwijnen van u
Van uw huizen
Van uw hovelingen
En van uw volk
Slechts in de rivieren zullen ze overblijven
Moshé en Aharon gingen weg van Far’o
En Moshé smeekte tot de Eeuwige over de kikvorsen
Dat wat hij Far’o had voorgesteld
En de Eeuwige deed naar het voorstel van Moshé
Zodat de kikvorsen wegstierven
Uit de huizen
Uit de voorhoven
En uit de velden
Bij hopen stapelde men ze op
Het land stonk er naar
Toen Far’o zag dat men weer wat vrijer kon ademen
Liet hij de kwade ingeving van zijn hart het zwaarst wegen
En luisterde niet naar hen
Zoals de Eeuwige voorspeld had
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Zeg tegen Aharon:
Strek je staf uit
En sla het stof van de aarde
En het zal in zandvlooien veranderen
In heel het land Egypte
Zo deden ze
Aharon strekte zijn hand uit met zijn stok
En sloeg het zand van de aarde
En op mens en dier waren zandvlooien
Het stof van de aarde werd één en al zandvlo in heel het land Egypte
De beeldschriftkundigen deden ook zo met hun toverkunsten
Maar de zandvlooien verdrijven
Dat konden ze niet
Dus bleven de zandvlooien op mens en dier

Thank God voor het beeldarchief
De tijdschriften heb ik weg moeten gooien
Met de verhuizing
Gelukkig al jaren bezig met plaatjes verzamelen
In dikke ordners
Daar kom ik de tijdschriften weer tegen
Israël
Amerika
Nederland
De bladen waar ik voor werkte
En waar ik mee te maken kreeg
En ik kwam de kunstenaars tegen
Sterke vrouwen
Marlène Dumas
Met zwarte handen en open boezem
Virginia Woolf
Oorspronkelijk zwartwit
Door een foutje van een printer
In prachtige zachte kleuren
Etty Hillesum
Intiem close
Niki de Saint Phalle
Met een wapen in haar handen
Recht op je gericht
Pretty in Pink
En de naam van de tentoonstelling
Outside in
Wat grappig
Mijn art teacher gaf me de opdracht
Inside out
De verhuizing heeft een gedeelte van mijn identiteit uitgewist
Het werk dat sneuvelde
Tijdschriften
Art
Maar in mijn beeldarchief
Heb ik het zaad
Waaruit mijn werk ontsproten is
Nu maak ik er een collage van
Op de glazen schuifdeur tussen
Huiskamer en slaapkamer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-kunst-heeft-me-bezeten-story


Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rivier van bloed

Zo spreekt de Eeuwige:
Hierdoor zult u weten dat Ik de Eeuwige ben
Zie, Ik sla met de staf
Die Ik in mijn hand heb op het water in de Nijl
En het zal veranderen in bloed
De vissen in de Nijl zullen doodgaan
En de Nijl zal stinken
Vergeefs zullen ze proberen het water uit de Nijl te drinken
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Zeg tegen Aharon:
Neem je staf
Strek je hand uit over de wateren van Egypte
Over hun stromen
Hun zijrivieren
Hun meren
En al hun waterreservoirs
En het zal bloed worden
Dan zal er in heel het land Egypte bloed zijn
Zowel in de houten als in de stenen voorwerpen
Moshé en Aharon deden precies zoals de Eeuwige het had opgedragen:
Hij hief de staf op en sloeg het water dat in de Nijl was
Voor de ogen van Far’o en zijn hovelingen
En al het water in de Nijl werd in bloed veranderd
De vis in de Nijl ging dood
En de rivier stonk
Zodat de Egyptenaren geen water uit de Nijl konden drinken
Er was bloed in heel Egypteland
Maar de beeldschriftkundigen van Egypte deden hetzelfde met hun toverkunsten
En Far’o bleef sterk in zijn slechte voornemens
En luisterde niet naar hen zoals de Eeuwige voorspeld had
Far’o keerde zich om
En ging naar huis
En nam zich ook dit niet ter harte
Alle Egyptenaren groeven in de omgeving van de Nijl naar drinkwater
Want het water uit de Nijl was niet te drinken
Zo verliepen er zeven volle dagen nadat de Eeuwige op de Nijl geslagen had
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé:
Verschijn voor Far’o en zeg hem:
Zo zegt de Eeuwige
Laat mijn volk heengaan
Opdat het Mij dient
En weigert u het te laten heengaan
Pas op, dan tref Ik heel uw grondgebied met een kikvorsenplaag
De hele Nijl zal krioelen van de kikvorsen
Die naar boven in uw huizen zullen komen
In uw slaapkamers
Op uw bedden
In de huizen van uw hovelingen
En in die van uw volk
Ook in uw ovens en bakkerstroggen
Ja, tegen u en tegen uw volk
En tegen al uw hovelingen zullen de kikvorsen opspringen

Voor de liefhebbers:
River of Blood
Uit The Prince of Egypt

Naargeestig weer
Over een paar uur is het lente
De bomen in mijn buurt beginnen uit te botten
Her en der al aarzelende bloesem
Het is opwindend om van dichtbij mee te maken
Vroeger aan zee
Zag ik alleen de narcissen langs de kant van de weg
Als ik door het Rode Kruis
Naar het ziekenhuis werd gebracht
Tijdens de pandemie
Het lijkt zo lang geleden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, longing-for-the-sun-story


Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment