Peekholes 3

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, november 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Peekholes 2

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, november 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Peekholes

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, gisteren

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Mirror

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto’s: Pascale, november 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Red Onion 3

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, november 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Red Onion 2

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, november 2018

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged | Leave a comment

Red Onion

Shabbat Shalom,

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, november 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Garlic 3

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Garlic 2

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, november 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Garlic

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, november 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment