Kassa

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, juli 2017

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Zoete broodjes

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

LeftJezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, Zandvoort zomer 2017

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Strawberry Blossom

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2018

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Tomatoes

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2018

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Adjuma 2

Shabbat shalom,

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2018

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Tomatoe

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2018

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Salsa

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, maart 2018

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged | Leave a comment

Adjuma

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, gisteren

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Spaanse peper

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale

Posted in @home, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment