Plezier 9

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 8

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 7

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 6

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 5

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 4

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 3

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 2

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Plezier 1

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Lockdown

For Close Up:
Lockdown 1
Lockdown 2
Lockdown 3
Lockdown 4
Lockdown 5
Lockdown 6
Lockdown 7
Lockdown 8
Lockdown 9

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto’s: Pascale, maart 2020

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment