Ben ik niet uw ezelin

Ze kwamen bij Bil’am
En zeiden hem:
Zo spreekt Balak
Zoon van Tsippor:
Laat u toch niet weerhouden
Naar mij toe te komen
Ik zal u buitengewone
Eerbewijzen geven
En alles wat u maar
Tegen mij zult zeggen
Zal ik doen
Maar kom alstublieft
Verwens dit volk voor mij
En Bil’am antwoordde
En zei tegen de dienaren
Van Balak:
Al zou Balak mij zijn huis
Vol zilver en goud geven
Zou ik het bevel
Van de Eeuwige
Mijn God
Niet kunnen overtreden
Door een kleinigheid
Laat staan
Iets groots te doen
Evenwel, blijft u ook
Deze nacht maar hier
Dan zal ik wel te weten komen
Wat de Eeuwige
Me nog meer te zeggen heeft
’s Nacht kwam God tot Bil’am
En Hij zei hem:
Nu deze mannen gekomen zijn
Om je dringend uit te nodigen
Vooruit dan maar
Ga met ze mee
Maar…
Alleen maar dat wat Ik
Je zal opdragen
Mag je ten uitvoer brengen
’s Morgens maakte Bil’am
Zich reisvaardig
Hij zadelde zijn ezelin
En hij ging met de voornaamsten
Van Moab mee
God werd boos
Omdat hij toch mee ging
En een engel plaatste zich
Op de weg
Om hem tegen te werken
Terwijl hij daar
Op zijn ezelin reed
Met zijn twee bedienden
Naast zich
Toen de ezelin
De engel van de Eeuwige
Op de weg zag staan
Met een getrokken zwaard
In zijn hand
Week de ezelin
Van de weg af
En ging het veld in
En Bil’am sloeg de ezelin
Om haar weer
Op de weg te leiden
Toen ging de engel van de Eeuwige
Op een smal pad
Tussen de wijngaarden staan
Met aan weerszijden een muur
De ezelin zag
De engel van de Eeuwige
Ze drukte zich
Tegen de muur
En knelde de voet van Bil’am
Tegen de muur
Waarna hij haar
Nog meer sloeg
De engel van de Eeuwige
Was weer verder gegaan
En ging nu
Op een plaats staan
Zo nauw
Dat er noch naar rechts
Noch naar links
Ruimte was
Om uit te wijken
De ezelin zag
De engel van de Eeuwige
En ging liggen
Onder Bil’am
Bil’am werd woedend
En sloeg de ezelin
Met een stok
Toen opende de Eeuwige
De mond van de ezelin
En deze zei tegen Bil’am:
Wat heb ik gedaan
Dat u me al drie keer
Geslagen hebt?
Bil’am antwoordde de ezelin:
Omdat je me voor de gek houdt!
Zou ik maar
Een zwaard in mijn hand
Gehad hebben
Dan had ik je
Opslag gedood
Hierop zei de ezelin tot Bil’am:
Ben ik niet uw ezelin
Waar u van jongs af aan
Op gereden hebt
Tot de dag van heden
Is het soms mijn gewoonte
Om u zoiets aan te doen?
Hij antwoordde:
Neen
Toen opende de Eeuwige
Bil’ams ogen
En hij zag de engel
Van de Eeuwige
Op de weg staan
Met het getrokken zwaard
In zijn hand
Hij boog
En viel voor hem neer

Ik vind dit een warrig verhaal
De Eeuwige zegt tegen Bil’am
Ga maar met de Moabieten mee
Maar doe wat ik zeg
Bil’am gaat mee en dan is Hij boos
Stuurt in elk geval een engel
Die hem de ogen opent
Bil’am is ziende blind
Hij heeft de engel niet gezien
Maar hij heeft ook niet door
Dat een pratende ezelin
Nu niet bepaald
Een dagelijks gang van zaken is

Ben ik niet uw ezelin
Zodat de Eeuwige
Uw ogen kan openen
Maar dat zegt ze er niet bij

Vanochtend op zoek
Tamme kastanjes
Mijn nieuwe target
Ik google
Er was een relletje bij mij
In de buurt
Iets over een beuk, een walnootboom
En een tamme kastanje
Het artikel zit achter een betaalmuur
Daar kan ik niet bij
Maar de straat werd genoemd
Toen ben ik op de fiets gestapt
En…
Gevonden!
De kastanjes zijn nog niet rijp
En de walnoot en beuk
Niet gevonden
Misschien hebben ze het niet gehaald?
Artikel was van paar jaar geleden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, broaden-your-horizon-storyPosted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wat zijn dat voor mannen?

De Kinderen van Jisraël
Trokken verder
En sloegen hun kamp op
In de vlakten van Moab
Aan de overkant
Van de Jordaan
Bij Jericho
Balak, zoon van Tsippor
Had alles gezien
Wat Jisraël met de Emorieten
Had gedaan
Moab was heel bang
Voor het volk
Omdat het zo talrijk was
Moab werd misselijk van angst
Bij het zien
Van de kinderen van Jisraël
De Moabieten zeiden
Tegen de oudsten van Midjan:
Nu zal deze horde
Onze hele omgeving afgrazen
Zoals het rund het groen
Van het veld afgraast
Balak, zoon van Tsippor
Was in die tijd
Koning van Moab geworden
Hij zond afgezanten naar Bil’am
Zoon van Be’or
Naar Pethar
Dat aan de rivier
De Eufraat
In het land
Van zijn volksgenoten ligt
Om hem te ontbieden
Met de mededeling:
Daar is een volk uit Egypte gegaan
En ja, het overdekt
De oppervlakte van het land
En het heeft zich vlak
Tegenover mij neergezet
Toe nu
Kom toch
Vervloek voor mij dit volk
Want het is mij te machtig
Misschien zal ik het dan
Kunnen verslaan
En uit het land verdrijven
Want ik weet
Dat wie van u een zegen ontvangt
Gezegend is
En wie van u een vervloeking krijgt
Ook vervloekt is
De oudsten van Moab gingen
Met de oudsten van Midjan op weg
En namen het waarzeggersloon
Met zich mee
Ze kwamen bij Bil’am
En brachten hem de woorden
Van Balak over
Deze zei hun:
Blijf hier overnachten
Dan zal ik u het antwoord
Overbrengen zoals de Eeuwige
Mij dat ingeeft
De voorname lieden
Van Moab bleven dus bij Bil’am
Toen kwam God tot Bil’am
En Hij zei:
Wat zijn dat voor mannen
Die bij je zijn?
Bil’am zei tegen God:
Balak zoon van Tsippor
De koning van Moab
Heeft me een boodschap gestuurd:
Daar is dat volk
Dat uit Egypte gegaan is
En dat de oppervlakte
Van het land overdekt
Toe nu
Kom en verwens het voor mij
Misschien zal ik het dan
Kunnen bestrijden
En het verdrijven
Hierop zei God tegen Bil’am:
Je mag niet met hen meegaan
Je kunt dat volk niet vervloeken
Het is immers gezegend
Nadat Bil’am die morgen
Was opgestaan
Zei hij
Tegen de voorname lieden
Van Balak:
Ga naar uw land
Want de Eeuwige weigert
Mij toestemming te geven
Om met u mee te gaan
De voornaamsten van Moab
Begaven zich op weg
En bij Balak aangekomen
Zeiden zij:
Bil’am weigert
Met ons mee te gaan
Maar Balak zond opnieuw
Voorname lieden
Nog meer in getal
En in aanzien dan deze

De naam Balak betekent
Vernietiger, nutteloze verwoester
Bal’am was echter
Een welbespraakte profeet
Niet joods
Maar hij had contact met de Eeuwige
Je hoort het God vragen
Alsof Hij je buurman is
Wat zijn dat voor mannen?
Het gaat spannend worden
Is Bal’am vriend of vijand
Van de kinderen van Jisraël?

Ik voel me wat verloren
Gisteren was een hangdag
Half wel en half niet
Aan de geboden houden
Nergens echt bij horen
In het land van mijn hart
Lag alles plat
Hier ging alles natuurlijk
Gewoon door
Blijkbaar had ik op mijn mobiel
Radio Galgalatz ingeschakeld
Om zeven uur mijn tijd
Daar acht uur
Was het met gmar chatima tova
Op nationale radio
Voorbij
En voor mij nog ruim tijd
Om de shofar op youtube
Op te zoeken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moederjood-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met het zwaard

Jisraël stuurde boden
Naar Sichon
Koning van de Emorieten
Met de boodschap:
Laat me toch
Door uw land mogen trekken
Wij zullen niet
Van de weg afgaan
Naar akkerveld
Of wijngaard
Noch zullen wij
Bronwater drinken
De koninklijke weg
Zullen wij begaan
Tot we uw gebied
Doorgetrokken zijn
Maar Sichon
Stond Jisraël niet toe
Door zijn gebied te trekken
Sichon verzamelde
Zijn hele strijdmacht
Ging Jisraël tegemoet
De woestijn in
Kwam tot Jahats
Waar hij tegen Jisraël streed
Jisraël versloeg hem
Met het zwaard
Nam zijn land in bezit
Van de Arnon
Tot de Jabok
Tot aan de Ammonieten
Want de grens
Van de Ammonieten
Was versterkt
Jisraël nam al die steden
En Jisraël vestigde zich
In alle steden van de Emorieten
In Chesbon
En al de daaraan
Onderhavige plaatsen
Want Chesbon
Was de residentie van Sichon
De koning van de Emorieten
En hij was het die tegen
De vroegere koning van Moab
Had gestreden
En heel diens land
Tot aan de Arnon toe
Van hem had afgenomen
Daarom zeggen de dichters:
Kom naar Chesbon!
Sichons stad
Wordt herbouwd
En gegrondvest
Want vuur schoot uit
Van Chesbon
Een vlam uit Sichons burcht
Het verteerde Ar-Moab
De heren van de hoogten
Langs de Arnon
Wee jij Moab
Verloren jij
Volk van Kemosh
Hij gaf zijn zonen
Als vluchtelingen
En zijn dochters
Aan gevangenschap prijs
Aan Sichon
De koning der Emorieten
We beschoten hen
Chesbon ging verloren
Tot Diewan
En verwoesting
Hebben we aangericht
Tot Nofacht
Dat reikt tot aan Médewa

Jisraël bezette het land
Van de Emorieten
Moshé liet Ja’zér verspieden
Ze namen de daaraan
Onderhorige plaatsen in
En men verdreef
De Emorieten die daar waren
Toen veranderen ze
Van richting
En gingen de weg
Naar Bashan op
‘Og, de koning van Bashan
Trok hen met zijn krijgsvolk tegemoet
Om bij Edr’ie slag
Te leveren
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé:
Wees niet bang voor hem
Want Ik geef hem
En heel zijn krijgsvolk
Met zijn land
In jouw macht
En je moet met hem doen
Wat je gedaan hebt
Met Sichon
De koning der Emorieten
Die in Chesbon woonde
Zij brachten hem
Zijn zonen
En zijn krijgsvolk
Zulke slagen toe
Dat men er geen vluchteling
Van overliet
En zij namen
Zijn land in bezit

Nogal gewelddadig
Dit gedeelte in de Torah
Niet gepast op een dag als vandaag
Jom Kippoer
Als we op ons kwetsbaarst zijn
Niet gegeten
Niet gewassen
En op crocks
Hele dag in synagoge
Want leren schoenen
Zijn niet toegestaan
Op een dag als vandaag
Waar we open voor ons lot zijn
Opdat we worden opgeschreven
In het boek van leven

Ik ben als een Israëli
Doe waar ik zin in heb
Sommige dingen wel
De meeste niet
Toch is vandaag ook voor mij
Meer ingetogen dan anders
Geen films
Geen muziek
Geen radio
En straks
Misschien toch wel
Er staat een grote pan kippensoep op
Absoluut niet toegestaan
Maar het is voor straks
Voor later
Als ik aanbijt met een eitje
Appeltje gedoopt in honing
En een kop kippensoep
Kracht
Voor alles dat er komt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tradition-story

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De beken van de Arnon

De kinderen van Jisraël
Trokken verder
En sloegen hun kamp op
In Owoth
En van Owoth
Trokken ze verder
En sloegen hun kamp op
In de ruïnen van ‘Awariem
In de woestijn
Die zich uitstrekt van Moab
Naar het Oosten
Vandaar trokken ze verder
En sloegen hun kamp op
In het dal Zered
Vandaar trokken ze op
En sloegen hun kamp op
Aan de overkant van de Arnon
Die in de woestijn loopt
Die uit het gebied
Van de Emoriet komt
Want de Arnon vormt de grens
Van Moab
Tussen Moab
En het Emoritische
Hierover staat in het boek
Van de oorlogen
Van de Eeuwige
Vermeldt:
Vahéw in een stormloop
En de beken
Die de Arnon vormen
Ook het bevloeiingsgebied
Van de beken
Dat zich ombuigt
Tot aan de nederzetting ‘Ar
Die tegen het gebied
Van Moab aanleunt
Vandaar naar Beër
Dat is de bron
Waarvan de Eeuwige
Tegen Moshé zei:
Verzamel het volk
Dan geef Ik hun water
Toen zong Jisraël
Dit lied:
Bruis op bron!
Zing ter ere van haar
Een beurtzang!
Bron die vorsten gegraven
Die edelen van het volk
Gedolven hebben
Met de scepter
Met hun staven
En van de woestijn
Ging het naar Mattanah
En van Mattanah
Naar Nachalieël
En van Nachalieël
Naar Bamoth
En van Bamoth
Naar het dal
Dat in het veld
Van Moab is
Bij de top van de Pisga
Die uitziet
Over de woeste wildernis

Veertig jaar moesten
De kinderen van Jisraël
Door de woestijn zwerven
Hier staan hun omzwervingen
Precies vermeld
Ze waren zo dichtbij
Maar ze moesten door
Het is een metafoor voor
Geestelijke groei
In mijn ogen
De omzwervingen
Waar we doorheen moeten
Om op de plek
Van bestemming te komen

Vanavond is het erev Jom Kippoer
Om 19:05 begint het vasten
Nadat er eerst nog een feestmaaltijd
Gegeten wordt
Het vasten duurt tot
Morgenavond 20:15
Als de ramshoorn geblazen
Maar vooral gehoord is
Het is een zware dag
Zonder eten of drinken
Zonder radio of tv
In Israël is het doodstil op de wegen
Behalve kwetterende kinderen
Die op hun fietsjes
En rolschaatsen
Over de snelwegen sjezen
Ons lot wordt bezegeld
Wie zal er sterven
En wie blijft er leven
Daarom wensen we elkaar
Gmar chatima tova
Dat je goed mag worden opgeschreven
Vanochtend nog snel
Hazelnoten geraapt
Boodschappen gedaan
Straks lekker kippetje uit de oven
Met worteltjes in honing
Prei en champignons
In witte wijn saus

Gmar chatima tova

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, being-with-oneself-and-the-body-story

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Slang van leven

Toen de Kena’aniet
De koning van ‘Arad
Die in de Negev
Het zuiderland woonde
Had vernomen
Dat Jisraël in aantocht was
Langs de weg van Ahtariem
Voerde hij oorlog
Met Jisraël
En maakte onder hen gevangenen
Daarop legde Jisraël
De volgende gelofte
Voor de Eeuwige af:
Wanneer u dit volk
In mijn macht zult geven
Dan zal ik hun steden
Tot ban-goed verklaren
De Eeuwige gaf gehoor
Aan Jisraël
En gaf de Kena’aniet over
Men verklaarde hen
En hun steden
Als ban-goederen
En men noemde de plaats
Chormah, Ban
Ze trokken verder van de berg Hor
In de richting van de Rietzee
Teneinde om het land Edom heen
Te trekken
Maar het volk werd mismoedig
Door die tocht
Het volk zetten een grote mond op
Tegen God en tegen Moshé:
Waarom hebben jullie ons
Uit Egypte laten wegtrekken
Om in de woestijn te sterven?
Er is immers geen brood
En geen water
En we worden doodmisselijk
Van dat minderwaardige voedsel!
Toen zond de Eeuwige
Giftige slangen op het volk af
Die het volk beten
Waardoor heel veel
Van Jisraël stierven
En het volk kwam naar Moshé
En ze zeiden
We hebben gezondigd
Dat we zo tegen de Eeuwige
En tegen u
Hebben gesproken
Bid tot de Eeuwige
Dat Hij de slangen
Van ons verwijdert
En Moshé bad
Ten behoeve van het volk
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Maak zo’n giftige slang na
Zet hem op een standaard
En dan zal ieder die gebeten is
En daar naar kijkt
In leven blijven
Moshé maakte een koperen slang
En zette die op een standaard
En als een slang
Iemand gebeten had
En deze keek
Naar de koperen slang
Dan bleef hij leven

Wat een verschrikkelijk volk!
Je zou daar leiding aan geven
En veertig jaar mee opgezadeld zitten
In de woestijn
Ik wist niet dat er in de Torah
Al melding gemaakt werd van
Wat wij tegenwoordig
De esculaap noemen
Symbool van genezing
Uit de Griekse mythologie

Hongerig gevoel
Veel te veel suiker gegeten gisteren
Omdat de nougatine
Voor de buurvrouw mislukte
Heb ik het zelf maar opgegeten
Geen zin meer
Nieuwe te maken
Weet ook niet of ik straks
Naar beneden ga
Burendag bekijken
Ik heb er geloof ik
Niet zoveel zin in
Ik kom de buren wel
Op de gang
En op straat tegen
Dan kletsen we wat
Ik vind dat wel genoeg

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, there-are-limits-story


Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Koninklijke weg

Vanuit Kadesh zond Moshé
Boden naar de koning van Edom
Zo zegt uw broeder Jisraël:
U kent alle moeilijkheden
Die ons overkomen zijn
Onze voorouders waren
Naar Egypte getrokken
En wij woonden
Vele jaren in Egypte
De Egyptenaren behandelden ons
En onze ouders slecht
Wij riepen schreiend
De Eeuwige aan
Hij gaf gehoor aan onze roep
Zond een engel
En voerde ons uit Egypte
En nu zijn we dan in Kadesh
Een stad aan de grens
Van uw gebied
Laat ons toch uw land doortrekken!
Wij zullen niet door akkergrond
Of wijngaard trekken
En wij zullen geen bronwater drinken
We zullen de koninklijke weg volgen
En noch naar rechts
Noch naar links afwijken
Tót we uw gebied
Doorgetrokken zijn
Maar Edom antwoordde hem:
U komt er bij mij niet door
Anders ga ik u gewapend tegemoet!
Hierop zeiden hem
De kinderen van Jisraël:
Wij trekken langs gebaande wegen
En als we van uw water zouden drinken
Ik of mijn vee
Dan zal ik de prijs daarvoor betalen
Ik wil er alleen maar te voet
Door trekken
Het heeft niets te betekenen
Maar hij antwoordde:
U komt er niet door!
En met grote troepenmacht
En sterk bewapend
Trok Edom tegen hem op
En omdat Edom weigerde Jisraël
Doorgang door zijn gebied
Te verschaffen
Trokken ze in een andere richting
Van hem weg
Ze trokken weg van Kadesh
En de kinderen van Jisraël
De hele gemeenschap
Kwamen bij de berg Hor
De Eeuwige zei tegen Moshé
En tegen Aharon
Bij de berg Hor
Aan de grens van het land Edom:
Aharon zal met de zijnen
Verenigd worden
Want hij mag niet in het land komen
Dat ik de kinderen van Jisraël geef
Omdat jullie je bij
Mé-Meriwah
Het water der rebellie
Tegen mijn bevel hebt verzet
Neem Aharon
En zijn zoon El’azar mee
En laat ze de berg Hor bestijgen
Trek Aharon zijn ambtskleren uit
En bekleedt daarmee
Zijn zoon El’azar
Daar zal Aharon in het dodenrijk
Opgenomen worden
Moshé deed zoals de Eeuwige geboden had
En ten aanschouwen
Van heel de gemeenschap
Bestegen ze de berg Hor
Moshé trok Aharon zijn ambstkleren uit
En bekleedde zijn zoon El’azar ermee
Aharon stierf
Daar boven op de berg
En toen Moshé
Met El’azar van de berg
Naar beneden kwam
Zag heel de gemeenschap
Dat Aharon was heengegaan
En heel het huis Jisraël
Weende dertig dagen om Aharon

Edom wordt door Moshé broer genoemd
Omdat de oorspronkelijke Edom
De oprichter van de stam van Esav
De tweeling broer van Jacob was
Die later Jisraël werd genoemd
Edom lag ten Zuidoosten van Israël
Het tegenwoordige Petra maakte er deel van uit
Bijna bij het beloofde land
Maar ze mochten er niet door
Nog steeds is het gebruikelijk
Dertig dagen rouw in acht te nemen
Bij het overlijden van een familielid
In deze dagen scheren mannen zich niet
En gaat men niet naar openbare gelegenheden
Waar live muziek is

Morgen is het burendag
Vanochtend extra vroeg
Hazelnoten gezocht
Toen er nog een zonnetje scheen
Ik ga nougatine voor mijn buurvrouw maken
Die ook zo van hazelnoten houdt
En er niets mee doet behalve gewoon opeten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, love-your-neighbour-story

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Water der rebellie

De kinderen van Jisraël
Heel de gemeenschap
Kwamen in de eerste maand
Naar de woestijn Tsin
En het volk bleef daar in Kadésh
Daar stierf Mirjam
Daar werd ze ook begraven
Er was geen water
Voor de gemeenschap
En men schoolde samen
Tegen Moshé en Aharon
Het volk maakte ruzie met Moshé
En ze zeiden:
Waren we toch maar gestorven
Toen onze broeders
Voor de Eeuwige stierven
Waarom hebben jullie
De gemeente van de Eeuwige
Naar deze woestijn gebracht
Om daar te sterven
Wij en ons vee?
Waarom hebben jullie
Ons laten wegtrekken uit Egypte
Om ons naar dit onzalig oord te brengen
Het is geen oord
Waar kiemend zaad
Vijgenboom
Wijnstok
Of granaatappel voorkomt
En water
Om te drinken is er ook niet
Moshé ging met Aharon
Zich terugtrekkend van de gemeente
Naar de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
En vielen daar biddend neer
Toen verscheen hun
De glorie van de Eeuwige
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Neem de staf
En breng de gemeente
In vergadering bijeen
Jij met je broer Aharon
En spreken jullie dan
Voor hun ogen
Tegen de rots
Dat die het water
Dat hij bevat afgeeft
Zo zal je voor hen water
Tevoorschijn laten komen
Uit de rots
En de gemeenschap
Met hun vee
Laten drinken
Moshé nam de staf weg
Uit de nabijheid van de Eeuwige
Zoals Hij hem geboden had
Moshé en Aharon
Brachten de verzamelde menigte
Voor de rots bijeen
En toen zei hij, Moshé, tegen hen:
Luisteren jullie toch eens
Jullie die altijd weer
In opstand komen
Moeten we soms uit deze rots
Water voor jullie
Tevoorschijn brengen?!
Moshé hief zijn hand op
En sloeg met zijn staf
Op de rots
Twee maal
Er kwam veel water uit
Zodat het volk kon drinken
En ook hun vee
Daarop zei de Eeuwige
Tegen Moshé en Aharon:
Omdat jullie Mij niet voldoende
Vertrouwen hebben geschonken
Om Mijn volle Heiligheid
Aan de kinderen van Jisraël
Te laten zien
Daarom mogen jullie
Deze gemeenschap niet brengen
Naar het land dat Ik hun geef
Dit is Mé-Meriwah
Het water der rebellie
Waar de kinderen van Jisraël
Tegen de Eeuwige rebelleerden
En Hij toch
Door dat water
Zijn heiligheid aan hen toonde

Het volk had het goed
Voordat Mirjam stierf
Haar bron
De bron van Mirjam
Reisde met hen mee
Iedereen had een greppeltje
Rond zijn tent gegraven
En had dus schoon water
Bij de tent
Toen Mirjam stierf
Was dat voorbij
En begint het volk
Weer te morren
En Moshé en Aharon lastig te vallen
Maar Moshé en Aharon
Ook niet zonder blaam
Vergeten de Eeuwige te verdedigen
In de ogen van de kinderen van Jisraël
Zij vertelden hen niet
Dat het goed zou komen
Dat de Eeuwige
Voor water zou zorgen
Als straf mogen ze
Het beloofde land
Niet betreden
Ook Moshé en Aharon zullen sterven
In de wildernis, de woestijn

Hazelnoten vertellen me
Hoe de natuur in elkaar zit
Een bolster die van de boom valt
Heeft een steeltje
Dat is de aanzet
Daar begint de bolster zich te vormen
En daar groeit het eerste vruchtvlees
In de hazelnootjes
De eerste hazelnoot naast het steeltje
Geeft zich maar heel moeilijk gewonnen
En als je hem kraakt
Dan is hij leeg
Voor de Eeuwige zou je zeggen
Vogels weten dat
Als ze aan een bolster beginnen
Pikken en peuzelen
Dan laten ze die eerste hazelnoot
Met rust

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, look-at-nature-story


Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Levend water

Wie een lijk
Van welk mens ook aanraakt
Zal zeven dagen onrein zijn
Hij zal zich daarmee
Van onreinheid laten bevrijden
Op de derde dag
En op de zevende dag
Dan is hij rein
Maar laat hij zich van
Zijn onreinheid niet
Op de derde dag
En op de zevende dag bevrijden
Dan is hij niet rein
Ieder die een lijk aanraakt
Het lichaam van een gestorven mens
En zich niet van zijn onreinheid
Laat bevrijden
Die zou de ‘Woning’ van de Eeuwige
Verontreinigen
En dan zou deze persoon
Uit Jisraël worden uitgeroeid
Omdat het reinigingswater
Niet op hem gespat is
Blijft hij onrein
Zijn onreinheid blijft
Bij voortduring op hem
Dit is de instructie:
Wanneer iemand
In een tent sterft
Dan wordt ieder
Die de tent binnenkomt
En alles wat zich in de tent bevindt
Zeven dagen onrein
En ieder open vaatwerk
Waarop geen daaraan bevestigd
Nauwsluitend deksel is
Wordt onrein
Ieder die in het open veld
Een door oorlogsgeweld
Gesneuvelde aanraakt
Of een dode
Of menselijke beenderen
Of een graf
Zal zeven dagen onrein zijn
Ten behoeve van degene
Die onrein is
Neemt men iets van de as
Van wat verbrand is
Om van onreinheid te bevrijden
En doet daar levend water bij
In een vaatwerk
Een reine man neemt hysop
Dompelt dit in het water
En spat op de tent
En op alle voorwerpen
En alle personen
Die daarin waren
Of op degene die
Met een bot
Een gesneuvelde
Een dode
Of met een graf
In aanraking is geweest
De reine spat op de onreine
Op de derde
En op de zevende dag
En maakt hem vrij
Van zijn onreinheid
Op de zevende dag
Dan wast hij zijn kleren
En baadt zich in water
En is ’s avonds rein
Wanneer iemand onrein is
En zich niet van onreinheid
Laat bevrijden
Dan wordt die persoon
Uit de gemeente geroeid
Als hij het heiligdom
Van de Eeuwige
Verontreinigd zou hebben
Er is geen reinigingswater
Op hem gespat
Hij blijft onrein
Dit is voor hen een eeuwige wet
Wie het reinigingswater spat
Moet zijn kleren wassen
En wie het reinigingswater aanraakt
Wordt onrein
En degene die hem aanraakt
Is tot de avond onrein

Hierbij uitgebreide instructies
Voor een ieder die in aanraking
Met een dode is geweest
Het reinigingswater was vermengd
Met de as van de rode koe
Daarom is de red heifer zo belangrijk
Voor het volk van Jisraël
Maar omdat er geen tempel meer is
Doen we dit ritueel niet meer

Op het balkon in de ochtend
Overvalt me bepaalde melancholie
En de onrust van een jong meisje
De zomer voorbij
Herfst is begonnen
De geur van vallende noten
En natte bladeren
Guur windje
Waar is de zon gebleven
Het gevoel dat er een hele zomer
Aan je voorbij is gegaan
En dat je er misschien
Niet genoeg uitgehaald hebt
Het is weer naar binnen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, verlangen-naar-wat-voorbij-is-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Volkomen rode koe

De Eeuwige sprak tot Moshé
En tot Aharon:
Dit is de wet van de Thorah
Die de Eeuwige uitvaardigde
Hij zei:
Draag de kinderen van Jisraël op
Dat ze je een volkomen
Rode koe brengen
Zonder gebrek
Waarop nog geen juk gelegd is
Jullie moeten die
Aan de priester El’azar geven
En die moet haar
Naar buiten de legerplaats brengen
En men slacht haar
Waar hij bij is
De priester El’azar neemt dan
Met zijn vinger iets van het bloed
En spat van dat bloed
Zeven keer
In de richting van de voorzijde
Van de tent-der-samen-komsten
Men verbrandt de koe
Voor zijn ogen
Men moet de huid
Het vlees
En het bloed ervan verbranden
Tezamen met de mest ervan
De priester neemt cederhout
Hysop
En een karmozijnrode draad
En werpt dat midden
In de brandende koe
De priester wast nu zijn kleren
En baadt zichzelf in water
Hij blijft onrein
Tot de avond
Daarna mag hij weer
Binnen de legerplaats komen
Ook hij die haar verbrandt
Moet zijn kleren wassen
En zichzelf in water baden
En is tot de avond onrein
Een onreine man
Verzamel de as van de koe
En leg die buiten de legerplaats
Op een reine plaats
En die wordt voor de gemeente
Van de kinderen van Jisraël
In bewaring gehouden
Als reinigingswater
Het neemt de onreinheid weg
Degene die de as van de koe verzamelt
Moet zijn kleren wassen
En blijft onrein tot de avond
Het zal voor de kinderen van Jisraël
En voor de vreemdeling
Die zich te midden van jullie ophoudt
Een eeuwige wet zijn

De rode koe
Een mystiek symbool
In het jodendom
In het Engels red heifer genoemd
In het Nederlands een vaars
Maar dat is lastig
Want in het Nederlands is een vaars
Een koe dat haar eerste kalf bij zich draagt
En nog geen tweede heeft geworpen
In het jodendom moet het een gave jonge koe zijn
Die nog nooit gewerkt
Geen enkel juk gedragen
En nog nooit geslachtsgemeenschap heeft gehad
Zij moet een volledig rode vacht hebben
Zijn er maar twee zwarte haartjes
Dan is deze koe niet meer geschikt
Voor het reinigingsritueel
Een compleet rode koe is een zeldzaamheid
Er zijn er in de geschiedenis
Van de kinderen van Jisraël maar negen geweest
Er moet nog een tiende komen
Af en toe lees je berichten in de kranten
Dat er opnieuw een compleet rode koe gevonden is
Rabbijnen checken het minutieus
Want als er een rode koe geboren wordt
Zonder ook maar één ander kleur haartje
Dan komt de Mashiach
Volgens Maimonides
Dan is het messiaanse tijdperk aangebroken
Voor wie meer wil weten:
What was the red heifer?

In de ochtend als ik hazelnoten raap
Het heeft flink gewaaid
Er ligt behoorlijk wat
Kom ik de overbuurvrouw tegen
Weet niet of ze Turks of Marokaans is
Ze spreekt niet goed Nederlands
Maar zo was ik ooit ook
In het land van mijn hart
Ik ben het gewend om mensen niet te verstaan
En toch te begrijpen
Ze is ook hazelnoten aan het rapen
Alleen de nootjes
Ik raap ze met bolster en al
Ze heeft een tip
In een plastic zak
Wachten
Dan laten ze vanzelf los
En met je voeten uit de bolster stampen
Ik laat haar mijn gehavende handen zien
Met je voeten zegt ze nog
En stapt in een auto
Die haar op komt halen
Voor een ander avontuur
Ik ga proberen vaker met haar te praten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, home-sweet-home-story


Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Met zout bekrachtigd

De Eeuwige spreekt met Aharon:
Maar de eerstgeborene
Bij de runderen
Of bij de schapen
Of bij de geiten
Moet je niet vrijkopen
Die zijn gewijd
Het bloed ervan
Moet je tegen het altaar spatten
En hun vet moet je als vuuroffer
In rook doen opgaan
Als verkwikkende geur
Voor de Eeuwige
Het vlees ervan is voor jou
Evenals het borststuk
Waarmee een zijdelingse beweging
Wordt gemaakt
En evenals de rechter schenkel
Voor jou is
Alle af te zonderen gaven
Van de heilige offergaven
Die de kinderen van Jisraël
Voor de Eeuwige afzonderen
Geef Ik jou
En je zonen
En je dochters
Die bij je wonen
Als een voor eeuwig
Vastgesteld privilege
Een eeuwige verbond
Met zout bekrachtigd
Is het bij de Eeuwige
Voor jou
En voor je nakomelingen
Met jou
De Eeuwige zei tegen Aharon:
In hun land
Zul je geen erfelijk bezit hebben
Een deel krijg je niet met hen samen
Ik ben het voor jou bestemde deel
En het voor jou bestemde erfgoed
Te midden van de kinderen van Jisraël
En aan de Levieten
Geef Ik hierbij
Alle tienden in Jisraël
Als erfdeel
In ruil voor hun diensten
Die zij verrichten
De dienst voor de tent-der-samenkomsten
De kinderen van Jisraël
Mogen niet meer zo dicht
Bij de tent-der-samenkomsten komen
Zodat ze zich met zonde
Zouden beladen
En daarom sterven
Uitsluitend de Leviet
Doet nu nog dienst
Bij de tent-der-samenkomsten
En zij dragen de verantwoordelijkheid
Voor wat zij verkeerd doen
Het is een eeuwige wet
Voor al jullie verdere geslachten
En te midden van de kinderen van Jisraël
Zullen ze geen erfgoed
In bezit krijgen
Want aan de Levieten
Geef Ik als erfdeel de tienden
Van de kinderen van Jisraël
Die deze als gewijde gave
Voor de Eeuwige afzonderen
Daarom heb Ik
Met betrekking tot hen gezegd:
Te midden van de kinderen van Jisraël
Zullen zij geen erfgoed in bezit krijgen
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de Levieten
En zeg hun:
Als jullie van de kinderen van Jisraël
De tienden in ontvangst nemen
Die Ik jullie van hen als jullie erfdeel geef
Zonder daar dan een gewijde gave
Voor de Eeuwige van af
Een tiende van het tiende
De door jullie af te zonderen
Gewijde gave
Zal voor jullie beschouwd worden
Zoals het koren van de dorsvloer
En de volle opbrengst van de perskuip
Jullie moeten dus evengoed
Een gewijde gave
Voor de Eeuwige afzonderen
Van al jullie tienden
Die jullie ontvangen
Van de kinderen van Jisraël
En daarvan moeten jullie
De af te zonderen gewijde gave
Voor de Eeuwige
Aan Aharon, de priester geven
Van alles wat jullie als gift ontvangen
Moeten jullie alles afzonderen
Wat voor de Eeuwige
Als gewijde gave
Moet worden afgezonderd
En wel van het allerbeste ervan
Dat deel ervan dat gewijd is
Zeg hun:
Als jullie het beste ervan
Als gewijde gave afzonderen
Dan zal dat voor de Levieten
Beschouwd worden
Als de opbrengst van de dorsvloer
En als opbrengst van de perskuip
Jullie mogen het eten
Op elke plaats
Jullie met je familie
Want het is jullie loon
In ruil voor jullie diensten
Bij de tent-der-samenkomsten
En jullie zullen je hiervoor
Niet met zonde beladen
Als jullie maar
Het beste ervan
Als Theroemah
Gewijde gave
Afzonderen
Want jullie mogen de heilige gaven
Van de kinderen van Jisraël
Niet ontwijden
Anders sterven jullie

Het is nog steeds gebruikelijk
Om als jood lid te worden van een synagoge
Een tiende van het jaarinkomen
Is dan voor de gemeenschap

Vandaag is mijn vader jarig
En al drie dagen aan het vieren
Afgelopen donderdag met mij
Gisteren met mijn moeder
Bij een vriendin
Die voor het joodse nieuwe jaar
Joods gekookt had
Met lamsbout
En appeltjes met honing
En vandaag gaat hij met mijn moeder
Lunchen bij Van Dam
In de Cornelis Schuytstraat
Daar verheugt hij zich op
Hij is 84 jaar geworden
Hij zegt:
Een heel jaar
Aan herinneringen erbij
Die ik vorig jaar niet had

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment